Jak se vyrovnat se smrtí blízké osoby. Truchlení je přirozená součást procesu

Jak se vyrovnat se smrtí blízké osoby. Truchlení je přirozená součást procesu

Běžnou reakcí na ztrátu blízkého člověka je truchlení. Jedná se o proces, který je něco víc, než jen běžný smutek a někdy je natolik hluboký, že si sami nejsme ani jistí tím zda to, co prožíváme, je normální. Cílem tohoto procesu truchlení je přijmout ztrátu, prožít zármutek a nakonec se i odpoutat od citů, které jsme chovali k zemřelému člověku. Během truchlení se objevují různé vzpomínky na danou osobu, objevuje se smutek, zoufalství, pocity viny, osamělosti i naštvanosti a nenávisti. Kritické bývají první tři až čtyři měsíce po úmrtí a náročné na psychiku bývá obvykle první výročí úmrtí, které může rozjitřit emoce pozůstalých na maximum.

Čtěte také:

Jak projevit úctu zemřelému? Tradiční i bizarní druhy pohřbů ve světě

Jak probíhá vyrovnávání se se smrtí a ztrátou?

Obvyklá jsou tři stádia vyrovnávání se se smrtí blízkého člověka. Prvním stádiem je zmatenost, druhým je vyjádření emocí a třetím by mělo být přijetí a smíření.

Stádium zmatenosti

Jedná se o první stádium poté, co se o smrti blízké osoby dozvídáme. Popíráme skutečnost, že osoba zemřela a někdy se můžeme chovat zcela nelogicky a zmateně nebo právě naopak nepochopitelně klidně. Můžeme se cítit poněkud paralyzováni, najednou nejsme schopni vykonávat běžné denní činnosti, které jsme dříve bez potíží zvládali. Najednou pro nás i obyčejné denní úkoly mohou znamenat obrovskou námahu.

Stádium vyjadřování emocí

V tomto stádiu již dochází ke smíření se smrtí naší blízké osoby, přijmout však tuto skutečnost stále plně nedokážeme. Snažíme se hledat odpověď na otázku, proč k takovéto události došlo, a začnou se u nás objevovat různé emoce, ať už jde o lítost, vztek, nenávist, pocity zoufalství a viny nebo osamělosti, V tomto stádiu je velmi pomocné, můžeme-li náš smutek s někým dalším sdílet a to aspoň do doby, než se dokážeme se situací smířit.

Přijetí a smíření se se smrtí

Období prvního roku po smrti blízké osoby bývá nejnáročnější, zejména první výročí úmrtí může být velmi zatěžující zkouškou. Zhruba po roce už jsme schopni přijmout skutečnost, že jsme zůstali sami a vědomě tuto skutečnost přijmout. Přijetí je důležitou součástí, protože pokud tak neučiníme, může se naše truchlení stát chorobným stavem. To, že jsme ztrátu přijali, poznáme podle toho, že o zemřelém dokážeme hovořit a přitom neprožíváme silnou bolest a pláč.

Pokud se vyrovnáváme se ztrátou člověka, který zemřel náhle a neočekávaně, bývá tento proces jiný, než u člověka, u kterého úmrtí již delší dobu očekáváme. V tom druhém případě si totiž již část truchlení odžijeme za života zemřelého a se zármutkem se pak vyrovnáváme snadněji. Potlačovat zármutek, který cítíme, ještě když je umírající naživu nemá smysl, mohlo by to totiž vést až k našemu totálnímu vyčerpání.

Co se odehrává během truchlení?

Zármutek nás obvykle úplně ochromuje. Nejsme schopni vnímat jiné pocity, než bolest a žal. Jen těžko se z něčeho dokážeme radovat, cítit pohodu nebo štěstí. Smutky se mohou projevovat nejen na psychické, ale i na fyzické úrovni. Můžeme pociťovat třes celého těla, tělesnou slabost, únavu, vyčerpání, dušnost, svírání u srdce atd. Součástí procesu mohou být i zlé sny, nespavost nebo nechutenství. Změny našeho chování se mohou promítnout do všech oblastí našeho života, ať už do našeho chování v pracovním, soukromém nebo sexuálním životě, mezi přáteli atd.

