Máte nadpřirozené schopnosti?

Fotolia_4000753_XSParanormální jevy a schopnosti jsou obvykle a především spojovány s čarodějnictvím, magií a obavami z neznámého.

Nadpřirozené či paranormální schopnosti jsou materialisticky smýšlejícími západními zeměmi většinou odmítány jakožto smyšlené, nerealistické a neprokázané. Ani církevní smyšlení je většinou nemá až příliš v oblibě, ačkoliv najdou se jisté výjimky. Některé křesťanské církve používají pozůstatky takovýchto starobylých rituálů, jako je třeba vymítání ďábla – exorcismus.

Paranormální jevy a schopnosti jsou však obvykle a především spojovány s čarodějnictvím, magií a obavami z neznámého.

Mimosmyslové vnímání a jasnovidectví

Mimosmyslové vnímání je takové vnímání, kdy člověk získává informace o okolním světě způsobem, který je netradiční a je založen na jiném přístupu k vnímání, než je nám dobře známými pěti smysly. Právě proto se mu někdy také říká také šestý smysl. Je založen na dosud nepopsaných smyslech, popřípadě na takové síle, která přenos umožňuje. Mimosmyslové vnímání je předmětem zájmu i intenzivního výzkumu, avšak tato schopnost vnímání nebyla doposud potvrzena ani vyvrácena. Mimosmyslové vnímání se testuje pokusem, kdy testovaná osoba, která je posazena tak, aby neviděla na určité symboly, se snaží je rozpoznat mimosmyslově. Pod termínem mimosmyslové vnímání se rozumějí i schopnosti telepatie - přenosu myšlenek a jasnovidectví – předvídání budoucích jevů.

Podle názoru parapsychologů mohou existovat tyto kontakty mimosmyslové povahy a přenosy myšlenek fungovat mezi lidmi navzájem, ale i mezi lidmi a zvířaty či rostlinami, dokonce neživými předměty. Anglický termín pro mimosmyslové vnímání „Extra Sensory Perception" zavedl parapsycholog J. B. Rhine v roce 1927.

Schopnost jasnovidectví je pak součástí všech starých náboženských systémů. Je vnímáno jakožto součást běžných schopností šamanů, mágů a dalších duchovních představitelů různých kultur. Jasnovidectví se těšilo mezi prostým lidem vždy velké oblibě. Navštívit věštírnu a poradit se s věštci o nejvhodnějším možném postupu patřilo k zvyku doby. Zároveň se jednalo i o skvělý obchod, což může vést také k tomu, že pohled dnešní doby je na umění jasnovidectví poněkud skeptický. Avšak i v dnešní době se k postupům jasnovideckých technik v některých případech přistupuje. Jasnovideckých technik využívali špionážní služby, policejní služby, užívají se při hledání ztracených osob a dětí a podobně.

Ke známým starověkým věštkyním patřila Pýthia - kněžka, kterou známe z Delfské věštírny. Ta žila v 7. - 6. století př. n. l. a podle dochovaných pramenů v transu pronášela svá proroctví. Obecný název pro věštkyně této doby je Sibilla (z lat. Sibyla – prorok, starý člověk apod.). Věštění však nebylo jen doménou žen, existovali i mužští věštci. Těm se říkalo Bakové, avšak informace o nich máme poměrně kusé, mnoho dokumentů se o nich nezachovalo. V 16. století se ve Francii objevuje známý věštec Nostradamus. V rámci našich zemí je na místě zmínit slavnou Sibillu kněžnu Libuši, dceru vojvody Kroka, jejíž nejznámější věštbou je ta o vzniku města Prahy.

Jasnovidné nebo telegnostické předtuchy zažilo více z nás. Může se jednat o sny, v nichž se odehrává situace, která se pak může stát i v reálném životě. Známe jistě také tzv. předtuchy, tušení, že se něco zlého stane, tyto předtuchy bývají doprovázené často i nějakým znamením a pocity svíravé úzkosti.

Jasnovidectví je spojeno s telegnosí – poznáním na dálku. Od telepatie se liší tím, že se nejedná o přenos myšlenek mezi dvěma lidmi, ale přenos informací z duchovního světa, které pocházejí z minulosti i z budoucnosti.

Vidění do budoucnosti, jasnovidnost, je klasickou součástí mytologie, náboženství a šamanismu či magie. Je jednou z nejčastějších magických akcí.

