Emoční inteligence aneb Když vysoké IQ nestačí

Emoční inteligence aneb Když vysoké IQ nestačí

Pod pojmem emoční inteligence si můžeme představit i rovnováhu mezi emocemi a rozumem, míra prožívání se kterou zvládáme každodenní problémy a obtíže nebo též osobní moudrost člověka. Samotný obor emoční inteligence hledá své místo v psychologii a její praktické aplikaci v různých rovinách života.

EQ versus IQ

Inteligence je schopnost přizpůsobovat se různým podmínkám prostředí, učit se ze svých zkušeností, umět řešit správně situace, i nové situace objevující se v životě, prospívat v práci i ve škole apod.
Výše intelektu se obvykle měří inteligenčními testy a vyjadřuje se inteligenčním kvocientem, tzv. IQ. Ten se obvykle pohybuje v průměru, tedy mezi 90-110 body. Nižší či vyšší intelekt obvykle způsobují různé problémy. Zatímco lidé s vysokým intelektem se častěji mezi ostatními nudí a špatně snášejí stereotyp, neboť jejich mysl se cítí nenasycena, nevytížena, lidé s nižším intelektem obvykle poněkud ostatní nestíhají, přestože se snaží a dělají maximum.

Inteligence je tématem, o které se dodnes vědci přou a hledají, jak velký význam pro náš každodenní život má.

Člověk s vysokým IQ, ale nemusí být právě oblíben a to z jednoho prostého důvodu - nemusí umět vycházet a jednat s lidmi, nedokáže spolupracovat. Důvodem může být to, že jeho emoční inteligence je nízká a právě emoční inteligence umožňuje porozumět druhým lidem, dokázat s nimi jednat a znát a ovládat vlastní emoce. Zejména pro člověka, který jedná s dalšími lidmi, je důležitá emoční inteligence.

Daniel Goleman a popularizace emoční inteligence

O popularizaci a uplatnění konceptu emoční inteligence se velkou měrou zasadil Daniel Goleman  - spisovatel, psycholog a novinář. Pravidelně přispíval do The New York Times a je autorem mnoha knih o psychologii, mezi nimi několika knih o emoční inteligenci. Je rovněž jedním z organizátorů a účastníků světových setkání vědců z různých oborů, kteří se zabývají transformací negativních až destruktivních emocí a jejich využitím v praktickém životě.

Emoční inteligence se dle tohoto autora skládá z pěti složek, které se mezi sebou nadále ovlivňují. Jde o znalost vlastních emocí, tedy schopnost rozpoznat svoje pocity, jde o složku nezbytnou pro sebeporozumění, umožňuje nám lepší rozhodování. Dále je to schopnost zvládání emocí, kdy dokážeme se svými city nakládat tak, aby odpovídali situaci, například setřást ze sebe pocity sklíčenosti, úzkosti, zklidnit vlastní rozčilení apod., schopnost motivovat sám sebe, je snahou zapojit naše city do našich snah tak, aby vedly k získávání vědění i tvořivosti a tak k úspěšné činnosti vůbec. Jde i o schopnost odkládat uspokojení, schopnost potlačovat unáhlené jednání a další schopnosti. Další složkou je dle Golemana vnímavost k emocím druhých, tato schopnost bývá rovněž označována jako empatie (vcítění se). K jejímu rozvoji dochází s rostoucím emočním sebeuvědoměním, umožňuje poznávat, co si druzí přejí. Umění mezilidských vztahů pak umožňuje rozvíjet a uplatňovat empatii, uspokojivé mezilidské vztahy závisí na tom, zda člověk je schopen vcítit se do emocí ostatních a přizpůsobit také tomu svoje jednání.

Dle Golemana jsou vlastně všechny emoce v podstatě popudy k jednání, chceme-li tedy být úspěšní v interpersonálních vztazích, pak je k tomu zapotřebí umět dokonale rozeznávat vlastní emoce, ale i druhých. Jen tak si dokážeme uvědomit, co sami činíme, co chceme učinit, nebo co činí či chtějí učinit druzí. Jde v podstatě o dvě základní složky emocionální inteligence, o složku percepční a konativní. Tedy rozpoznat a na základě tohoto rozpoznání psychologicky vhodně jednat.

Význam a využití emocionální inteligence

Schopnost empatie a sebeovládání však na druhou stranu automaticky nezaručují morální užití emocionální inteligence. Mnozí lidé, kteří dokážou rozpoznat, po čem druzí touží, pak tohoto také dokážou vhodně využít pro svůj vlastní prospěch a k sobeckým účelům. Například dokážou využít pocitů osamělosti některých lidí, dovedou se vetřít do jejich přízně a pak je využívat ve svůj vlastní prospěch. Jedním z využití emoční inteligence je tedy osobní prospěch. Morální užívání emocionální inteligence závisí na stupni vývoje osobní morálky. Pozitivní sociální cítění je označováno jako altruismus, předpokladem altruismu je empatie. Žádoucí je tedy spojení emocionální inteligence a etického cítění, emocionální zralosti. Lidé emočně inteligentní jsou si rovněž vědomi svých slabostí, svoje reakce usměrňují a sebe sami dokážou směřovat k požadovanému výsledku.