Cítíme-li, že odchod blízké osoby nás trápí a sužuje natolik, že nejsme schopni se s touto situací sami vyrovnat, pak je na místě vyhledat odbornou pomoc. V takovou chvíli nás včasné podchycení problému důležité z toho důvodu, aby se předešlo závažnějším problémům v budoucnu.

Běžné příznaky truchlení

Proces truchlení běžně provázejí pocity smutku, zármutku ze ztráty, pocity sklíčenosti, šok trvající i po dobu několika měsíců. Někdy můžeme prožívat úzkost a strach z opuštění, máme tendenci ztracenou osobu hledat. Můžeme se na zemřelého i zlobit, že nás opustil, někdy sami na sebe, že jsme jeho smrti nedokázali zamezit.

Někdy se paradoxně může objevit i pocit úlevy, radost a smích, ulehčení a osvobození, k tomu dochází v případech, kdy člověka zemřelý během svého života týral, nebo jeho smrti předcházelo dlouhodobé vyčerpávající pečování o něj.

Mohou se objevovat i poruchy spánku, poruchy příjmu potravy zejména nechutenství nebo přejídání a různé poruchy imunitního systému.

Další oblastí, kde se může naše truchlení projevit, jsou naše myšlenky a uvažování. Depresivní myšlenky ovlivňují naši mysl, odmítáme skutečnost, cítíme se zmateni, objevovat se mohou i poruchy paměti nebo pozornosti, časová a prostorová dezorientace. Někdy můžeme mít pocit, že zesnulý se musí co chvíli vrátit, brzy opět živý vstoupí do dveří, můžeme cítit i přítomnost zemřelého, což ovšem může přerůst až v bludy o zemřelém, chorobné halucinace apod.  

Zármutek se v neposlední řadě objevuje v našem chování, vede ke změně stravovacích návyků, ke změnám v sexuálním chování a prožívání, ztrácíme zájem o kontakt s druhými lidmi.

Dostavuje-li se pláč, pak je rovněž vhodné jej nepotlačovat. Pláč totiž zmírňuje naše emocionální prožívání. Útěky k alkoholu, drogám nebo zvýšené pracovní činnosti mohou vést právě až k chorobným projevům truchlení.

Chorobné projevy truchlení

Dlouhodobý a velice silný zármutek je jedním z projevů, který není úplně běžný a normální. Velice silně prožívaný zármutek truchlícímu znemožňuje prožívat pozitivní pocity, je problém z něčeho se těšit, bavit se. Na druhou stranu může naopak žal někdy úplně chybět a projeví se opožděně až o několik týdnů nebo let později.

Jinou patologickou reakcí na ztrátu může být tělesné onemocnění. Nemoc je způsobena tím, že si smutek nedovolíme prožít emocionálně. V některých případech můžeme mít dokonce i stejné fyzické projevy a symptomy, které měl zemřelý. Jsou známy i některé případy, kdy pozůstalí v důsledku zkreslené reakce na smrt bezdůvodně rozdávají svůj majetek.

Symptomy dlouhodobého a patologického truchlení jsou také deprese, sklony k alkoholismu a alkoholismus, hypochondrické symptomy, rozvoj fóbií, záchvaty úzkosti a paniky, trvalé a intenzivní pocity viny, pokusy o sebevraždu. Různé změny v chování mohou vést až k poruchám osobnosti, přítomny mohou být i různé psychózy, při kterých se začnou objevovat halucinace.

V případě dlouhodobých projevů truchlení je namístě vyhledat odbornou pomoc.

Truchlení

Jak si pomoci sám, při ztrátě blízké osoby

Je třeba si uvědomit, že váš život už nikdy nebude stejný, jako býval. Někteří pozůstalý očekávají, že časem bude jejich život opět „normální“, ale ani vyrovnání se se smrtí blízkého nezaručí, že život bude vypadat tak jako dřív.

Reakce každého člověka na takovou situaci jsou jedinečné a rozhodně není na místě dávat si jakákoliv předsevzetí nebo časové plány s touto záležitostí spojené.

Odbornou pomoc vyhledejte, pokud se vás týkají dlouhodobé problémy se spaním, značné snížení nebo zvýšení tělesné hmotnosti, dlouhotrvající emocionální problémy, sebevražedné myšlenky apod.