Mimosmyslové vnímání je předmětem intenzivního výzkumu, avšak experimentálně nebylo zatím potvrzeno ani vyvráceno. Existují různé teorie o zvýšené citlivosti jedince, teorie komplexního energetického pole se složkou možnosti přenosu informací a podobně.

Telepatie

Jde se o jednu ze všeobecně známých paranormálních vlastností, jedná se o přenos informací naší mysli na dálku do jiné mysli člověka, či zvířete. K takovémuto neobvyklému propojení často dochází mezi matkou a dítětem nebo mezi partnery. Některé přírodní národy považují telepatii za naprosto běžnou záležitost a součást života a komunikují například prostřednictvím stromů apod.

Nejsilnější prožitky telepatie jsou při nehodách a ve vypjatých situacích, které ohrožují naše blízké.

Telepatie je zmiňována v mytologii a je součástí různých náboženských zkušeností. Tento termín byl zaveden Frederickem Myersem, zakladatelem Society for Psychical Research. Pro exaktní výzkum a dnešní vědu je telepatie stále záhadou.

Fotolia_5206533_XSK propojení myšlenek často dochází mezi matkou a dítětem nebo mezi partnery.

Psychokineze

Psychokineze je schopností pohybovat různými předměty a objekty pouze za pomoci mysli. Pokud nevíme, co je příčinou takovéhoto pohybu, pak mluvíme o telekinezi. Psychokineze je oblíbeným námětem a součástí filmů, knih a počítačových her. Psychokineze je vlastně zastřešující termín, pod který je možné zahrnout i levitaci (létání), teleportaci (přemísťování z místa na místo), ovládání magnetismu, ovlivňování událostí atd.

Psychokineze se objevuje v různých příbězích a mytologických pověstech. Například v Artušovských legendách se objevuje čaroděj Merlin, který podle pověsti uměl přenést myslí Stonehenge z Anglie do Irska.

Můžeme zde zmínit i tzv. pyrokinezi, mělo by se jednat o schopnost ovládat myslí oheň, zapalovat oheň na dálku a podobně.

Channeling

Jedná se o komunikaci s bytostmi z jiných světů a dimenzí. V současnosti jde o poměrně populární a rozšířené odvětví esoteriky. Jakožto tyto nadpřirozené bytosti se označují obvykle andělé, archandělé, ale i další spirituální bytosti, případně mimozemšťané. V historii se s channelingem setkáváme v biblických příbězích, kde různé biblické postavy komunikovaly s duchy, anděly, ďáblem i bohem a channeling s různými duchy probíhá v šamanismu.

Paranormální psychometrie

Jedná se o schopnost zjistit a „přečíst" informace o dané osobě z jeho předmětu, třeba z hodinek. Talentovaný jedinec by měl umět vidět obrazy s takovýmto předmětem spojené, a to jak v minulosti, tak v budoucnosti. Čtení z předmětů má své prastaré magické kořeny, dle některých zdrojů jej používají přírodní lidé a v některých oblastech Afriky a Ameriky se čtení z předmětů používá k hledání ztracených osob.

Prorokování budoucnosti, věštění

Prorokování je jednou z paranormálních schopností, které západní kultura jako jednu z mála toleruje. Možná je to způsobeno tím, že za ní svými některými příběhy stojí Starý židovský zákon a později i Nový zákon. Prorokování a věštění může probíhat na mnoho způsobů, je jimi prorokování z karet, kamenů, křišťálové koule a mnohé další.

Prorokování prochází všemi náboženstvími i kulturami, jako pojem se objevilo ve 13. století v Evropě. Historicky nejznámějším prorokem je zřejmě Mohamed, zakladatel islámu. V Novém zákoně je schopnost prorokovat považováno za nadpřirozenou schopnost danou od Boha.

Bilokace, rozdvojení – schopnost být na dvou místech současně

Jedná se o schopnost nacházet se na dvou místech ve stejném čase současně a objevuje se v kulturách celého světa, je spojována s magickými schopnostmi. S popisem bilokace se setkáváme v šamanismu i křesťanství.

Jev bilokace se též někdy nazývá fluidickým zdvojením, bikorporcitou, exteriorizací astrálního těla, projekcí astrálního těla, opuštěním těla, mimotělním experimentem atd. K takovémuto jevu dochází především za zvláštních specifických okolností, hlavně pak ve stavu duševní ochablosti - ve spánku, v hypnóze, při ztrátě vědomí, v narkóze.

