Naši vlastní démoni a vnitřní konflikt

Naši vlastní démoni a vnitřní konflikt

Démon je slovo pocházející z řečtiny a znamená původně osud. Démon je mýtická bytost nedobrého charakteru, která disponuje zlými silami, nadpřirozenými schopnostmi a člověka sužuje, trápí a svádí jej k nepravostem. Démoni se objevují v různých kulturách a náboženstvích napříč světem. 

Projevy vnitřního konfliktu, problém přijmout se takoví, jací ve své celistvosti jsme, se někdy též nazývá vnitřním démonem. Část těchto konfliktů leží v nevědomé části naší psychiky, v psychologii se nazývají stínem.

Démoni v náboženstvích a kulturních tradicích světa

Démoni se objevují v rozličných kulturách napříč světem a bývají ztotožňováni se zlými vlastnostmi a schopnostmi. V okultismu se pojem démona spojuje s okultní praxí a černou magií. Démona je možné vyvolat za pomoci magických úkonů nebo rituálů a přimět ho k zodpovězení otázky nebo k vykonání nějakého úkolu.

V buddhismu jsou démoni služebníky boha Máry, který ovládá koloběh utrpení – samsáru. Mezi démony patří i hladoví duchové. V židovském náboženském prostředí se pro toulavého ducha ujal výraz dybuk, podle lidových vyprávění může tento duch vniknout do těla člověka a způsobit mu posedlost.

V křesťanství se užívá namísto pojmenování démon názvu ďábel nebo padlý anděl. Padlí andělé slouží Satanovi, obývají peklo a vydávají se na svět škodit lidem a svádět je k hříchu. Mohou také člověka posednout, k jejich vyhnání se pak používá exorcismus. Exorcismus je úkon sloužící k vymýtání ďábla. Jako malý exorcismus se označuje obřad, jímž se jedinec při křtu zříká ďábla, všeho, co působí a čím se pyšní , tento obřad tvoří také součást tzv. obnovy křestního slibu. Pro vykonávání velkého exorcismu je biskupem pověřen zvláštní kněz, zvaný též exorcista.

Západní tradice své démony čerpá především z křesťanství, kabaly, egyptských a babylonských magií a náboženství. Východní magie a jejich znalost o démonech vychází spíše z různých šamanských proudů, voodoo, tibetské a čínské magie.

Démoni jsou obecně v současné době chápáni buď jako samostatné bytosti, určité formy duchů nebo jako zástupci kolektivního nevědomí, podvědomé komplexy a zosobnění temné a pudové části osobnosti, vycházející především z poznatků Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga.

Vnitřní konflikt

Vnitřní konflikt označuje nesoulad mezi vnitřními složkami nebo touhami osobnosti. Vnitřní konflikty mohou pramenit ze sociální zkušenosti či z výchovy. Psycho-fyziologická zátěž je vyvolaná neslučitelnými motivačními tendencemi jedince. Obvykle ho provází pocity frustrace a úzkosti. Frustrace je specifický emoční prožitek, který souvisí s pocitem vlastní neúspěšnosti, zatímco úzkost je negativní emoce prožitku strachu, zbavený konkrétního objektu.

Vnitřní démoni

Obecně lze říci, že vnitřní démoni člověka jsou tím, co člověk vědomě nebo nevědomě vytěsňuje a k čemu se nechce hlásit. Existují démoni různých strachů, fóbií, závislostí, démon dokonalosti, nenávisti, hněvu apod. Vytěsňováním však démon nabývá stále větších, až děsivých podob. Naši vnitřní démoni však nejsou žádné starobylé příšery, jsou to způsoby a vzorce chování nebo prožívání, které nám brání v plném prožívání svobody. Míváme také tendenci si své démony promítat na ostatní. Jestliže se podíváme na to, čím nejvíce opovrhujeme na druhých, obvykle uvidíme zrcadlení některého z našich démonů. Většina lidí má tendenci s těmito svými vnitřními démony bojovat, což však často vede k pokrytectví nebo sebedestruktivnímu chování. Často kritizujeme nebo zesměšňujeme jiné lidi, kteří ztělesňují něco, co sami v sobě chceme potlačit.  