Další možností využití emoční inteligence v životě je bezesporu její využití v pracovním užití. Manažeři, kteří jsou emočně inteligentní, dokážou lépe a efektivněji řídit nejen sebe, ale také ostatní. Silné emoční propojení manažerů a ostatních lidí v organizaci vede k tomu, že podřízení pak mají lepší povědomí o tom, co se po nich požaduje a výkonnost organizace se tím přirozeně zvyšuje.

Co jsou emoce a proč jsou pro nás tak důležité?

Struktury mozku, kde vznikají emoce, jsou vývojově mnohem starší než ty, v nichž probíhá myšlení a analytické procesy vůbec. A informace od smyslových orgánů se dostávají k „emočním" strukturám mnohem rychleji, takže nejdříve reagují emoce (vztek, strach, ale i radost...) a pak teprve rozum.

Umožnilo nám to tu nejpodstatnější věc - přežít. A přes veškerou slupku civilizace a racionality se naprostá většina všech prvotních informací přenáší právě emocemi.

O významu termínu emoce se filosofové a psychologové přou již mnoho let. Na jednotné definici se neshodli.

Zde tedy několik náhledů a definic k emocím

emoce: z řeckého slova e - motere: motere pohybovat se, předpona - e pohyb směrem pryč
emoce: širší pojem než cit – zastřešuje subjektivní zážitky libosti i nelibosti
emoce: popudy k jednání, okamžité pokyny pro zvládání životních situací, jsou provázeny fyziologickými změnami a motorickými projevy
emoce (oxfordský slovník): rozrušení nebo znepokojení mysli, pocit, stav jakéhokoliv mentálního rozrušení. Dodnes se rovněž vědci neshodli na tom, které z emocí by měly být považovány za primární, tedy takové, z kterých pak vznikají jemnější odstíny. Objev Paula Ekmana z Kalifornské univerzity v San Francisku, který zjistil, že specifický obličejový projev čtyř emocí (strachu, zloby, smutku a potěšení) rozlišují lidé ve všech kulturách stejně - včetně negramotných národů, neovlivněných masovými médii. Proto tyto emoce považuje za tzv. univerzální.

8 základních emocí (dle psychologického slovníku Hartl)

radost; strach; důvěra; vztek; překvapení; smutek; anticipace; znechucení

Kategorie emocí podle Golemana

  • Hněv – zuřivost, hrubost, nenávist, zloba, popuzenost, rozhořčení, roztrpčenost, zaujatost, podrážděnost, otrávenost, nepřátelství, v extrému až patologická nenávist a násilí
  • Smutek – žal, zármutek, neradost, sklíčenost, neveselost, melancholie, sebeobviňování, osamělost, zoufalství, v patologickém stavu až těžká deprese
  • Strach – úzkost, nervozita, ustaranost, zděšení, obavy, zlé předtuchy, ostýchavost, podezřívavost, popudlivost, hrůza, děs, lekavost, pochybnosti, v psychopatologii pak fobie a panika
  • Radost – štěstí, úleva, spokojenost, blaho, potěšení, pobavenost, hrdost a zadostiučinění, smyslové potěšení a rozkoš, vzrušení, nadšení, zanícení, uspokojení, euforie, rozmarnost
  • Láska – přátelství, důvěra, tolerance, vřelost, přijetí, laskavost, přitažlivost, oddanost, obdiv, zamilovanost, okouzlení
  • Překvapení – šok, údiv, ohromení, úžas
  • Rozhořčený odpor – pohrdání, opovržení, znechucení, přezíravost, averze, nelibost, zhnusení, ošklivení si
  • Hanba – vina, stud, zármutek, zklamání, výčitky, svědomí, poníženost, lítost, pokoření, zkroušenost a kajícnost
  • Nálada – narozdíl od emocí méně vyhraněné a trvají mnohem déle než emoce. Jen velmi vzácně a málokdo se vydrží zlobit po celý den, je však zcela běžné být celý den ve špatné náladě nebo být podrážděný. V takové náladě pak snadněji podléháme momentálním projevům zlosti, které jsou jakožto projevy časově kratší.
  • Temperament – dynamické vlastnosti osobnosti, soubor vrozených vlastností projevujících se způsobem reagování, chování a prožívání. Temperament je spjat se vzrušivostí jedince – tedy mírou odpovědi organismu na různé podněty, zároveň se jedná o tendenci organismu měnit nálady. Lidé se navzájem liší nejen obsahem svého duševního života (tj. vnímáním, pamatováním, myšlením, zájmy), ale i formou - reakcemi na podněty. Temperament tedy určuje dynamiku celého prožívání a chování osobnosti.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Lunární kalendář