Truchlení je možné lépe zvládat s pomocí druhých. Dovolte si prožívat bolest z truchlení. Mnoho lidí potřebuje vyjádřit svoje pocity, aby se cítili lépe. Pro někoho je to pláč, křik nebo vztek, jinému pomůže věnovat se fyzické aktivitě. Pokud se stydíte za své projevy před ostatními, můžete jim otevřeně říci, že opravdu toto potřebujete, abyste se mohly cítit lépe. Člověkem, se kterým budete sdílet svoje truchlení, může být kdokoliv, ať už duchovní, psycholog nebo přítelkyně. Takovýto člověk by však měl být přinejmenším dobrý posluchač.

Věnujte se aktivitám, které vám pomohou vrátit se ke každodennímu normálnímu životu. Někdy je ztráta milované bytosti natolik zdrcující, že není možné v těchto aktivitách pokračovat, dokud smutek aspoň částečně neopadne. Někomu pomáhá vést si deník, napsat dopis zemřelému nebo s ním i promluvit nahlas. Zemřelému můžete odpustit to, co jste nestihli během života, ocenit jeho přínosy a dobré vlastnosti, vyjádřit svoji lítost, zjednat nápravu, omluvit se a rozloučit se s ním.

Pamatujte, stejně jako je čas truchlit, stejně tak je i čas s truchlením přestat.

Jak postupovat po úmrtí blízké osoby – oznámení úmrtí, úmrtní list, pohřeb 

Pozůstalí musí začít také ihned po smrti příbuzného začít jednat. V případě úmrtí doma je nutné ihned zavolat lékaře, který konstatuje smrt osoby a kontaktuje pohřební službu. Pohřební služba bude vyžadovat totožnost zemřelého, vaši totožnost a vydání smutečních šatů určených pro obřad.

Matrika

První úřad, který je nutno po smrti blízkého navštívit, je matrika obecního úřadu, kde je třeba předat občanský průkaz zemřelého, potvrzení o úmrtí pošle na matriku lékař.

Úmrtní list

Matrika vyhotoví úmrtní list a zašle jej objednateli pohřbu. Ostatní doklady zemřelého, jako je třeba průkaz pojištěnce, cestovní pas, potvrzení o zdravotním postižení apod. předáte v místě jejich vydání.

Pohřební služba

V případě úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení, vystaví ohledací list obvykle místní lékař a zesnulého odveze na patologii. Organizace oznámí smrt rodinným příslušníkům a poté je třeba vyzvednout osobní věci zesnulého. Následný převoz zemřelého a vyzvednutí dokumentů většinou vyřizuje pohřební služba. Na veškerém dalším postupu je nutné se s pohřební službou domluvit.

Volno ze zákona po úmrtí blízké osoby

Úmrtí manžela, životního druha nebo dítěte oceňuje zákon nárokem na dva dny placeného volna a další proplacený den účasti na pohřbu. V případě smrti rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci ze zákona nárok na jeden placený den volna, v případě, že pohřeb zařizujete, je to ještě den navíc. Stejné je to u vzdálenějších příbuzných, podmínkou udělení volna je však to, že v době úmrtí s danou osobou tito zemřelí žili v jedné domácnosti.Diskuse k článku

 • Ifka

  17:19 29. 9. 2021 0
  Milá paní Miroslavo,

  přeji Vám upřímnou soustrast. To, co prožíváte, velice dobře znám. Mě otec zemřel před třemi lety, náhle na infarkt. Bylo mu pouhých 51 let.
  Dlouho jsem si vyčítala, že jsem jej pravidelně nenavštěvovala u něj doma... ale viděli jsme se a věděli, že se máme rádi. I váš otec jistě věděl, že jej milujete.
  Co mohu doporučit, neuzavírejte se se svým smutkem před světem. Truchlete, ale nepřestávejte žít... a jednoho dne to všechno přebolí, tak zvláštně lehce, až se vám nebude chtít věřit... naučíte se s tím žít.

  Opatrujte se a nezapomínejte, že Vás otec by si nepřál, abyste smutnila dlouho... žijte s vědomím, že je ve vašem srdci napořád a navždy vás bude ochraňovat "třeba jako anděl strážný"...

