Tajemná místa v ČR: Hrady a další stavby opředené tajemstvím

Tajemná místa v ČR: Hrady a další stavby opředené tajemstvím

Tajemná místa v ČR: Hrad Houska na Kokořínsku

Hrad Houska se nachází v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Je tak trochu ztracený v labyrintu pískovcových skal. Jeho historie je tajemná a opředená řadou prazvláštních pověstí. Hrad byl založen v 2. pol. 13. století, pravděpodobně Přemyslem Otakarem II. Trochu nepochopitelné je už samotné umístění hradu. Panovník zakládal obvykle hrady tam, kde vedly obchodní cesty nebo hranice, což ani v jednom z těchto případů pro hrad Houska neplatí. V 16. století se hrad dostal přestavby, která mu vtiskla renesanční ráz.

Legenda, která je zřejmě tou nejznámější, se váže k samotnému vzniku hradu Houska. Byl postaven na skále, která byla údajně bránou do pekel, tou procházely na náš svět zlé síly. Aby se vstupu těchto sil zabránilo, byl zde postaven hrad a na místě bývalé průrvy hradní kaple.

Ještě před tím, než naši předkové pekelnou díru utěsnili, býval na hradě Houska žalář a v něm člověk odsouzený na doživotí. Tehdy dostal nabídku, že bude propuštěn, nechá-li se do díry spustit a zmapuje, co se v ní nachází. Souhlasil, avšak na půli cesty si to rozmyslel a vrátil se. Pak prý pravil, že peklo, které tam je, je daleko horší než doživotní žalář.

Karel Hynek Mácha a hrad Houska

Záhadná je návštěva Karla Hynka Máchy na hradě Houska. Karel Hynek Mácha strávil na Housce jednu noc a o svém pobytu napsal v dopise příteli Eduardovi. Tento dopis je známý a přístupný v knihách o literární historii. Mácha v dopise popisuje, jak k němu na hradě přistoupila dívka jménem Dídó a před ním měla otevřít něco jako skříňku pohyblivými obrázky. Mácha se ženy ptal na to, jaký letopočet se právě píše, a ona mu odpověděla, že 2006.

Karel Hynek Mácha viděl proudící davy lidí, kteří směřovali k hradu Houska. Prý byli šaškovsky oblečení a vozili je sem příšery se svítícíma očima. To mohly být autobusy. Podle Máchy byly bytosti lidské nevidomé (měly sluneční brýle?). Stejně tak z hradu v dálce viděl pískovcová doupata se svítícíma očima (možná panelové domy v dáli?).

Hrad Houska patří svou energií mezi nejznámější tajemná místa v ČR

Záhadná je i zmíněná kaple, její stěny jsou neustále vlhké a porostlé lišejníkem i za nejparnějších dnů, a to i přesto, že stěny sousední místnosti jsou naprosto suché. V kapli je k vidění sousta maleb, které jsou pro kapli poněkud netypické, například bojové scény apod. Psi do kaple nechtějí většinou vstoupit a i někteří turisté popisují, že je zde rozbolela hlava a bylo jim nepříjemně.

Při rekonstrukcích byla objevena zasypaná místnost, která není zanesena v plánech hradu Houska, ani dřívější pisatelé se o ní nikde nezmiňují. Není tedy vůbec jisté, kdy vznikla, ani k čemu sloužila.

Další pověst, která se k hradu váže, je z období někdy kolem 17. století. Na hradě Houska se usadila banda švédských vojáků. Vedl je Oront, který byl prý ve spolku s ďáblem, od kterého dostal kouzelnou černou slepičku. Ta prý přinášela svému pánovi nesmrtelnost. Banda bez milosti plenila celé okolí, což se samozřejmě nelíbilo místním poddaným. Ti se rozhodli, že čaroděje přemůžou. Místní vědma očarovala pušky myslivců, v nedaleké kovárně pro ně ulili speciální kule. Myslivci se schovali ve starém domě nedaleko hradu. Zavolali na Oronta. Ten se vyklonil z okna, netušil, že jde o lest. Dříve než se stihl rozkoukat, myslivci po něm vypálili a neminuli. Černokněžník už nestačil přivolat svou kouzelnou slepičku, padl k zemi mrtev. Od té doby prý bloudí po hradě Houska a hledá svou černou slepici, která mu dopomůže zpět mezi živé.