Démoni jsou vlastně součástí naší mysli a jako tací nemají žádnou samostatnou existenci. My se jimi však často zabýváme, jakoby byli skuteční. Ať je chceme či nikoliv, ať se jimi zabýváme nebo ne, démoni jsou součástí našich životů. Obvykle však náš zvyk bojovat proti tomu, co si nepřejeme, dává démonům sílu, místo toho, aby je oslaboval. Potlačování nebývá účinnou cestou, jak se s démony vypořádat.

Jsou naši vnitřní démoni překážkou? 

Naše démony není nutno vnímat pouze jako něco negativního, co nás brzdí. Ve skutečnosti nám mohou nabídnout i mnoho pozitivního. Překážky, které se v životě objevují a strachy v nás, jsou zároveň voláním po probuzení, pochopení a výzvou k poučení. Bez uvědomování si vlastních chyb dochází ke stagnaci a čekání na ideální podmínky namísto práce na sobě.

Strachy, obsese i závislosti jsou částí nás samotných a démonickými se staly tím, že došlo k jejich odštěpení od celku, nechceme s nimi nic mít a  bojujeme proti nim. Pokud se od nich snažíme uprchnout, pronásledují nás, pokud s nimi bojujeme, nevědomky je tak vlastně ještě víc posilujeme a můžeme jim nakonec i zcela podlehnout.

Vnitřní konflikty a jejich možné důsledky

Vnitřní konflikt může mít různé důsledky. Zpravidla vnitřní konflikty vedou k prohloubení a obohacení životních zkušeností, k poznání sebe sama i ostatních lidí. Jindy mohou vést ke znejistění a ztrátě důvěry v sebe sama, ale i k ostatním lidem.  Pokud člověk prožívá hluboký vnitřní konflikt, pak přenáší část této vnitřní situace i do okolního světa, protože vnitřní konflikt není vždy plně uzavřen v osobnosti. 

vnitřní démon

Pokud jedinec prožívá hluboký vnitřní konflikt, přenáší část své vnitřní situace i do okolního světa, protože tento konflikt není vždy plně uzavřen v osobnosti. Prožívání vnitřního konfliktu se navenek projevuje nervozitou, nesoustředěností, smutkem, apatií apod. Projevy jsou závislé na síle konfliktu, konflikt sílí s tím, čím více jsou konkrétní potřeby pro jedince důležitější. Napětí, které při silném intrapersonálním konfliktu vzniká, může vyústit až do konfliktu mezi dvěma a více lidmi.

Jak se vyrovnat s vnitřními démony

Ať jde o posedlost dokonalostí, čistotou, jídlem, chutí na alkohol nebo cigaretu, dáváme  svým démonům sílu tím, že nevěnujeme pozornost tomu, co je doopravdy skryto za touto potřebou. Pokud odhalíme, co se za touto naší touhou skutečně skrývá, pak se můžeme naučit uspokojit skutečné volání potřeby našeho démona a nejen se mu poddávat nebo s ním bojovat.  

Postup nalezení démona a uspokojení jeho skutečných potřeb

Pro nalezení a uspokojení démona je možné doporučit postup, který se odehrává v několika krocích a díky kterému si můžeme sami pomoci. Před zahájením samotného procesu je vhodné věnovat se chvíli relaxaci nebo meditaci. V prvním kroku se rozhodněte, se kterým svým démonem budete pracovat. Najděte ve svém těle místo, kde ho vnímáte nejintenzivněji a tento pocit ještě zesilte. Uvědomte si charakteristiky tohoto pocitu, ať už jde o barvu, teplotu, skupenství nebo povrch. V druhém kroku démona personifikujte. Představte si ho před sebou jako nějakou živou bytost a dobře si jej prohlédněte. Jak vypadá? Jaké má oči? Jaký má výraz a emoci? Je možné, že si všimnete něčeho, co jste u něj dřív nevnímali, neviděli…

Zeptejte se nyní démona Co od vás chce? Co od vás potřebuje? Až budete mít odpovědi na tyto otázky, zeptejte se nakonec ještě na to, jak se bude cítit, až bude tato jeho potřeba naplněna.

