Runy a runová magie

Runy a runová magie

Runy byly vyřezávány na různé předměty a byla jim přisuzována magická moc. Za pomoci run se předpovídala budoucnost a byly s nimi rovněž invokovány síly, které mohly ovlivnit štěstí i osud člověka. Dle severské tradice existovaly speciální magické runy, které ovlivňovaly počasí, úrodu, zdraví, ale i mezilidské vztahy.

Původ run

Prapůvodní původ runových znaků není zcela jistý. Slovo runa znamená ve staré angličtině a příbuzných jazycích záhadu nebo tajemství. Užívání run nalézáme na rozsáhlém území Islandu, v Rumunsku, v severských zemích skrze Balt až po Středozemní moře. Runy se zřejmě nikdy nepsaly inkoustem a perem, ale vyrývaly se do dřeva, kamene, kosti a kovu. Runové abecedy jsou známy rovněž pod názvem futhorky nebo futharky. Podobně jako je tomu u slova Abeceda, tyto názvy jsou odvozeny od zvukových podob prvních písmen F U, Th, A, R, K – později ve znění F U, Th, O, R, K . Obdobně jako tomu bylo u jiných druhů písma, prošla i původní podoba písma runového v průběhu věků nejrůznějšími změnami.

Rozlišujeme tři hlavní varianty runové abecedy. Ta nejstarší z nich se nazývá germánský futhark prostý. Skládá se ze 24 symbolů, z nichž každý má své pojmenování. Asi okolo roku 800 našeho letopočtu se objevují další dvě varianty runového písma, a to v anglosaské Anglii a ve vikinské Skandinávii. Anglosaské písmo zvyšuje počet znaků nejprve na 28, později až na 33. Ve vikinském písmu oproti tomu dochází k redukci na 16 runových symbolů.

Čtvrtou známou variantou runového písma je tzv. armenské písmo. To vytvořil Guido von List až v době mnohem pozdější, nežli vznikly předešlé zmíněné varianty. Guido von List se narodil v roce 1848 ve Vídni a byl ve své době oblíbeným okultistou. List v roce 1902 podstoupil operaci šedého zákalu, po které téměř na 11 měsíců ztratil zrak. V průběhu dlouhého a úzkostného období vynuceného odpočinku nalézal útěchu v hloubání nad původem run a jazyka a právě v této době vytvořil ono armenské písmo. Armenské písmo později tvořilo základ nacistického kultu run, má tedy zatíženou minulost těmito závažnými historickými událostmi.

Runy a jejich rituální a magické užití

V případě užívání run pro magické účely nesmíme opomenout zmínit báseň Runatál. Runatál je prastará nordická báseň, vyprávějící příběh o Ódinovi a o tom, kterak přinesl světu runy. Ódin je severský bůh, který prý na zemi snesl runy díky tomu, že jedno své oko obětoval a pak visel po dobu devíti dní a devíti nocí na Yggdrasilu - stromě, symbolizujícím moudrost. Ódin obětoval sám sebe, aby dosáhl vyššího vědění.

511px-Odin,_der_Göttervater

Ódin je nejvyšším božstvem severského a také germánského panteonu, kde je známý také pod jménem Wotan. Spolu se svými dvěma bratry prý stvořil svět a vdechl mu život. Podle pověsti vlastnil mnoho magických zvířat a artefaktů, za všechny je možné jmenovat jeho slavný oštěp Gunghir, který nikdy nemine cíl a díky němuž Ódin vyvolal válku s Vány, proto se mu říká mimo jiné také původce sporů. Kromě tohoto oštěpu vlastnil také například prsten Draupnir, osminohého koně Slepnira (také Sleipniho), dva vlky a dva havrany. Ódin měl za ženu Friggu, podle některých mýtů zvanou Freyu, která mu porodila několik synů, ale hlavně mocného boha Thora. Chcete-li Ódina žádat o pomoc, můžete se na něj obrátit s prosbou pomocí run a se všemi runovými kouzly. Ódin přináší moudrost, sílu, je mocným ochráncem, rádcem a trpělivým božstvem, které umí čekat na ten správný čas.