PÁTEK 25. 06. 2021
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v ubývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes dlouhé…
více o tomto dni
SOBOTA 26. 06. 2021
kozoroh
Měsíc putuje znamením Kozoroha a je v ubývající fázi. Kozoroh má vliv na pleť, ale působí také na kolena, kyčle a klouby. Nepodnikejte dnes dlouhé…
více o tomto dni
NEDĚLE 27. 06. 2021
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v ubývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. Vhodný den…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 28. 06. 2021
vodnář
Měsíc putuje ve znamení Vodnáře a je v ubývající fázi. Vodnář působí na lýtka, kotníky a žíly. Nezatěžujte nohy dlouhým chozením a stáním. Vhodný den…
více o tomto dni
ÚTERÝ 29. 06. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
STŘEDA 30. 06. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni
ČTVRTEK 01. 07. 2021
ryby
Měsíc putuje znamením Ryb, je v ubývající fázi. Ryby mají vliv na chodidla a prsty u nohou. Udělejte si čas na jejich koupel a masáž. Věnujte se…
více o tomto dni

Jak vybrat opalovací krém na obličej pro různé typy pleti i podle věku?

Stejně jako jsou pro každý typ pleti vhodné jiné pleťové vody a krémy, tak i krém na opalování udělá nejlepší službu, pokud bude vybraný vaší pleti na míru. A v létě, kdy je naše pokožka vystavena tolika vlivům...

Jak se psychicky připravit na rodinnou dovolenou

Ačkoli máme pocit, že z uplynulého roku plného neplánovaného domácího vězení máme natrénováno, opak bývá pravdou. Rodinná dovolená bývá strašákem i pro otrlé jedince. Přitom by to měla být chvíle, kdy si užijte...

Dárek za vysvědčení? To je otázka…

Vysvědčení je v mnoha rodinách šťastným završením studijních snah. U někoho je to naopak stresová záležitost, kdy rodiče vzývají starobylé bohy, aby dítě postoupilo do dalšího ročníku. Ať je to u vás jakkoli, v...

Jak zařídit ložnici, ve které si opravdu odpočinete 

V ložnici trávíme zhruba třetinu celého dne. Odpočíváme, spíme a čerpáme síly. Proto při jejím zařizování dbejte na harmonii, vzdušnost a kvalitní materiály. Odmění se vám kvalitním spánkem a ranní energií.

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Domácí sauna poskytne skvělý relax i dokonalé soukromí

Domácí sauna má nespočet benefitů. Prohřívat tělo si můžete zcela v soukromí svého obydlí a nemusíte platit za vstup. To je však jen začátek. Pokud se budete saunovat pravidelně, významně tím posílíte svůj imun...

Vyrobte si originální patrový květináč. Ozdobí váš balkón nebo terasu

Kaskádový nebo také patrový květináč je teď velmi populární. Samozřejmě si jej můžete jít koupit do obchodu, ale připravte si v tom případě větší sumu peněz. Případně si jej můžete za zlomek ceny sami doma vyro...

Sportovní výkon můžete vylepšit správným výběrem motivační hudby

Co nejlepší sportovní výkon nemusí zajímat zrovna jen vrcholové sportovce. Vyžadovat ho můžete třeba i vy, protože si prostě chcete něco dokázat anebo potřebujete vylepšit fyzickou kondici. Jak se tedy vybičova...

Fobie, které se tváří velmi kuriózně: Jaké strachy si lidé dokázali vybudovat?

Fobie komplikují životy lidí již po stovky let. Tyto stavy se vyznačují až chorobným strachem z konkrétní věci anebo činnosti. Někdy mohou dotyčného doslova paralyzovat. Mezi nejčastější příznaky fobií patří úz...

Velikonoční mini mazance

Upečte si voňavé velikonoční mini mazanečky podle našeho jednoduchého receptu s tvarohem a ořechy.

Americký mini kůň je přítulný a aktivní společník, který pomáhá zvládat stres

Americký mini kůň je přítulným společníkem, kterého si oblíbíte hned na první pohled. Jeho roztomilý vzhled a povaha vás učaruje. Především v Americe patří mezi vyhledávané mazlíčky. Pomáhá překonávat stres, dí...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Hic jak sviň!

Jako jo, je léto a my lidi zase budem žbrblat na to, že je moc horko a teploty by byly snesitelnější o pár stupňů níž. Jenže tohle je na Česko tak trochu moc, nebo tedy aspoň na můj organismus. Procházky se psékem jsou dost vo život, hlavně když si vyberem takovou tu fitness cestu lesejkem. Ale co, aspoň si vyhřejem kosti, že jo!?