Hrad Houska: zdraj foto - Wikipedie

Tajemná místa v ČR: Chrám v Panenském Týnci

Nedokončená gotická stavba v Panenském Týnci na Lounsku patří mezi nejmystičtější místa u nás a údajně vyzařuje mnoho pozitivní energie. Stavitelem chrámu byl pravděpodobně rytíř Jaroslav Plichta ze Žerotína, který byl členem družiny českého krále Jana Lucemburského. Byl jedním z nejproslulejších českých rytířů, padl v bitvě u Mühldorfu roku 1322, tím byla zastavena i stavba chrámu.

Uvnitř chrámu se nachází pozitivní, uzdravující zóna. Tato energie pomáhá lidem s psychickými problémy, s nízkým sebevědomím, depresivními stavy a po úrazech hlavy. Toto místo je oblíbené pro konání romantických svatebních obřadů.

Tajemstvím je opředen i sousední klášter. Byl postaven roku 1280 pro sv. Anežku Českou, která podle pověsti uzdravila z neplodnosti manželku zakladatele kláštera Habarta ze Žerotína. Dokonce se říká, že pod ním jsou uloženy i ostatky sv. Anežky.

Chrám se nachází přímo uprostřed městečka Panenský Týnec. Zónu s pozitivní energií poznáte mezi sloupy velmi snadno, z trávníku ji nejde přehlédnout.

Hřbitovy patří bezesporu mezi nejtajemnější místa. Více o nich se dočtete v článku Tajemná místa v ČR: hřbitovy.

Tajemná místa v ČR: Nápis na dveřích hradu Potštejn

Podle pověsti se pod hradem Potštejn nachází rozsáhlé bludiště podzemních chodeb a sálů, ve kterých by měl být ukryt poklad, který zde ukryl loupeživý rytíř někdy ve čtrnáctém století. Hrabě Jan Antonín Harbuval-Chamaré, který byl vlastníkem hradu v 18.tém století pověsti o pokladu uvěřil a zahájil hledačské práce. Po celých 35 let pak dělníci kopali a hledali. Impulsem pro zahájení prací se hraběti údajně stal nápis vytesaný gotickým písmem do kamenného kvádru v nároží paláce. V průběhu prací kopáči velmi dobře zmapovali podzemní systém chodeb a štol. Říká se, že kopáči narazili na kameny se záhadnými značkami a nakonec i na tajemné dveře, za kterými se údajně ukrýval poklad. Když však chtěli vzít za kliku, znenadání se na nich objevil ohnivý varovný nápis – „Ještě není čas!“ Velice se vyděsili nejen kopáči, ale i sám hrabě, který všechny práce zastavil a dveře nechal pro jistotu zazdít. Pověst se stala základem pro příběh Aloise Jiráska „Poklad“.

Tajemná místa v Českém Krumlově: Kamenní bratři a dům čarodějnice

Nedaleko Krumlova na křižovatce polních cest se nacházely dvě kamenné sochy, které si byly podobné, a tak jim lidé říkali kamenní bratři. Poutníci k nim přicházeli zdaleka, a protože se u soch scházelo mnoho lidí, rozhodla městská radnice, že bude lépe je odstranit. V místě, kde byly sochy vykopány, zůstaly dvě hluboké jámy, které se nedařilo zasypat. Sochy pak byly uloženy v kůlně, odkud se však v noci ozývaly podivné hlasy a také odsud vycházelo zvláštní světlo. Šafář dvora zneklidněl a dal sochy opětovně postavit. Jednu z nich umístil do kaple uprostřed statku, druhou do trojického lesa. U soch se opět scházely davy poutníků a znovu bylo rozhodnuto sochy odstranit. Povozem byly sochy odváženy pryč a všude, kudy povoz projížděl, se samy od sebe rozeznívaly zvony kaplí i kostelíků. V Budějovicích pak všechny stopy spřežení zmizely.

Dům čarodějnice se nacházel v Českých Budějovicích v Dlouhé ulici č. p. 94. V tomto domě žila čarodějnice Anabella, měla zde i otevřené ohniště, na kterém prováděla svoje čáry. V roce 1947 však byl dům přestavěn a ohniště zrušeno, Na římse se však našly nádoby, v některých z nich byly bylinné směsi, v jiných zas kosti. Ve sklepení domu se nacházely kasematy, vězeňské kobky o rozměrech 1 x 1 metr, které měly na zdech okovy. Když v domě bydleli osídlenci ze Slovenska, jedno z dětí se nešťastnou náhodou v kobce zavřelo a zemřelo tam. Poté byl přístup ke kobkám zazděn.  

Tajemná místa na Šumavě: Statek Pohádka

Nedaleko šumavské vesnice Čachrov, na samotě, se nachází statek, který byl postaven v 16. století. Do známosti přichází v roce 1828, kdy dochází na statku k první tragédii. Podle legendy bydlela nedaleko statku stařena, která byla považována za čarodějnici. Když zasáhlo městečko požár, pověrčiví obyvatelé hnedle našli viníka této události a označili za něj právě tuto stařenu. Vyhnali ji z její chalupy, pronásledovali ji a házeli po ní kamení. Potlučená a zmlácená se dobelhala až ke statku Pohádka, zkrvavenýma rukama pak objala břízu, která zde rostla a stavení proklela. Od té doby toto místo stíhá jedno neštěstí za druhým.  

Statek Pohádka nepřinesl štěstí rodině Panglerových, kteří se do ní nastěhovali, ani nikomu dalšímu, kdo statek obýval. Panglerovi byli povoláni do Německa a nikdo neví, co se s nimi potom stalo. Jediný ze synů Panglerových, když se po válce vracel domů, byl přímo u Pohádky zastřelen. Další, kdo Pohádku obýval, byl klatovský podnikatel se svojí přítelkyní. Toho si však vyčíhal vrah Ivan Roubal a oba brutálně zavraždil. Od té doby je statek Pohádka opuštěný.

I ti, kteří dnes Pohádku navštíví, popisují, že cítí tíseň a smutek, někdy i chladné závany vzduchu. V Pohádce se otisklo neštěstí, které se tam událo.    

Tajemná místa v Praze: Vyšehrad

Vyšehrad je místem oblíbeným pro výhled na Prahu, který se z něj návštěvníkům otvírá. Vyšehrad proslul tím, že se jedná o místo, odkud kněžna Libuše věštila slávu Praze. Na Vyšehradě se nachází hřbitov Slavín, na kterém je pochováno mnoho slavných osobností a poměrně rozlehlý park je doplněn krásnými sousošími.

V minulosti na Vyšehradě žili bohatí měšťané a tak tam nechyběly bujaré oslavy plné jídla a pití, zkrátka hojnost. To ovšem jen do doby, než přišli husité a vydrancovaný Vyšehrad poté zpustl. Pod Vyšehradem se nacházejí místnosti, ve kterých mají být údajně ukryty cennosti, které vyzařují velmi silnou energii. V podzemí se prý nacházejí v kovové truhlici i ukryté církevní předměty.

Na Vyšehradě stojí také rotunda svatého Martina, která je dalším záhadným místem. Vyzařuje z ní prý rovněž silná energie a také se zde prý objevují různá zjevení. Záhadou je i tzv. Čertův sloup, nacházející se východně od chrámu Petra a Pavla. Podle pověsti jej zde upustil čert, jedná se o tři kusy rozlámaného kamenného válce, který připomíná rozlámaný sloup. Čert se vsadil s místním knězem, že přinese sloup z římského chrámu dříve, než on doslouží mši. Nepodařilo se mu to ale, sázku prohrál a vzteky sloupem mrštil o zem a ten se rozlámal.

Tajemná místa v ČR nejsou jen stavby, ve kterých je cítit silná energie. Může jít i o přírodní památky, o kterých se více dočtete zde.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

STŘEDA 22. 03. 2023
beran
Měsíc přibývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté…
více o tomto dni
ČTVRTEK 23. 03. 2023
beran
Měsíc přibývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté…
více o tomto dni
PÁTEK 24. 03. 2023
býk
Měsíc přibývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
SOBOTA 25. 03. 2023
býk
Měsíc přibývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
NEDĚLE 26. 03. 2023
býk
Měsíc přibývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 27. 03. 2023
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v přibývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
ÚTERÝ 28. 03. 2023
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v přibývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni

Dobrý kontakt k tématu

Jak na domácí pečivo bez pekárny - 10 skvělých receptů

Chleba se peče v uzavřené troubě. Mít troubu otevřenou a při pečení v ní držet ruku může jen opravdový pitomec...

Jak na domácí pečivo bez pekárny - 10 skvělých receptů

Peču chleby už třetím rokem. 230°C až 250°C na začátku pečení je normálních (v troubě je i pára), po 15 minutá...

Macecha a otčím aneb Jak se popasovat s rolí nevlastního rodiče?

Dobrý den, taky jsem "macecha" - akorát moje "nevlastní dcera" je jen o jedenáct let mladší jak já... bohužel ...

Práce u počítače vestoje? Odhalte benefity standing office!

<a href="http://www.seznam.cz">lehátko</a> [url=http://www.seznam.cz]seznam[/url]
https://www.seznam.cz/ ...

Práce u počítače vestoje? Odhalte benefity standing office!

Stání je pro zdraví nejhorší možná "činnost". Odrovnáváte si páteř, klouby, narušujete krevní oběh, přetěžujet...

Domácí péče o lámavé nehty

Určitě byly jmenované nějaké tipy dole. Mě osobně nejvíce pomohlo pravidelné zastřih�...

Lunární kalendář

Dobrý den váš lunární kalendář nemá správné časy. Při vstupu luny do znamenímám...

okna

Mytí oken, ubývající měsíc. Váhy nebudou šmouhy.
Zobrazit všechna témata

Sedm nejlepších bylin a doplňků stravy pro menopauzu

Menopauza neboli přechod je obdobím, kdy přirozeně klesá produkce ženských reprodukčních hormonů a ukončuje se menstruační cyklus. Toto se obvykle začíná dít někdy mezi 40. a 50. rokem života. Pro ženu je toto ...

Filofobie: Strach ze zamilování a z lásky. Lze jej překonat?

Láska může být nejkrásnější období v životě, ale také může být děsivá. Filofobie většinou vzniká během života právě díky negativním zkušenostem v oblasti lásky a zamilovanosti. Je to vlastně strach z lásky nebo...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Amma masáž je označovaná jako masáž budoucnosti. V čem je masáž v sedě lepší?

Amma masáž neboli také japonská masáž v sedě. Amma masáž je často popisovaná jako masáž budoucnosti. Přitom jde o prastarou energetickou masáž založenou na principech tradiční japonské a čínské medicíny. Spojuj...

Nahřívací polštářek si můžete při troše trpělivosti vyrobit i sami. Jak na to?

Nahřívací polštářek je velkým pomocníkem, pokud vás pobolívají záda, svaly nebo břicho. Je to bezpečný prostředek, který pomůže bolestivé místo prohřát. Utrácet však za něj nemusíte – můžete si jej totiž jednod...

Pěší turistika pomůže vytvarovat postavu i zbystřit mysl. Stačí jen vyrazit!

Pěší turistika je skvělý způsob, jak se dostat do dobré duševní a tělesné kondice. Pokud se tedy z vlastního přesvědčení vyhýbáte jakýmkoliv jiným druhům pohybové aktivity – protože vás prostě nebaví, vsaďte na...

Hrníčkové vánoční perníčky

V menším hrnci si zahřejte mírně Heru a rozmíchejte v ní i med a moučkový cukr. Poté do tekutější a zchladlé směsi vsypte prosátou hladkou mouku, kypřící prášek, mletou skořici, perníkové koření a doplňte vajíč...

Otrava u psa: Jak ji rozpoznat a efektivně řešit?

Otrava u psa není až tak ojedinělou situací. Nástrah ostatně číhá všude kolem dost. Oči na stopkách musíte mít obzvlášť tehdy, pokud je váš psí společník extrémně zvědavý a pažravý. Venkovní procházky se tak mo...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Nejlepší životní investice - do cestování!

Dneska bych začala z tak trochu jinýho soudku - nebudu si tentokrát stěžovat, ale rozplývat se nad tim, co nám život přináší a proč bychom toho měli fakt využít. Protože je fakt krátkej. Ani se nenadějete, objevíte na hlavě šediny a v zrcadle spatříte povadlý panděro a prsa! Není na co čekat - vydejte se do světa, dokud vám na to síly stačí!