 • Miroslava Vydrová

  15:34 29. 9. 2021 +2
  V sobotu mi zemřel můj taťka. Zakouším nezměrný smutek, svíravý pocit kolem srdce, ale co je nejhorší, výčitky, co jsem pro něj měla a neměla ještě udělat. Nemohu se zbavit pocitu viny, že jsem nebyla v nemocnici ten den, kdy odcházel z tohoto světa.Myslím, že to potřeboval a s tímto se jen tak asi nesrovnám, přesto, že už dávno nejsem dítě. Hrozně to bolí a zatím nepomáhá nic.
  • Petr Kafka

   16:52 29. 9. 2021 +1
   Upřímnou soustrast. Ztráta životně blízké osoby je velký zásah do emocí a stability člověka. Určitě ztráta nepřejde za pár dní, je to záležitost měsíců z toho nejhoršího a možná let pro relativní přijetí naší ztráty. Držte se. Jsme v tom všichni.
 • V. Nováková

  22:00 18. 12. 2018 +1
  Zažila jsem něco podobného a přitom úplně jiného. Bylo mu 39. Zemřel na infarkt. Nikdy jsem ho nepotkala, nemohla obejmout, dát pusu na tvář. Nikdy mě nepohladil po vlasech a nepochválil. Znám ho jen z fotek a dopisů. Zemřel týden před mými 13. narozeninami. Už je to půl roku, a stále se stím tak nějak nemůžu vyrovnat. Dávám si za vinu, že jsem ho nepotkala. Nevím, snad každý večer brečím. Trápím se, ve škole se nedokážu soustředit. Chtěla jsem ho alespoň jednou vidět...
 • Zuzka

  23:55 17. 10. 2018 +1
  Ahoj Josefinko
  Je mi moc lito co jsi musela zazit takto brzo a vyrovnavat se ze ztratou tatinka v 11 letech;( ja to ted prozivam ve 30 vubec to nedavam...ted ctu tvuj komentar a smekam pred tebou, jsi statecna slecna..!! Zuzka
 • Vrablova Josefina

  09:36 9. 9. 2018 +4
  Dobrý den mě umřel otec je to už rok a čtvrt zemřel v mých jedenácti , ale bolí to čím dál víc. Zemřel na rakovinu žaludku a dva ledvinove kameny . Myslíte že 13 narozeniny a vánoce už budou lehčí?
 • Tereza

  18:34 5. 9. 2018 +1
  Chce to hlavně čas . Někdo se s tím vyrovná za chvíli a někdo nikdy . Ja patřím určitě do té druhé skupiny . Děda pro mě znamenal všechno a doteď mi to moc nedochází . Ale zkuste jít třeba někam ven , kde na to alespoň chvíli nebudete myslet
 • Šárka

  21:23 2. 9. 2018 +2
  Mně umřela milovaná babička, je to téměř 14 dní a můj smutek je snad čím dál horší... Nemůžu nějak uvěřit, že se to někdy zlepší, ale snad ano. Smrt k životu sice patří, ale vyrovnat se se ztrátou někoho, koho jste skutečně milovali, je neskutečně těžké. Je to vůbec možné? :-( Moniko, Terezo, už je Vám lépe? Uklidněte mě prosím :-(
 • Tereza

  20:11 4. 7. 2018 +1
  Mě dnes také zemřel dědeček a úplně s vámi souhlasím . Realita oproti tomuto článku je naprosto jiná . Také mému dědečkovi selhalo srdíčko. Stále si říkám , že jsem měla být s.ním . Milovala jsem ho a nevím , co teď bez něj budu dělat
 • Monika p

  06:43 18. 5. 2018 +12
  Dobrý den. Článek je pěkný,ale realita pro člověka který někoho ztratil je jiná. Ten vlastní prožitek je mnohem silnější. Mě zemřel před dvěma dny dědeček. Byli jsme si hodně blízcí. Umřel ve spánku. Dlouho bojoval ale.srdíčko už nevydrželo a boj prohrálo. Pořád říkal že má strach usnout. Pořád si říkám že jsme mohli udělat něco víc. Mám pocit že se to už nikdy nezpraví. Ten pocit prázdnotu a beznaděje a zoufalství.
 • Zuzana Bánovská

  08:20 26. 3. 2018 +2
  Děkuji za článek, mně sice nikdo neumřel, ale příbuzní se ode mne izolovali a já dlouho nemohla pochopit, proč. Zbyl mi jen manžel, se kterým si moc nerozumím, a kterému já musím být oporou. V jednom jediném měsíci jsem ztratila dvě blízké osoby.
 • Robin Hudeček

