Karma jako přírodní zákon příčiny a následku

Karma jako přírodní zákon příčiny a následku

Jakmile pochopíme, proč tu jsme, a jakým způsobem jsme se dostali tam, kde jsme dnes, paradoxy našeho života náhle získají na významu. Díky tomu my sami v danou chvíli získáváme schopnost se s nimi vypořádat. Ponaučením je, když nás naše karma nutí, abychom nějaký čas zůstali tam, kde právě jsme. Život nás tím vede k informaci, že je tu něco, co ještě musíme zvládnout, než budeme moci dále pokračovat. Vede nás ke změně negativní reakce na lidi, situace a události, ke změně pozitivní a stálé.

Podle buddhistického učení představuje minulá karma všechny naše duševní a tělesné skutky předcházející právě tomuto okamžiku a s nimi spojené následky. V tomto smyslu to znamená, že jestliže jste v minulosti například spáchali krádež a dnes jste za to byli potrestáni, pak trest je tedy následkem minulé karmy – krádeže. Toto je příklad nepříznivé karmy. Přestože následky minulých karmických sil mohou ve vás vyvolat směs příjemných nebo nepříjemných zážitků, můžete se od těch nepříjemných odpoutat prostřednictvím vlastní vůle a současné karmy. Takovéto jednání lze připodobnit ke zručnému kormidelníkovi, který svou loď řídí pryč od nebezpečných skalisek, a to navzdory divoké bouři, která ji žene nesprávným směrem.

Karma není fatalistická, není předurčená, máme schopnost ji tvořit a měnit. Je tvůrčí, my sami se rozhodujeme, proč a jak jednáme.

NÁŠ TIP:

Přečtěte si také článek Karmalogie a karmická numerologie - jak vyčistit karmu?

Zákony karmy

Následek se dostavuje poté, co byla vytvořena příčina. Myšlenka a její účinek jsou vzájemně propojeny. Každá lidská myšlenka se otiskuje do podstaty vesmírné látky a projevuje se jako následek ve fyzickém světě. Někdy můžeme zcela jasně sledovat spojitost a rychlý následek už jen pár chvil poté, co byla vytvořena příčina. Jindy se však mohou účinky dostavit až roky poté, co byla příčina vytvořena. V takovém případě je obtížné mezi nimi nějaký vztah vysledovat. Každý den vyrůstá z toho předchozího, stejně jako dnešní den je zárodkem zítřejšího dne. Každá myšlenka vyrůstá z myšlenky, která ji předcházela. V každé inkarnaci něco děláte, něco si myslíte a za něčím jdete, avšak vždy se hlavně a především setkáváte se sebou samými. Každá zkušenost přichází proto, aby Vám pomohla očistit Vaše Já, neustále pracuje na tom, aby bylo dokonalejším obrazem Vaší duše. Jak se zjasňují Vaše kroky, zmenšuje se tíha karmy. Proces nalezení sebe sama však není možné uspěchat, je třeba najít patřičnou stabilitu a než naleznete cestu pravdy, projdete mnohou slepou uličkou.

Nepříznivá karma

Pracujte na tom, abyste v přítomnosti měli čisté srdce i mysl. Trápí-li Vás to, co jste v minulých časech spáchali, odložte své obavy. Nikdy totiž není příliš pozdě běh věcí zvrátit a od přítomného okamžiku se pokusit o nápravu věcí. Klíčem ke štěstí jsou totiž skutky přítomné. Činy spáchané v minulých životech Vám nemusejí zavírat dveře, záleží především a hlavně na Vás, zda si zvolíte trápení, nebo zda se rozhodnete být šťastní a spokojení. Správné pochopení zákona karmy se může stát pro člověka velice silnou motivací. Prožívání a skutky v přítomném okamžiku sebou nesou neomezenou moc řídit svůj vlastní osud. To, co se nám vrací z minulosti, lze využít a svůj život navést tím správným směrem nyní. Nepoddávejte se karmě minulých životů a nestávejte se zbytečně obětí své karmy. Buďte si vědomi přítomnosti a poznejte sílu, která je pro Vás v ní ukrytá. Tak naleznete klid a mír i štěstí bez ohledu na vlastní karmickou minulost. Současný stav mysli je vždy pánem našeho osudu. Ve chvíli pochopení těchto souvislostí přichází uklidnění a uvolnění, odložíme obavy i pocity bezmoci.