V básni Runatál je krom legendy o Ódinovi a jeho poznání run také část, která popisuje umění práce s runami. Jsou zde vyjmenovány jednotlivé úkony, které by měl runopisec ovládat. Tedy:

„Umět je rýt, umět je číst,
vědět jak barvit, ověřit,
kterak se ptát a oběť dát,
odeslat je, i moc jim vzít.“

Runovým mistrům se říkalo Runici a runovým mistryním Alruny. Tito mistři a mistryně četli a tvořili runy složené z větviček, tesané do skal a kamenů, vyřezávané do dřeva. Používali je také pro komunikaci na dálku, při zapisování veršů a pro věštění a zaříkávání.

Věštění z run

V současnosti se můžeme setkat s mnoha návody, jak z run věštit a jak runy vykládat. Hojně se využívá poměrně rychlá a jednoduchá metoda – náhodné vytažení run z váčku, ve kterém jsou uchovávány. Metodika věštění z run není přesně popsána. Jisté je to, že se runy, vyryté do kousků dřeva nebo kamene házely, neboli metaly. Tradičně se užívalo tří nebo devíti run, z jejichž významu, položení a také pořadí se vykládalo.

Metání run

I samotné házení nebo metání run má svá pravidla. Runy nejprve uchopte do ruky. Hleďte přitom zrakem do oblak, na runy se v tuto chvíli nedívejte ani nesoustřeďte a odříkávejte modlitbu Bohům. Po jejím odříkání metněte runy na bílou látku, která izoluje runy od zbytku světa. Nejvhodnějším bohem, se kterým se v takovouto chvíli spojit, je dárce run - Ódin neboli Wotan. Je možné jej vyzývat také za pomoci prvních dvou odstavců z výše již zmíněné básně Runatálu. Ty zní následovně:

„On visel na větry
zmítaném stromě,
v neznámu co koření;
jsa proklán kopím,
po devět nocí
moudrý Wotan sám sobě obětí.
Nejedl chléb a nepil nic,
jen hleděl v hlubin tmy,
pak zaplakal a runy vzal.“

Runy vhoďte na připravenou látku právě v tom v okamžiku, kdy vyslovíte poslední verš básně. Také můžete rozložit runy na stůl a opatrně je zamíchat, aniž byste se na ně podívali. Potom nad nimi přejíždějte rukou a vyberte si právě ty, které Vás nějakým způsobem přitahují, a pak z nich vykládejte. Toto je vhodná alternativa pro věštění i jiným lidem, než Vám samotným.

Doba věštby z run

Doba, kdy z run věštíte, kvalitu Vaší věštby neovlivňuje. Někteří autoři zabývající se touto problematikou se přesto shodují na tom, že nejvhodnější bývá první noc po novoluní a poslední noc před úplňkem. Někdy se také doporučuje ptát se dle fází měsíce na dobu, která časově fázi měsíce odpovídá. Tedy v první čtvrti měsíce se tázat na minulost, v době úplňku na současnost a v poslední čtvrti na budoucnost a rady pro kroky budoucí.   

Současné runové sestavy a nejčastější způsoby věštění z run

Většina současných runových sestav se skládá z 25-ti runových kamenů. 24 kamenů je popsáno runami a poslední je prázdný. Jejich aspekty se stanovují v zásadě dvěma hlavními způsoby, a to podle toho, do jaké pozice při házení runový kámen spadne. Může to být runou dolů, runou nahoru, dovnitř nebo mimo stanovenou oblast. Vycházet je možné také z toho, v jakém úhlu se runový kámen octne vzhledem k jinému kameni. Runy mají tajemnou povahu a takové jsou i jejich odpovědi.

Fotolia_6947593_XS

Metoda věštění s jednou runou

Metoda věštění s jednou runou je určena pro rychlou a stručnou odpověď na jednoduchou a specifickou otázku. Může být také podkladem pro meditaci nebo celkovým zhodnocením dne předešlého. Jeden kámen tedy můžeme tahat jako tzv. hlavní runu dne, a to před započetím nějakého projektu nebo kvůli vhledu do nějakého problému. Vypovídá o dané tázané záležitosti a často je právě tou radou, kterou aktuálně potřebujeme. Držte váček s runami a soustřeďte se na daný problém nebo záležitost. Z váčku s runami vytáhněte právě jednu runu, sevřete ji v dlani, chvilku meditujte a potom se podívejte na její význam. Pokud vytažená runa neodpovídá na Vaši otázku, zkuste otázku změnit nebo konkretizovat či se pokuste získat odpověď později.

Metoda věštění se třemi runami

Tato metoda Vám pomůže získat komplexní odpověď ohledně momentální situace a poskytuje náznaky toho, co se bude dít v blízké budoucnosti. To, kolik informací získáte, závisí na času, který jste ochotni věnovat čtení a interpretaci run samotných.

  • První runu vytáhněte a položte. Tato první tažená runa reprezentuje události v minulosti, které současnou situaci způsobily.
  • Druhou runu vytáhněte a položte, tato runa ukazuje současný stav věcí a již odkazuje na volbu, kterou bude potřeba učinit.
  • Vytáhněte a položte i třetí runu. Tato poslední tažená runa bývá obvykle nejsložitější k interpretaci samotné. Může symbolizovat osud člověka, znamená konečný výsledek tázané situace a podobně.

Pokud výsledek poukazuje na potíže, vytáhněte si ještě další runu jako radu, jak v takovéto situaci postupovat, radu, co povede ke zdárnému vyřešení. Věštba se třemi runami umístí problém do celkového kontextu, pomůže nám celý problém v čase uchopit, pochopit kontext a navede nás k pravděpodobnému výsledku.

Metoda věštění s devíti runami

Tato metoda dává podrobný popis osobní situace, poskytuje hluboký pohled do okolností, které nastaly, objasňuje volby a možnosti z nich vyplývající. Devítka je jedním z nejsilnějších magických čísel.

Vemte devět run do rukou, chvíli je podržte a intenzivně myslete na svoji otázku. Runy pak rozhoďte po stole (či zemi) a plátně. Nejprve čtěte ty z run, které dopadly znakem nahoru. To, jak jsou runy interpretovány, závisí na více faktorech. Jedním z nich je subjektivní pocit a intuice, dalším i jistá zběhlost ve čtení run. Runy, které vidíte ležet v centru, mají nejvýznamnější váhu pro výklad samotný. Ty, které leží dále od centra, jsou slabšího významu, a ty, které dopadly mimo látku, je možné buď zcela ignorovat, či jim přisoudit jen velmi mírný a okrajový vliv. 

Nejprve přečtěte ty runy, které dopadly znakem nahoru, teprve potom obraťte a čtěte i další znaky. Runy, které dopadly opačnou stranou, poukazují na budoucí možná řešení. To, jak budete runy interpretovat a vykládat, záleží do jisté míry i na Vás samotných. Čtení run je velmi variabilní a subjektivní záležitostí. Ve chvíli, kdy si však vytvoříte nějaká pravidla, měli byste se jich držet i v dalších výkladech, přespřílišný řád však také není vhodný.

Dá se říci, že runy jsou trochu jako lidé samotní, nikdy se nedozvíte, jak se budou chovat společně, dokud je neseznámíte. 

