Genetika

img

2. Základní pojmy v genetice

Test - Základní pojmy v genetice SPONZOREM TÉTO STRÁNKY JE SPOLEČNOST BIOGEN Praha s.r.o., KTERÁ POSKYTUJE KOMPLEXNÍ NABÍDKU ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO…

Test - Základní pojmy v genetice

SPONZOREM TÉTO STRÁNKY JE SPOLEČNOST BIOGEN Praha s.r.o., KTERÁ POSKYTUJE KOMPLEXNÍ NABÍDKU ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO LABORATOŘE.

 

Alela – konkrétní forma určitého genu

Anafáze – fáze buněčného dělení, při které dochází k rozestupu chromozómů k pólům buňky

Autosomy – všechny chromozómy mimo pohlavní

DNA – deoxyribonukleová kyselina, nositel genetické informace

Dominantní alela – převládající alela (A)

Druhá filiální generace – 2. generace potomstva (F2)

Enzymy – jednoduché či složené bílkoviny s katalytickou aktivitou. Určují povahu i rychlost chemických reakcí a řídí většinu biochemických procesů v těle všech organismů.

Eufenika – zlepšování fenotypu postižených jedinců

Eugenika – zlepšování genofondu populace

Exprese genu – vyjádření genetické informace

Fenotypy – znaky, které se projevují navenek (např. tvar listů, barva květů atd.)

Fetus – plod (u člověka je to vyvíjející se jedinec starší 3 měsíců)

Gameta – pohlavní buňka s haploidní sadou chromosomů, splynutím samčí a samičí gamety vzniká zygota

Gen – konkrétní úsek vláknité molekuly DNA

Genetická informace – zpráva zapsaná ve struktuře molekuly DNA

Genetický kód – soubor pravidel uložení genetické informace v DNA

Genofond – soubor všech genů všech jedinců dané populace

Genom – soubor všech genů v jedné buňce

Genotypy – soubory všech genetických informací týkajících se zkoumaného znaku či znaků

Heterologní chromozómy – chromozómy různých párů

Heterozygot – jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen odlišným typem alel (Aa)

Homologní chromozómy – chromozómy jednoho páru

Homozygot – jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen jen jedním typem alel (AA, aa)

Chromatin – hmota v jádře složená z DNA a bílkovin

Chromozóm – útvar v buněčném jádru nesoucí genetickou informaci

Jaderný genom – soubor genů jádra

Karyotyp – soubor chromozomů v jádře

Kvalitativní znaky – znaky určené jedním genem

Kvantitativní znaky – znaky určené více geny

Lokus – pozice určitého genu na chromozómu

Malformace – geneticky podmíněná porucha prenatálního vývoje jedince postihující zpravidla pouze jeden orgán

Meióza – typ buněčného dělení, během kterého dochází k produkci buněk se zredukovaným počtem chromozómů

Mitóza – typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám.

Mutace – změna v sekvenci DNA, pokud neznemožňuje rozmnožování jedince, pak je dědičná

Mutagen – faktor vnějšího prostředí schopný zapříčinit mutace v genetické informaci

Nesesterské chromatidy – chromatidy různých chromozómů

Parentální generace – rodičovská (P)

První filiální generace – 1. generace potomstva (F1)

Recesivní alela – potlačená alela (a)

Replikace – proces tvorby kopií molekuly DNA

Ribozom – nemembránová organela, složená z větší a menší podjednotky, na které probíhá podle matrice mRNA proteosyntéza

RNA – ribonukleová kyselina

Sesterské chromatidy – chromatidy jednoho chromozómu

Transkripce – přepis genetické informace z DNA do mRNA

Translace – překlad genetické informace do primární struktury bílkovin

Zygota – buňka s kompletní sadou chromozómů

Otestujte si své znalosti:

Základní pojmy v genetice - test

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!