Špatná karma je někdy jako prudký náraz, který nás zpomalí a donutí nás více dávat pozor na naší životní cestě. Někdy může být jako zatarasená cesta, která nás vede zpět a dává signál, že je třeba si svůj cíl znovu zvážit. Karma nás může tímto postupem „nutit“ otevřít se novým příležitostem, vracející se karma se projevuje v možnostech rozmanitosti cest, navržených pro potřeby individuality naší duše.

V rámci naší karmy se rozhoduje o rodině, do které se narodíme, o vztazích, které navážeme, kariéře i zdraví. Určuje náš citový, rozumový i fyzický vývoj a duchovní charakter, stejně tak připravuje situace a životní výzvy, jimž budeme muset na naší cestě životem čelit.

Karma rozhoduje o rodině, do které se narodíme a o vztazích, které navážeme.

Jak z nepříjemných situací vyzískat to nejlepší

Při narození projdeme tzv. „bránou zapomnění“. Vůbec si nepamatujeme, kým jsme v minulém životě byli, na koho si máme dávat pozor a s kým naopak máme sdílet a spolupracovat. Ve všech životech ale máme k dispozici své myšlenky a energie myšlenek má určité vlastnosti. Dobré myšlenky podporují smysluplné věci, ty opačné vedou k destrukci. Nic z myšlenek se nezhmotní samo od sebe, nápravu činíme každý za svoji vlastní osobu. 

Jak si neudělat karmický dluh

Raďte se raději se svým srdcem než s myšlenkami, které mohou být nakaženy zlem. V žádném případě neplánujte žádné úskočné plány a nechtějte škodit. Karma je v tomto ohledu neúprosná a má smysl v tom, že se bude trápit ten, který ubližoval a chtěl škodit. Čím já druhému ublížím, to vše poznám, neboť karma mne postaví do situace stejné, avšak s tou změnou, že bude ublíženo mně.

Karmické vztahy

Vztahy, do kterých v tomto životě vstupujeme, bývají často obnovením vazeb z minulosti, jsou tedy takzvaně karmické. Mnoho našich dnešních zkušeností je důsledkem voleb, které jsme učinili v minulosti. Znovu se tak setkáváme s lidmi a situacemi, které jsme vytvořili a zažíváme události, které jsme svým jednáním uvedli do pohybu. Pro naši současnou situaci jsou karmické vztahy velmi důležité. Při setkání s těmito dušemi z minulosti můžeme zažívat silné emoce - lásku, radost, strach nebo i averzi. Častými ukazateli předchozí silné nevyjasněné karmické vazby bývají silná sexuální přitažlivost nebo bolest na srdci v oblasti srdeční čakry. Takovéto pocity mohou být velmi nejen velmi intenzivní až neovladatelné, ale mohou přinést do našeho života také mnoho zmatku a citových nepokojů. Takto k sobě přitahované duše mají silnou touhu často velice bolestné předchozí situace vyřešit.

Tématika spřízněných duší je velmi komplikovaná, plná skrytých nebo potlačených pocitů, iracionálních motivů i chování, cítíme lásku k někomu, kdo nám ubližuje nebo my ubližujeme (i přes existující silné citové pouto) jemu. Někdy v takových momentech dokonce ubližujeme sami sobě, protože nevíme, jak s takovouto vzniklou situací naložit. Na náš současný život také působí sliby, přísahy nebo kletby, které jsme sami seslali, či je na nás někdo seslal, těchto energií si většinou nejsme vědomi.

Nevyjasněný karmický vztah většinou reprezentují tyto situace a pocity:

 • intenzivní až neovladatelné city a vášně
 • pocit závazku nebo dluhu vůči druhému
 • intenzivní sexuální přitažlivost (i jednostranná)
 • psychické nebo jiné zneužívání
 • manipulace, ovládání druhého

Důvody, proč se duše rozhodnou opakovaně vstoupit do vztahu:

 • nevyřízené záležitosti, povinnost nebo dluh z minulosti
 • zvyk nebo setrvačnost, závislost, symbióza s druhým
 • duchovní vazby, spřízněnost duší
 • vina
 • nenávist a touha po pomstě
 • služba pro druhé
 • splnění konkrétních úkolů
 • vyjasnění si převzetí přílišné zodpovědnosti za jinou duši nebo selhání role /úmrtí matky při porodu, opuštění svého dítěte apod.