Ve třetím kroku si vyměňte s démonem místo. Staňte se sami démonem. Posaďte se směrem k místu, kde jste předtím seděli Vy a představte si rovněž sami sebe, Vaše běžné já, jak vypadá z pohledu démona. Nyní odpovězte ústy démona na tři položené otázky jejich odpovědi. Tedy:

 • Chci od Tebe….
 • Potřebuji….
 • Až bude moje potřeba uspokojena, pak…. 

Ve čtvrtém kroku se opět vraťte na svoje původní místo, nechte si chvíli na to, abyste se usadili a  podívali se na démona před sebou. Nyní rozpusťte svoje tělo do pocitu, který by démon měl, kdyby byla jeho potřeba uspokojena. Pokračujte v jeho „krmení“, dokud není jeho potřeba zcela naplněna. Máte-li pocit, že není možné jej plně „nakrmit“ v rámci pocitu těla, pak si představte, jak by démon vypadal, kdyby byl plně spokojený.

Nyní přejděte k pátému kroku, ve kterém se setkáte se svým spojencem. Po nakrmení démona pozvěte svého spojence, aby se objevil. Všimněte si všech detailů tohoto spojence. Jeho barvy, velikosti i výrazu v očích. Položte mu veškeré následující nebo jen některé z otázek:

 • Jak mi budeš nápomocný?
 • Jakým způsobem mě budeš chránit?
 • Co mi slíbíš?
 • Jak k Tobě můžu získat přístup?

Přesedněte opět na druhé místo, staňte se spojencem a v roli spojence odpovězte na otázku, obdobně jako předtím v roli démona:

 • Budu ti pomáhat tím, že….
 • Budu tě chránit tímto způsobem….
 • Slibuji ti, že….
 • Přístup ke mně získáš….

Vraťte se na své místo a představte si, že se do vás tento spojenec rozpouští. V posledním kroku pak spočiňte ve stavu bdělého vědomí. Uvolněte se a nechte svoji mysl se zklidnit. Zůstaňte v tomto stavu tak dlouho, jak potřebujete. Nikam nepospíchejte, ani se nesnažte dosáhnout něčeho konkrétního.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

ÚTERÝ 16. 08. 2022
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
STŘEDA 17. 08. 2022
beran
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Berana. Beran ovlivňuje hlavu, obličej, mozek, oči, nos a životní sílu. Trpíte-li na migrény, pijte hodně čisté vody…
více o tomto dni
ČTVRTEK 18. 08. 2022
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
PÁTEK 19. 08. 2022
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
SOBOTA 20. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
NEDĚLE 21. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 22. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni

Dobrý kontakt k tématu

Osobní a profesní koučink Brno: Marta Němečková
Pomáhám lidem řešit osobní, vztahové, pracovní…
Centrum Gaudia: Narativní a systemická terapie Praha 3
systemická terapie - kurzy vzdělávání - koučink
Profesní a osobní rozvoj s Global Management Studio s.r.o.
Global Management Studio poskytuje…
Profesní a osobní rozvoj s Global Management Studio s.r.o.
Global Management Studio poskytuje…

Vyrobte si lahodný domácí řecký jogurt - snadno a rychle!

nevyrábím, nemám na to čas, koupim si tvarohový jogurt s příchutí čokolády a jsem spokojena

Ochutnejte vlastní mléčné výrobky: Domácí jogurt krok za krokem

nevyrábám, ale kupuji si čokoladové krémové... Jsou top mezi jogurty

Jogurt

jogurty jím jenom bílé a jinak si kupuji pouze čokoladové smetanové krémy, Jsou nejlepší na světe

5 potravin, které spolehlivě podpoří vaše trávení

potřebuji ho spíše stabilizovat a narovnat střevní mikrofloru

operace žlučníku

dobrý den, je pro mě vhodný termín 22.7.2022 k operaci odstranění žlučníku? Jsem naroz...

