Závislost na alkoholu se nevyhýbá ani dětem a dospívajícím

Závislost na alkoholu se nevyhýbá ani dětem a dospívajícím

Alkohol představuje zvláštní, jemnou látku, která je známa již po dlouhá staletí. Vzhledem k tiché toleranci tohoto nápoje v naší společnosti je velmi rozšířen i zde a legálně přístupný pro všechny. Odhaduje se, že alkohol ročně zabije až 2,5 milionu osob, včetně 320 tisíc mladých lidí ve věku 15 až 29 let, což je smutný a alarmující údaj vycházející z obrovského množství příčin, které je třeba odhalovat a úspěšně potlačovat. A to nejenom u dětí a mladých, kteří si ne zcela dokážou uvědomit účinek alkoholu a důsledky, co s sebou jeho pravidelné a dlouhodobé užívání přináší.

Čtěte také:

Možnosti odvykání kouření aneb jak přestat kouřit

Obvyklé příčiny alkoholismu u dětí a mladých

Důvody, pro které nejen mladí lidé alkohol vyhledávají, mohou být různé. U některých se jedná jen o pouhý experiment, zdroj zábavy nebo příjemnou změnu nálady, u jiných může jít naopak o nástroj zapomenutí, zbavení se problémů či přinášející úlevu. Hlavním lákadlem je alkoholové opojení, euforie, která s jeho užíváním přichází. Věková hranice podávání alkoholických nápojů je v České republice 18 let, ale například v USA či v Japonsku je možné konzumovat alkohol až od 21 let. Podívejme se tedy na základní výčet toho, co způsobuje seznámení dítěte s alkoholem a jeho následné užívání.

Vztah k alkoholu může být u dítěte či mladistvého ovlivněn řadou aspektů. Na jedné straně může jít o vliv rodiny, přátel a osob dítěti blízkých, na straně druhé figurují mimo jiného dnešní nízké ceny alkoholu, které ho činí dostupným a preferovaným, a také společnost a její názory. Pozitivní postoj k alkoholu je zakořeněn již v minulosti, zejména v tradicích výroby alkoholických nápojů, jako je v Čechách hlavně pivo a na Moravě například víno. Alkohol je zde určitým způsobem kulturní dědictví, které je přenášeno z generace na generaci. K seznámení dětí s alkoholem přispívají významné životní události, jako jsou třeba narozeninové oslavy, setkání rodiny či jiné životní okamžiky, pro které je typické připíjení si alkoholickými nápoji. A tak své první zkušenosti získávají děti již ve věku 8 až 11 let nebo dříve. Řada z nich poprvé požije alkohol právě z rukou svých rodičů, kdy je nabídnut jako ochutnávka něčeho, co ještě neznají a co je výjimečné.

Alkohol jako prostředek sounáležitosti

Dalším důvodem, proč dítě sáhne po alkoholu, může být parta, od které se nechtějí lišit, protože se snaží „zapadnout“. Alkoholické nápoje v hospodách jsou navíc levnější než nealko. Proto si mladí lidé, co se sejdou, aby se zabavili, spíše dopřejí třeba právě pivo než džus. Dá se říci, že alkohol je tedy nejdostupnější drogou současnosti vůbec. A stát tento stav podporuje, protože ho zajímá hlavně ekonomická stránka věci – velká konzumace znamená zisk.

Nepříznivé rodinné zázemí a vysoké nároky

Veliký vliv má samozřejmě rodinné zázemí a v něm se pomalu rozvíjející dětská psychika. Důsledky nepříznivých prožitků v dětství, napětí mezi blízkými a neúspěch mohou vést k citové nezralosti a nevyrovnanosti jedince. Psychická křehkost a zranitelnost jsou pak také rizikovými faktory alkoholové závislosti u mladistvých. Špatné návyky dětí pramení často také z jejich vztahů s rodiči. Mnozí totiž od svých dětí vyžadují úspěch, zatěžují dítě cíli, které jsou mnohdy nad jeho inteligenční schopnosti, tedy pro něj nedosažitelné. Dítě se snaží své milované co nejlépe uspokojit, zalíbit se jim, a tak podléhá frustraci. Má pocit méněcennosti, stydlivosti a stává se z něj člověk osamělý, který se pak těžce přizpůsobuje společnosti. Únik hledá v nevhodných návycích, kde jedním z nich může být (a často také je) právě i pití alkoholu. Proto nedostatek citových vazeb a přílišná autoritativnost také nejsou příznivými faktory.

To ale nejsou zdaleka všechny příčiny, proč děti alkohol láká. Mnohdy jde také o to, vydobýt si jakousi úctu či zvýšit sebevědomí něčím, co nestojí žádné úsilí. Může se jednat o děti extrovertní, nebo naopak neurotické, snažící se na sebe upozornit, aniž by znaly rizika svého chování. Stres a slabá vůle v mládí, hlavně v období puberty, může vést k mnohým zlozvykům provázejícím pak dítě až do dospělosti. Spouštěčem pro požívání alkoholu však mohou být v dnešní době i média, především však neuvážlivá reklama, která alkohol prezentuje jako skvělého společníka, bez něhož není zábava a který prostě k životu patří.

Účinky a následky požívání alkoholu u dětského organismu

Alkohol je psychoaktivní látka a nejenom, že mnohým mladým zachutná, odbourává také zábrany, a proto dokáže proměnit tichého samotáře ve společensky aktivního jedince. Okolí pak takový člověk připadá vtipnější, zábavnější a velice výřečný. Alkohol je v takovém případě jakýmsi druhem komunikace a seznamování se s druhými. Toto se však týká jenom prvního stadia opilosti, kdy alkohol představuje formu zábavy a nespoutanosti.

Ve druhém stadiu, kdy se mysl dětí stává nekritická a jejich jednání impulzivní a nepromyšlené, začínají být nebezpeční nejenom sobě, ale i svému okolí. Alkohol mění smýšlení a při dlouhodobém pití může právě negativně ovlivňovat rozhodování. Není žádnou novinkou, že opilí mladíci sedají za volant a v důsledku snížené ostražitosti a bdělosti způsobují řadu dopravních nehod a úrazů, často i s těmi nejtragičtějšími následky.

I když ne až tak často, dochází u dětí také ke třetímu stadiu, k otravě alkoholem, kdy se dostavuje únava, spavost a zvracení. Někdy může být dítě nebo mladý člověk i zmatený a poblouzněný. Opilost se tak podobá narkóze a v těžších případech, kdy se nedostaví potřebná pomoc, může docházet i k úmrtí, v důsledku ochrnutí dýchacího centra v prodloužené míše.

Stupeň opilosti je však charakterizován nejenom vnějšími projevy, ale také obsahem alkoholu v krvi. Přičemž shodu projevů vnějších a vnitřních vykazují hladiny nad 2 promile. Nikdy se však nedá odhadnout, kolik toho kdo zvládne, závisí to na mnohých aspektech, jako jsou věk, tělesná hmotnost, stavba těla apod. I proto tolik dětí končí po konzumaci alkoholu na jednotce intenzivní péče.

Děti si závislost na alkoholu vypěstují rychleji než dospělí

Dětský organismus je značně nevyzrálý, jak po psychické, tak po fyzické stránce. A právě emocionální nevyzrálost způsobuje, že návyk se u dětí vytváří velice rychle. Také somaticky je pro ně alkohol nebezpečnější než pro dospělé. Jednak mají nevyzrálá játra, čili alkohol se u nich neodbourává v takové míře jako u dospělých (riziko onemocnění jater je značně zvýšené), ale také se u dětí častěji vyskytují otravy. Zrání mladého organizmu je nerovnoměrné, takže vstřebávání a distribuci alkoholu ovlivňuje spousta procesů, odlišných od těch, které probíhají v dospělém těle.

Nejenom vyzrálost jater, ale také jiných orgánů, jako jsou třeba ledviny, mozek, či oběhový systém, mají vliv na vstřebávání alkoholu. Důležitá  je i hmotnost, která se od 10ti do 18ti let rapidně mění u obou pohlaví. Alkohol  má centrální účinky a způsobuje excitaci, vedoucí k euforii, která je u dětí a mladých zvlášť výrazná. V neposlední řade dochází v mladém organismu, během dospívání, k vytváření nových sítí mozkových buněk, proto i malé poškození paměti a schopnosti učení alkoholem, vede k horším studijním a později i pracovním výsledkům. Netřeba ani připomínat, že pití alkoholických nápojů v raném věku vede později také  k četným výskytům deprese a panické úzkostné poruchy. Celkově alkohol degraduje osobnost, ničí vůli, společenské zábrany a bohužel i mravní hodnoty.

Kvalitní prevence je pilířem úspěchu

Je zřejmé, že prevenci alkoholismu u dětí a mladistvých by měla být věnována velká pozornost v rámci celé společnosti, od odborné k laické veřejnosti, napříč generacemi.

Základem by měla být ochrana jednotlivce před samotným kontaktem s alkoholem. Největší roli by zde měla zastupovat rodina a blízcí. Důležité je informovat dítě o možných rizikách  a následcích jeho chování ve smyslu pití alkoholu. Tady je nezbytné, aby dítě cítilo v rodině oporu, mělo důvěru ke svým rodičům a nebálo se být otevřenější ve svých názorech, ale také k radám a doporučením svých nejbližších. Jedním z vhodných výchovných pilířů je stanovit si v rodině jistá pravidla, kterými se pak dítě řídí, ale zároveň nemá pocit, že je ve svých názorech a chování omezováno.

Vždy a ve všem je vhodné mít jisté mantinely, které by neměly být porušovány, a pokud se tak stane, nemělo by dítě vyjednávat, ale být připraveno nést i následky svých činů. Dítě však o účincích drog nemusí poučovat jen jeho rodina. Mělo by být informováno a v podobném duchu vedeno i ve škole, kterou denně navštěvuje, a kde má také respektovat jisté autority - učitele. Respekt totiž podporuje rozvoj duševního zdraví a umocňuje schopnost ovládat se při svém jednání. Tak je mladý člověk pomalu připravován na dospělost a dokáže pak najít východisko i v těžších životních situacích.

Velkým spojencem nevhodných návyků a zlozvyků je nuda

Výbornou prevencí před nežádoucími návyky je dobře dítě nebo mladistvého zabavit, nuda je totiž nejhorší rádce a společník. Je tedy nutné zajistit dítěti spoustu volnočasových aktivit a správnou osvětu zdravého životního stylu. Dále je důležité vytváření podmínek pro vzdělání a pro tyto aktivity.

Dítě by se nemělo nudit a tomu, čemu se věnuje, by se mělo věnovat rádo, ne z donucení.

Alkohol (nejen u dětí) v číslech

Na závěr přinášíme vybrané údaje, které konkrétně dokládají, jak velkým rizikem závislost na alkoholu je, a to nejen u dětí. První údaje (z roku 2008) přináší projekt (The European school survey project – ESPAD) zabývající se výzkumy u mládeže ve věku 15 až 16 let, který každé 4 roky předkládá ve školách dotazníky zaměřené právě na problematiku alkoholu, případně drog:

  • 93 % studentů požilo v uplynulých 12 měsících alkohol
  • 48 % studentů bylo za posledních 12 měsíců opilých
  • 52 % studentů zažilo velmi těžkou opilost v posledních 30 dnech – (pro porovnání - v roce 1995 to bylo 37 % studentů)

Zdrojem další informace je Český statistický úřad:

  • V roce 2009 připadlo na každého obyvatele České republiky téměř 180 litrů alkoholických nápojů

Alkoholismus, celosvětový problém, který bohužel proniká i mezi ty nejzranitelnější z nás – děti a dospívající. Jejich brzké zkušenosti s alkoholem často ovlivňují celý jejich následný život. Proto je více než potřeba věnovat se osvětě, která povede ke snižování čísel v aktuálních alarmujících statistikách. Zkušenosti odborníků vypovídají, že čím dříve začne jedinec s alkoholem, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude později hledat opojení v tvrdých drogách. Hledání vhodných řešení by proto mělo být jakousi společenskou povinností.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

STŘEDA 26. 01. 2022
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v ubývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte si…
více o tomto dni
ČTVRTEK 27. 01. 2022
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v ubývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte si…
více o tomto dni
PÁTEK 28. 01. 2022
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v ubývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž nohou,…
více o tomto dni
SOBOTA 29. 01. 2022
střelec
Měsíc putuje ve znamení Střelce, je v ubývající fázi. Plánujte, obchodujte, investujte, cestujte, kontaktujte staré přátele. Dopřejte si masáž nohou,…
více o tomto dni
NEDĚLE 30. 01. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v ubývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes dlouhé…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 31. 01. 2022
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v ubývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes dlouhé…
více o tomto dni
ÚTERÝ 01. 02. 2022
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře, dnes je novoluní. Něco si přejte, přání se o novoluní plní. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nepřetěžujte…
více o tomto dni

5 tipů, jak na nadměrné pocení nohou v zimě

Věděli jste, že jedna noha dokáže za den vyprodukovat až 2 dl potu bez ohledu na roční období? Obzvláště v zimě, kdy nohy tzv. nedýchají, protože jsou velkou část dne zavřené v pevné botě, se tak v tomto vlhkém...

Nevěra z pohledu žen a mužů aneb Jak to bylo tehdy a jak je dnes?

Nevěra bývá velmi častým problémem v partnerských vztazích. Není žádnou novinkou, že ženy a muži na ni nahlíží rozdílným způsobem. Jedno je však jisté, většinou předznamenává nalomení důvěry mezi dvěma lidmi. J...

Barvy v interiéru volte uvážlivě. Mají značný vliv na psychiku

Barvy v interiéru působí na duši člověka velmi intenzivně. Obvykle je člověk vybírá dle svých osobních preferencí a možná tak trochu vypovídají i o jeho povaze. Introverti mohou inklinovat k tlumenějším a uklid...

Skutečně může modré světlo z elektroniky způsobit nespavost či bolesti hlavy?

Modré světlo je všude kolem nás. Jde o typ světla, který produkují LED obrazovky počítačů, notebooků, telefonů nebo televize. Modré světlo dokonce produkují i úsporné žárovky nebo zářivky. Co to tedy přesně je ...

Nesplněná vánoční přání aneb Když Ježíšek nepřinese dětem to vytoužené

Nesplněná vánoční přání se mohou na první pohled jevit jako příkoří milovaným dětem, jenže psychologové se na věc dívají jinak. Někdy mohou být dokonce jakýmsi výchovným „darem“, který vaše ratolesti ochrání do...

Přátelství podle horoskopu aneb S kým si budete nejlépe rozumět?

Přátelství podle horoskopu se může zdát na první dobrou jako určitý paradox, jenže ať chcete nebo ne, i na výběru kamarádů se může z části podílet astrologie. Samo sebou si své nejbližší vybíráte podle osobních...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Solná jeskyně může pomoci s mnoha zdravotními problémy. Proč ji navštívit?

Solná jeskyně nabídne příjemné a ozdravné prostředí. Pouhých 45 minut pobytu v ní je prý srovnatelných se třemi dny na zahraniční dovolené u moře. Působení léčivé soli se však můžete vystavovat kdykoliv jen chc...

Chcete mít zdravá záda a pevné břicho? Zaměřte se na core neboli střed těla

V posledních letech přišlo do módy takzvané core cvičení. Nejde však o žádnou převratnou novinku. Jen o pojmenování středu těla. Ten je klíčový pro správné držení těla, stabilizaci páteře a rovněž i pro ploché ...

Moc podvědomí: Příběhy, které vás mohou inspirovat k životní změně

Moc podvědomí je vskutku závratná. Jenže málo lidí si tento fakt uvědomuje. Lapeni jsou do svých dávných strachů a marně se jich snaží zbavit. Proč je tak složité přeprogramovat naši nevědomou mysl? A kam až vá...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Staročeské palačinky na sladký i slaný způsob

Staročeské palačinky se nijak významně nelišily od těch současných moderně pojatých. Používané suroviny na těsto bývaly stejně rozmanité, jako dnes. Většina z nich však pocházela z domácích zdrojů. Například ka...

Jedu v rychlíku a ten nestaví...

Taky máte někdy pocit, že jedete v rychlíku a ten prostě nestaví? Tak přesně tohle prožívám teď já. Vzala jsem pozici šéfredaktorky, před pár měsíci a vlastně mě to baví. Jenže... mám pocit, že prostě jedu jako fretkomyš a vůbec nestihám svůj vlastní život. Asi budu muset začít přibržďovat, jinak mě jebne, přátelé... Voni jsou prej svátky? Já si kvůli tý hromadě práce ani nevšimla...