O významu jednotlivých run se dočtete v článku Význam run v runové magii.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

ČTVRTEK 28. 10. 2021
rak
Měsíc ubývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
PÁTEK 29. 10. 2021
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v ubývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
SOBOTA 30. 10. 2021
lev
Měsíc putuje znamením Lva a je v ubývající fázi. Běžte na procházku, ale nepřetěžujte se, srdce je dnes namáháno více, než v jiné dny. Snažte se…
více o tomto dni
NEDĚLE 31. 10. 2021
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 01. 11. 2021
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
ÚTERÝ 02. 11. 2021
panna
Měsíc putuje znamením Panny, je v ubývající fázi. Panna má vliv na trávící orgány, proto doporučujeme lehkou stravu. Je vhodný den pro pečení.…
více o tomto dni
STŘEDA 03. 11. 2021
váhy
Měsíc prochází znamením Vah a je v ubývající fázi. Váhy mají vliv na kyčle, játra, krev, ledviny a močový měchýř. Pokud nemusíte, tak nedělejte žádná…
více o tomto dni

Sonický kartáček vám usnadní péči o dutinu ústní

Technologie mohou usnadnit všechny aspekty života, včetně péče o ústní dutinu. I zubní lékaři používají k preventivní péči a čištění různé přístroje, jako jsou rentgeny a rotační kartáčky. Moderní pomocníci se ...

Manželská krize se může dostavit kdykoliv. Jak ji společně zvládnout?

Manželská krize přichází z čista jasna a ohrožuje soužití dvou lidí. Může ji způsobit náhlý a aktuální problém anebo i ten, který se táhne po několik let. Podle odborníků nelze očekávat, že bude manželství vždy...

Sonický kartáček vám usnadní péči o dutinu ústní

Technologie mohou usnadnit všechny aspekty života, včetně péče o ústní dutinu. I zubní lékaři používají k preventivní péči a čištění různé přístroje, jako jsou rentgeny a rotační kartáčky. Moderní pomocníci se ...

Odpočinek a znamení zvěrokruhu: Jak relaxujete podle hvězd?

Odpočinek je nedílnou součástí života. Díky němu lidé nabírají novou energii a síly, které jsou nezbytné pro jakoukoliv mentální i fyzickou činnost. Relaxujete často anebo se v tomto ohledu zanedbáváte? Více mo...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Domácí hydratační koupel dodá vaší pokožce opět zdravý vzhled

Domácí hydratační koupel se v podzimních a zimních měsících stává čím dál více aktuální. Pokožka má totiž v chladném počasí tendence k značnému vysušování. Avšak i přesto, že použijete do celotělové lázně vyživ...

Je cvičení během menstruace prospěšné nebo byste měla zůstat spíše v klidu?

Známe to všechny velmi dobře. Jakmile přijde menstruace, do ničeho se nám nechce, jsme unavené a často i bez energie. I když to bude znít zvláště, tak správný a vhodný pohyb během menstruace napomůže vyplavován...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Psí plemena, která jsou ideální k malým dětem

Ne všechna psí plemena jsou vhodná do rodiny s malými dětmi. Někteří psi totiž mohou mít sklony k větší nervozitě, která se nezřídka kdy projeví agresivním chováním. Dobrou zprávou ale je, že klidných a přátels...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Nepečený koláč v pěti skvostných variacích. Zamlsejte si!

Nepečený koláč budete mít připravený během několika málo minut. Pohostíte jím přímo královsky nejen vzácnou návštěvu, ale také svou milovanou rodinu. Pustit se do jeho výroby může i cukrář amatér. Není na tom n...

Když se zastavíš...

Zamejšleli jste se někdy nad tim, proč tu na světě vlastně jste? Dumali jste nad tim, co tu chcete dokázat, kam chcete směřovat? Je to o zastavení se a uvědomění si těchto věcí... V dnešní uspěchaný době tohle málokdo umí. Jede se v jednom módu řadu let a najednou je mu jasný, že čas už nevrátí. Vrásky přibydou, tělo zchřadne a vy začnete bilancovat.