Depilace - lunární kalendář

Zdravim, myslela jsem ze ubyvajici v kozorohovi je idel. Ted jsem zmatena, muzete tedy shrnout ...

Operace

Dobrý den, úpro všechny operace je nejvhodnější ubývající Měsíc, vyhněte se však d...
Zobrazit všechna témata

doporučujeme ze zboží

Reklama

Náramek pro Váhy OCHRANA

Náramek pro ochranu, bezpečí, jistotu, oporu a odvahu
390 Kč

Odstraňovač skvrn 1kg ALMACABIO

Ekologický přípravek na odstraňování skvrn, bělení prádla i…
217 Kč

Éterický olej HŘEBÍČEK 10ml Dr.Popov

Přírodní aromatický esenciální olej, prohřívá a posiluje…
95 Kč

Zubní pasta NEEM Ayucare 100g

Ájurvédská bylinná zubní pasta s neemem. Protizánětlivé a…
129 Kč

VIVACITÉ(S) DE BACH - vitalita a energie, přírodní parfém 115 ml

Vitalizující a energizující přírodní parfém s Bachovými…
2 219 Kč

Odcizení ve vztahu: Jak se s ním poprat, pokud vás zasáhne?

Kde se vlastně bere to prapodivné odcizení ve vztahu, když jeho začátky jsou tak dech beroucí?? Možná je to tím, že zamilovaní lidé skutečně po nějaký čas nosí tzv. „růžové brýle“ a vidí protějšek jen v tom nej...

Cesta do tajů egyptské aromaterapie

Navštivte Egypt a nechte se kromě zdejší historie, památek, pláží, moře a kuchyně okouzlit také místními čarovnými vůněmi. Právě Egypťané jsou totiž národem, který využívání vůní a výrobu parfémů povznesl a roz...

Phubbing: Závislost na mobilním telefonu ničí vztahy, přátelství i život

Phubbing je poměrně nový fenomén. Takzvaní phubbeři si více než lidí, se kterými tráví čas, všímají svého mobilního telefonu. A dá se říct, že jejich okolí je vlastně v tu chvíli ani nezajímá. Phubbing je novod...

Partnerský horoskop na rok 2023 nabídne změny, posun ve vztahu i nové lásky

Partnerský horoskop na rok 2023 přináší zajímavé informace ohledně milostných vztahů. Čekají nás změny, které by však měli být převážně ku prospěchu. Mají nás posunout v našem milostném životě zase o kus dál. U...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Mrkvová přesnídávka s bramborem a pórkem

Začněte tím, že si oloupete mrkve a brambory. Poté zeleninu společně s pórkem omyjte, nakrájejte na kousky a vložte do hrnce. Také přidejte trochu vody a vařte do změknutí. Následně zakápněte malým množstvím ol...

Kočka na vodítku aneb Je skutečně nutné tyto mazlíčky venčit?

Někomu může přijít úsměvná už jen představa, že by měla být kočka na vodítku. Tato zvířata jsou totiž většinou brána jako samostatná. Obzvlášť na vesnicích se pak kočičí mazlíčci promenádují ulicemi zcela svobo...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Grilovací koření, které dodá masu ten správný říz aneb 5 domácích receptů

Grilovací koření nechybí v kulinářské výbavě leckteré rodiny. Zejména pak v letních měsících se stává doslova hitem! Bez něj si totiž mnozí z nás nedokážou představit grilovaná masa nejrůznějších druhů. Vsaďte ...

Miluju léto!

Jsem se tu dlouho neukázala - možná je to proto, že žiju poměrně v hektice a buď pracuju nebo jsem ve společnosti manžela a přátel. Léto je v naší komunitě dost náročný společensky ale taky pracovně. Nemyslim tim žádnou sektu :), ale hasiče. Naši kluci se obzvlášť v těchto vedrech moc nezastaví - jezdí kropit uprchlíky, děti na akcích anebo hasí nějaký hrůzy - ale to zaplať pánbůh není tak často.