 

Karmické vazby a pouta jsou uvolněny, dojde-li k pochopení situace a karmických lekcí. Zda bude vztah fungovat hladce, či nikoli, není tak důležité, jako pochopení konstruktivních i méně konstruktivních energií, jež jsou k dispozici. Někdy se dají problémové oblasti postupně překonat, anebo je dokonce možné jednoduše si jich nevšímat, pokud je celkový vztah něčím vzácný a stojí za to. Osobnost každého člověka má mnoho různých stránek, jež se mísí a splývají s vlastnostmi druhého a nakonec utvářejí podobu celkového vztahu. Karmický vztah je samozřejmě zabarvován osobností každého z dvojice. Je důležité přijmout skutečnost, že ne všechny vztahy fungují, avšak každý vztah má svůj důvod a každý vztah představuje příležitost pro osobní růst.

Stává se, že člověk měsíce či roky zápasí s těžkostmi ve vztahu a není schopen si uvědomit, z čeho tyto těžkosti vlastně pramení. Teprve když je daná lekce zvládnuta, dochází k pochopení a rozklíčování situace nebo vzoru chování jedince. Teprve až se na povrch vynoří podstata problému, mizí karmická zátěž.

 I komplikované vztahy mají svůj důvod a představují příležitost pro osobní růst.

Karmická astrologie

V horoskopu je možné najít spoustu zajímavostí o Vašem osobním poslání, osudu, minulých vtěleních i o tom, co si nesete do života současného, jaké jsou osudové vztahy Vašeho života. Zejména v rámci vztahů může karmická astrologie významně napomoci, neboť pokud víte, co jste si slíbili a co si dlužíte, pak může být díky tomu Váš vztah čistější a snadnější. 

Karmická astrologie vychází z proudů východní a indické filozofie. Příčiny jevů a událostí hledá v duchovní oblasti, vysvětluje, proč má někdo dobrý osud a jiný naopak horší. Prioritou pro karmickou astrologii je vývoj a sebezdokonalování člověka. Dokáže vysvětlit, proč procházíme právě takovými životními událostmi, kterým jsme vystaveni. Ve výkladu používá stejné planety, body horoskopu i pravidla, jako astrologie běžná, avšak odlišuje se zdůrazněním tzv. Měsíčních uzlů. Poloha Měsíčního uzlu v horoskopu určuje, jakým směrem v životě se máme vydat, poukazuje také na oblast, kterou máme v tomto životě zlepšit. Další názvy pro Měsíční uzel jsou: Dračí hlava, vzestupný Měsíční uzel nebo Rahu. Na opačné straně, kde leží Měsíční uzel, se nachází tzv. Dračí ocas, sestupný měsíční uzel, Ketu.  

Karmická numerologie

Jedním ze směrů, který se rovněž pokouší objasnit náš osud a životní události, je karmická numerologie. Je jedním ze směrů numerologie, příčiny obdobně jako karmická astrologie hledá v duchovní oblasti. Karmická numerologie slouží k tomu, dozvědět se více o sobě samém, o tom, jakou cestou v životě se ubírám a co mám v tomto životě za úkol. Pomůže také rozklíčovat jaké schopnosti a dispozice jsme si přinesli z minulých životů, v čem vynikáme a čím jsme byli v minulém životě.Diskuse k článku

 • Jaroslava Švajcrová

  17:46 2. 8. 2013 -1
  Děkuji. Já jsem z města.
 • Renda Benda

  10:27 2. 8. 2013 0
  ovšem to není beránek ale kůzlátko :-)
 • Jaroslava Švajcrová

  14:43 30. 7. 2013 -1
  Moc se mi líbí Váš beránek a koza. Miluji je.

Lunární kalendář

ČTVRTEK 18. 08. 2022
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
PÁTEK 19. 08. 2022
býk
Měsíc ubývá a putuje ve znamení Býka, který má vliv na oblast krku a ovlivňuje také čich a chuť. Chraňte dnes svůj krk šálou, kloktejte bylinné…
více o tomto dni
SOBOTA 20. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
NEDĚLE 21. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
PONDĚLÍ 22. 08. 2022
blíženci
Měsíc putuje v Blížencích a je v ubývající fázi. Blíženci ovlivňují ramena, paže, záda, ruce, průdušky a plíce. Jděte na procházku, čerstvý vzduch…
více o tomto dni
ÚTERÝ 23. 08. 2022
rak
Měsíc ubývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni
STŘEDA 24. 08. 2022
rak
Měsíc ubývá a putuje znamením Raka. Nevětrejte peřiny venku, zůstala by vám v nich vlhkost. Jezte jen lehkou stravu, žaludek je citlivý. Věnujte se…
více o tomto dni

Dobrý kontakt k tématu

operace žlučníku

dobrý den, je pro mě vhodný termín 22.7.2022 k operaci odstranění žlučníku? Jsem naroz...

Depilace - lunární kalendář

Zdravim, myslela jsem ze ubyvajici v kozorohovi je idel. Ted jsem zmatena, muzete tedy shrnout ...

Operace

Dobrý den, úpro všechny operace je nejvhodnější ubývající Měsíc, vyhněte se však d...
Zobrazit všechna témata

doporučujeme ze zboží

Reklama

Čistič oken 750ml ALMACABIO

Čistič oken 750ml Čistící prostředek na hladké povrchy.…
112 Kč

Masážní olej MUSCLE - pro masáž svalů 250ml Ayuuri

Olej na masáž svalů s rozmarýnem a zázvorem Masážní olej…
346 Kč

Náramek s kuličkou LÁSKA I.

Drobný a elegantní náramek z růženínu a křišťálu pro lásku…
290 Kč

Náramek pro Lva OCHRANA

Náramek pro ctižádostivé Lvy, kteří chtějí úspěch, hojnost,…
390 Kč

SOULAD - BIO Toaletní voda 115ml

Vůně s Bachovými esencemi pro harmonizaci a pohodu Bio…
1 640 Kč

Odcizení ve vztahu: Jak se s ním poprat, pokud vás zasáhne?

Kde se vlastně bere to prapodivné odcizení ve vztahu, když jeho začátky jsou tak dech beroucí?? Možná je to tím, že zamilovaní lidé skutečně po nějaký čas nosí tzv. „růžové brýle“ a vidí protějšek jen v tom nej...

Životní styl naplněný štěstím: Inspiraci předají Finové!

Finsko se dostalo minimálně třikrát po sobě do výčtu zemí, kde žijí ti nejšťastnější lidé na světě. Hraje v tom roli jejich životní styl? Nebo snad pohled na svět? Najděte společně s námi inspiraci v tomto seve...

Partnerský horoskop na rok 2023 nabídne změny, posun ve vztahu i nové lásky

Partnerský horoskop na rok 2023 přináší zajímavé informace ohledně milostných vztahů. Čekají nás změny, které by však měli být převážně ku prospěchu. Mají nás posunout v našem milostném životě zase o kus dál. U...

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Mrkvová přesnídávka s bramborem a pórkem

Začněte tím, že si oloupete mrkve a brambory. Poté zeleninu společně s pórkem omyjte, nakrájejte na kousky a vložte do hrnce. Také přidejte trochu vody a vařte do změknutí. Následně zakápněte malým množstvím ol...

Kočka na vodítku aneb Je skutečně nutné tyto mazlíčky venčit?

Někomu může přijít úsměvná už jen představa, že by měla být kočka na vodítku. Tato zvířata jsou totiž většinou brána jako samostatná. Obzvlášť na vesnicích se pak kočičí mazlíčci promenádují ulicemi zcela svobo...

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…

Grilovací koření, které dodá masu ten správný říz aneb 5 domácích receptů

Grilovací koření nechybí v kulinářské výbavě leckteré rodiny. Zejména pak v letních měsících se stává doslova hitem! Bez něj si totiž mnozí z nás nedokážou představit grilovaná masa nejrůznějších druhů. Vsaďte ...

Miluju léto!

Jsem se tu dlouho neukázala - možná je to proto, že žiju poměrně v hektice a buď pracuju nebo jsem ve společnosti manžela a přátel. Léto je v naší komunitě dost náročný společensky ale taky pracovně. Nemyslim tim žádnou sektu :), ale hasiče. Naši kluci se obzvlášť v těchto vedrech moc nezastaví - jezdí kropit uprchlíky, děti na akcích anebo hasí nějaký hrůzy - ale to zaplať pánbůh není tak často.