  09:16 2. 1. 2017 0
  Děkuji za článek, velmi zajímavé jsou také fáze truchlení. Pokud člověk zjistí, jak tyto fáze fungují, snáze se vyrovná s vlastním smutkem a projde truchlením :)
 • Zobrazit další komentáře

Lunární kalendář

STŘEDA 12. 06. 2024
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v přibývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
ČTVRTEK 13. 06. 2024
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
PÁTEK 14. 06. 2024
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v přibývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
SOBOTA 15. 06. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
NEDĚLE 16. 06. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 17. 06. 2024
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v přibývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte…
více o tomto dni
ÚTERÝ 18. 06. 2024
štír
Měsíc putuje znamením Štíra, je v přibývající fázi. Štír má vliv na intimní oblast a močové cesty. Pijte čaje, které tyto orgány posilují, udělejte…
více o tomto dni

Je vodíková voda zázračným nápojem nebo jde o největší podvod 21. století?

Nechápu příteli Rudo,že se tak schazuješ a mluvíš o čemu naprosto vůbec nerozumíš. Když já jsem se zabýval výr...

Nenechte pejskovo tělo zaplavit toxiny. Jak léčit selhání ledvin u psa?

31.5.2024 mi odešel pejsek / téměř 15 let -rotvajler/ na chronické poškození ledvin. Nikdy nestonal, 5 dní pře...

Krabičková dieta – zdravé stravování bez vaření a počítání kalorií

Zdravé stravování jsem si vyzkoušela taky, objednávala jsem čtyři měsíce a s jídlem a výslednou váhou jsem spo...

Tipy, jak ušetřit při nákupu kosmetiky a neslevit na kvalitě

Hodně zajímavých slev je také na https://slevovykupon.net/

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

Nabídka půjčky se 100% jistotou Dobrý den, s cílem pomoci vám překonat různé finančn...

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

prodáváme všechny druhy léků Morfin Zolpinox Sanval Frontin Adderall Ritalin Oxykodon Xana...

Nabídka rychlé a nebankovní půjčky pro každého do 24 hodin

Možnost úvěru upřímný Půjčka a úvěr s 3 % úrokovou sazbou, vy se obáváte, že v�...
Zobrazit všechna témata

Kus melounu denně pro zdraví. Využijte melounovou sezónu na maximum

Meloun je ryze letní ovoce. Koupit se nyní dá za rozumnou cenu a rozhodně je neodmyslitelnou potravinou pro horké dny. Pochutnáme si na něm, udrží naše tělo pořádně hydratované a perfektně se hodí pro hubnutí. ...

Rozchod je studnicí nechtěných emocí. Jak se s ním co nejlépe popasovat?

Je těžké se s někým rozejít, ale ještě těžší je zotavování se z konce vztahu. To může trvat týdny, měsíce a u někoho i roky. Stojí za tím naše emoce. Ty v nás vyvolávají smutek, vztek, vinu, stud, někdy ale i v...

Mezinárodní den dětí je tu. Už víte, jak jej se svým potomkem oslavíte?

Každoročně je první červnový den věnován výhradně dětem. U té příležitosti jsou připravovány mnohé společenské, kulturní i sportovní akce. Ovšem Mezinárodní den dětí má za cíl nejen pobavit a oslavit děti na ce...

Znáte cirkadiánní rytmus? Hubnutí vám podle něj půjde jedna radost

O biologických hodinách se mluví poměrně hojně, avšak pojem cikradiánní rytmus není tolik známý. Přitom jde o poměrně zásadní věc v našem životě. Je sice velice důležité, co jíme, pijeme nebo jaké potravní dopl...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Bezlepkový banánový chlebíček

Začněte tím, že si předehřejte troubu na 170 až 190 °C a smícháte si v míse tyto ingredience – rozmačkané banány, rozpuštěné máslo, krystalový cukr, vejce a vanilkový extrakt. V dalším kroku pak přidejte bezlep...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Nová etapa života začíná... aneb Znovu a lépe

Taky jste v životě někdy udělali věci, na který nejste zrovna pyšný? Já mnohokrát. Ale vždycky jsem se z nich snažila ponaučit. A právě teď skončila jedna etapa, která mě celý tři roky tížila. Nebudu zastírat skutečnosti, protože můj příběh může třeba někoho inspirovat k tomu, žít líp a vyvarovat se stejným chybám. Co mě tedy posunulo dál?