Schopnost bilokace byla připisována slavnému filozofovi Pythágorovi, různým křesťanským kněžím, šamanům a spirituálním osobnostem.

samanismus_1600x900msS popisem bilokace se setkáváme v šamanismu i křesťanství.

Postkognice - retrokognice

Jedná se o schopnost událost „vidět" poté, co se již v minulosti odehrála. Někdy se jí experimentálně pokoušejí využít kriminalisté k vypátrání oběti trestného činu, nebo k objasnění událostí, ke kterým během trestného činu došlo. Takováto schopnost hledat ztracené předměty nebo osoby patří do základní magické výbavy šamanů a mágů.

Astrální cestování – astrální projekce

Out of body experiences (O.B.E.) – mimotělní zkušenosti, astrální cestování je popisováno v mnohých dobách i kulturách.

Jev O.B.E. se může dostavit i během odpočinku, v průběhu meditace, během požívání drog, ale i v průběhu každodenní činnosti. Takovýto zážitek však může přijít i v dramatičtějších situacích, jako jsou okamžiky na pokraji smrti, při selhání srdce, při vážné nehodě atd. Existuje však poměrně málo lidí, kteří mohou tyto zkušenosti zažívat na základě vlastní vůle, či jsou schopni řídit příchod takovéhoto zážitku. Většinou je toto možné až po dlouhodobějším tréninku.

Tito lidé popisují i možnosti vznášení se v prostoru procházení předměty, stěnami i bytostmi. Zkušenosti z astrálního cestování jsou obecně popisovány jakožto velmi reálné a živé a lidé prožívající tuto zkušenost mívají často pocity hluboké afektace, změn vnitřních hodnot nebo i víry a celkového náhledu na náš život. Je možné cestovat v rámci našeho fyzického světa, navštěvovat příbuzné a přátele nebo i cestovat dále od fyzického světa, ve vyšší astrální sféře.

S konceptem astrálního cestování se setkáváme už v době staré Číny a v dalších starobylých kulturách.

Téma a schopnost opuštění fyzického těla, vystoupení z něj a cestování se často objevuje v šamanismu, v dějinách magie, v islámském mysticismu – pojem astrální se někdy popisuje také jakožto jemnohmotné, či éterické.

Z vědeckého hlediska je astrální cestování a astrální projekce považována za pouhou představivost jedince nebo jeho snový stav. Vědecké skepsi však odporují zážitky osob, které prošly zážitky blízké smrti a mentálně cestovaly. Později tito lidé byli schopni poskytnout informace o místech, kde se mimotělně nacházeli a co se zde odehrávalo a jejich zážitky odpovídaly realitě daného místa a času.

Veškeré tyto anomální jevy nás mohou rovněž přivádět k myšlence, že lidé jako byli například Giordano Bruno, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci či Jules Verne, jejichž projekty a nápady vypadaly zpočátku jako pouhá fantazie, halucinované myšlenky a podivnosti se časem staly nepopiratelnými skutečnostmi. Je tedy dost možné, že časem bude schopna věda objasnit i jevy jako je astrální cestování.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 10007x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Jak je možné, že jsem oživla úplně mrtvého brouka? A jak to, že mám tu telepatii a psychokinezi? Myslím, že jsem žila už dříve než před svým narozením.

Hezký den, také mám telepatické schopnosti, je to prima.Vzpomenu si na paní, kterou jsem ošetřovala a ještě ten den mi volá a ptá se jak se mi daří,Nebo přijde zpráva od člověka, kterého mám moc ráda,chci mu zavolat a v tom zvoní telefon. Jsou to… celý příspěvek

… všechny příspěvky

Uvádím část ze své jednohodinové vize, kterou mám podepřenou 3 výpočty, 2 analýzami, cca 490 citáty a krátkými články, a několika videí.
Matka Příroda-Bohyně Marie jako filosofka a technička sněním naprogramovala Boha, který je věrnou kopií Bohyně až na mužnost, 6 miliard dívek-andělek s IQ 12 000, 6 miliard mladíků-andělů s IQ rovněž 12 000 a zbytek vesmíru, pomocí speciálního počítače, který Ona sama vymyslela. Celý program včetně sebe vložila na "Flash Drive" o velikosti matematického bodu, z něhož je program promítán virtuálně-zdánlivě do tvaru krychle, jejíž hrana je dlouhá 12 kvadrilionů světelných let. Krychle-vesmír se skládá ze šesti světů tvaru pyramid, v jejichž vrcholech se nachází etický Ráj, který je 12 000 krát větší než je… celý příspěvek


Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte