Enneagram - objevte podstatu svého vnitřího JÁ

EnneagramEnneagram pomáhá objevit podstatu našeho vnitřního já.Enneagram osobnosti je starověká teorie, která rozlišuje a definuje devět základních typů osobnosti. V esoterické tradici se přiřazuje ke každému vrcholu symbolu devítiúhelníku (kruh a geometrický obrazec s devíti vrcholy), právě jeden z těchto typů. Typy se označují číslovkami. Žádný z nich není lepší nebo horší, nadřazený nebo podřazený, pouze poukazuje na to, že každý typ má své klady i své zápory a svůj způsob jednání se světem.

Tato metoda je poměrně promyšlená a komplexní, je nástrojem, který má napomoci objevit a přijmou sebe samého, odhalit to pozitivní v nás, co můžeme posilovat a upozornit na negativní stránky, které můžeme zlepšovat, či se o to alespoň pokoušet. Enneagram pomáhá objevit podstatu našeho vnitřního já, najít to, kým skutečně jsme. Toto poznání nám může pomoci být tolerantní více než doposud ke svému okolí, ostatním lidem a v neposlední řadě sami k sobě.

Současná psychologie však tuto teorii nepoužívá, dokonce ji mnohdy i ostře kritizuje jakožto pavědu, která není postavena na reálných základech.

Historie enneagramu

Původ enneagramu není přesně znám. Jeho kořeny pravděpodobně sahají do Asie a na Střední východ až tisíce let zpátky, některé zdroje zmiňují starověké Řecko, či súfijské učení. Vyvíjí se empiricky, sebepozorováním a sdílením znaků a jejich projevů. Dříve v uzavřených, esoterních spolcích a nyní i na relativně vědečtější úrovni. Enneagram jako systém nabízí hluboké pochopení vnitřních motivů chování a vysvětluje velmi odlišné a různorodé způsoby lidského chování. Je to dobrým základem pro skutečné porozumění lidskému chování a jednání.

Typy se mezi sebou mohou míchat, stejně jako barvy na paletě, ale bývá obvyklé, že se mezi sebou míchají obvykle právě ty dva vedle sebe ležící typy. Dá se říci, že enneagramy se do jisté míry i dědí po rodičích a předešlých generacích.

Symbolika enneagramu

Kruh je symbolem celistvosti, rovnováhy a jednoty. Rovnostranný trojúhelník a hexagon jsou pak obrazce, které znázorňují vnitřní dynamiku tohto systému. Trojúhelník spojuje tři centra, která formují vidění světa, jsou jimi břicho, hlava a srdce. Hexagon poté propojuje jednotlivé vrcholy enneagramu, které jsou označeny číslem. Pod každým z těchto čísel se dá nalézt popis vnitřní struktury osobnosti. Ke každému z těchto typů se váže typický postoj, myšlenka a emoce, které vytváří vidění světa tímto jedincem a také jeho nakládání s ním a svým okolím.

Jak enneagram funguje

Enneagram je vícevrstvý. Na úrovni psychologické popisuje emoční a myšlenkové vzorce, tím umožňuje pochopení našich vnitřních motivů a pohnutek našeho každodenního chování. Díky pochopení těchto vzorců se je můžeme naučit i aktivně měnit. Na spirituální rovině pak enneagram ukazuje, že člověk sám o sobě není pouhou hmotou, myšlenkami a emocemi, ale že má i svoji duchovní podstatu, která má nějaké kvality a pomáhá nám je znovuobjevovat a opětovně zažívat.

Naše psychologické vzorce

Enneagram popisuje devět ochranných způsobů jednání a chování, které jsme si již jako malé děti nevědomě vybrali tak, aby nás toto chování chránilo před vnějším světem, který není – a vlastně ani nemůže být - dokonalý. Potíž je v tom, že takovéto chování, které jsme se naučili jako malé děti, a tehdy jsme je skutečně i potřebovali, se v naší dospělosti mění v jakousi klec. Je to program, který nás nutí opakovat neustále stejné a stejné chyby, vede nás k prožívání stále stejného utrpení, vzteku, nepochopení a vede i k pocitům osamění.

Enneagram - 9 typů osobnostiPochopení sebe sama vede ke smíření, nadhledu a opravdové lásce k sobě i druhým.

Používání enneagramu tedy nabízí poznat svůj způsob chování, svůj způsob ochrany před světem, svůj typ osobnosti a tak odhalit a naučit se vidět své automatické reakce vedoucí do stále stejných problémů. Toto pochopení nám umožní postupně je začít měnit. Nabízí objevení svých silných stránek, skrytého potenciálu a možnost ho využít v dalším životě. Zároveň umožňuje pochopit i naše stránky slabé, citlivé až zraňující a naučit se i s nimi nově a lépe pracovat.

Tím, že člověk pochopí, kým ve skutečnosti je a kdo jsou rovněž lidé kolem, ať už partneři, nebo rodiče a děti, dostává se do situace většího nadhledu, který mu umožní být sám k sobě i k okolí více laskavý a chápavý. A pochopení a laskavost vede k opravdové lásce.

VÍTE, KTERÝ TYP OSOBNOSTI JSTE? V NAŠEM TESTU SE TO DOZVÍTE.

Devět typů osobnosti dle enneagramu

Jedničky – Reformátoři – „Dělám vše správně."

Jedničky jsou perfekcionisté, kritici, ale i reformátoři. Jedná se o idealisty, kteří mají snahu udělat ze světa lepší místo pro život. Vlastní i cizí nedokonalost nesou jen velmi těžce. Bývají náročné a tvrdé jak na sebe, tak na své okolí. Nechybí jim smysl pro zodpovědnost, jsou tudíž spolehliví.

Jejich darem je neutuchající snažení o správný výsledek, slabinou pak netrpělivost a příliš kritické myšlení.

Slavné jedničky: Konfucius, Aristoteles, Královna Alžběta II., Hillary Clinton

Dvojky – Pomocníci – „Musím pomáhat ostatním."

Dvojky jsou ošetřovatelé, pomocníci a dárci. Snaží se druhým vyhovět, pomoci, chtějí být nepostradatelné, v této potřebě však bývají až egoistické. Dokážou okolní svět i vydírat, pokud si od nich nechce nechat pomoci. Někdy mívají sklon organizovat druhým lidem jejich životy.

Jejich darem je motivace a služba druhým. Slabinou naopak až přespřílišná vstřícnost a manipulativní chování.

Slavné dvojky: princezna Diana, Matka Tereza

Trojky – Motivátoři – „Musím uspět."

Trojky jsou vítězové, sportovci. Jejich chování je motivováno touhou po úspěchu, pro který jsou schopné i mnohé obětovat. Rády si vytýčí nějaký cíl a za ním pak jdou. Jejich hlavním motivem je výhra a touha po uznání. Jsou schopny zastat téměř jakoukoliv roli a relativně často lžou, dokážou se přetvařovat.

Jejich darem je schopnost dosahovat stanovených cílů a viditelných výsledků. Negativem je nízká sebereflexe a velká expanzivnost.

Slavné Trojky: Arnold Schwarzenneger, Tony Blair

Čtyřky – Romantici – „Jsem jedinečný a originální."

Čtyřky jsou často umělci, romantici a individualisté. Bývají to tvořivé a nápadité osobnosti, nadané talentem pro umění. Bývají úspěšné na poli malířského umění, tanečního umění, v literatuře či jiných uměleckých směrech. Někdy však mají sklon uzavírat se do sebe, propadat depresím a melancholiím. Touží po originalitě, baví je tajemno a veškeré síly mimo lidské chápání. Nerady se nechávají svazovat.

Jejich darem je jejich schopnost jít za svými touhami. Slabinou silná sebestřednost.

Slavné Čtyřky: Franz Kafka, Peter Čajkovskij, Dennis Rodman

Pětky – Myslitelé – „Musím pochopit tento svět."

Pětky jsou přemýšlivé a vůči svému okolí vnímavé a všímavé. Umí druhým naslouchat. Jsou racionální, nikdy nemluví dříve, než si vše řádně promyslí. Své emoce se snaží mít pod kontrolou, je pro ně těžké vyjadřovat své city. Touží po objevování nového, v oblasti soukromého života však nebývají obvykle příliš úspěšní.

Jejich darem je schopnost objektivity. Slabinou pak nízká komunikativnost s okolím, uzavírání se a podceňování vztahů s druhými.

Slavné Pětky: Stephen Hawking, Isaac Newton

Šestky – Skeptici – „Jsem něžný a hloubavý."

Šestky jsou hloubavé a stabilní osobnosti. Mají však sklony k tomu se neustále něčím znepokojovat a vytvářet si nereálné a tragicky zabarvené scénáře, nechávají se následně ovlivňovat svým strachem a obavami. Potřebují podporu a vedení, jinak propadají paranoi.

Jejich darem je schopnost vhledu a strategického plánování. Negativem je jejich bojácnost a defenzivní chování.

Slavné Šestky: Al Gore, Mel Gibson, Woody Allen

Sedmičky – Dobrodruzi – „Miluji vše nové, co svět a život přináší."

Sedmičky vidí svět takový, jaký jej chtějí mít. Jsou to požitkáři, nadšenci a dobrodruzi. Často zavírají oči před realitou, čímž se mohou jevit, nebo dokonce i stávat povrchními. Rádi si užívají života plnými doušky, ale hrozí jim závislosti na alkoholu nebo drogách. Touží po novém a nechávají si všechny možnosti do budoucnosti otevřené.

Darem sedmiček je jejich flexibilita a schopnosti inovace. Slabinou je nestálost a vyhýbání se realitě – bolesti ve skutečném prožívání.

Slavné sedmičky: Madonna, John F. Kennedy

Osmičky – Vůdci – „Musím být silný."

Osmičky jsou rození vůdci a ochránci slabších. Bývají obdařeny velikou vnitřní energií, která je žene neustále dopředu. Chtějí v životě dosáhnout velkých a důležitých cílů a skrývají vlastní zranitelnost. Mívají potíže s autoritami, dostávají se často do konfliktů, nenechají si vymluvit své názory a bývají tvrdohlavé.

Jejich darem je schopnost dosahovat důležitých cílů, slabinami touha po kontrole a vyžadování a vynucování si svého.

Slavné osmičky: Mick Jagger, Josef Stalin, Vladimír Putin

Devítky – Mírotvůrci – „Já jsem v klidu."

Devítky jsou vynikajícími vyjednavači. Jsou ochránci, kteří vynikají svojí schopností empatie, vnímavostí a klidem. Nebývají však příliš průbojné a mnohdy mohou být svým okolím přehlédnutelné. Nejsou příliš otevřené a rozhovory o tabuizovaných tématech jim nedělají dobře.

Jejich darem je schopnost zapojení se, negativem je to, že nedávají druhým jasné hranice a jsou málo asertivní.

Slavné devítky: Bill Clinton, Carl Jung, Tiger Woods

Proč právě enneagram

Každá krize, ať už v partnerství, v rodičovské roli nebo roli dítěte, v zaměstnání nebo soukromém životě, nám dává obrovskou příležitost zamyslet se nad důležitými otázkami našeho života. Pokud takovéto krize využijeme a odpovíme na své otázky, pak projdeme zázrakem pochopení lidského chování a dozráváme.

Enneagram Vám může pomoci, pokud máte pocit, že některé věci v životě se Vám dějí opakovaně a chtěli byste je zvládnout lépe a jinak. Bude se Vám hodit i v případě, že hodnoty druhých lidí Vás rozčilují a Vy je nejste schopni pochopit. Práce s enneagramem Vám pomůže, pokud míváte pocit, že s těmi s druhými neumíte mluvit a že potřebujete zvládnout i sami sebe. Tedy pochopit sebe i okolí, mít jakýsi návod, jak na to.

Enneagram je skvělou pomůckou, která usnadní orientaci v lidské psychice, ve struktuře osobnosti a je mapou umožňující lepší orientaci ve Vás samých, ve Vašich přátelích, podřízených, nadřízených, zákaznících apod.

Enneagram vám pomůže změnit Vaše vidění a prožívání světa, a tedy i svět samotný.

ENNEAGRAM - TEST


Stáhnout v PDF

Přečteno: 23459x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

podle testu jsem 9, 5 a 4, vše nastejno, nevím tedy které číslo přesně jsem... :/

Z výše uvedeného jsem nepochopil jak mám ENNEAGRAM používat, jestli si ho mám namalovat nebo koupit, mám li ho nosit u sebe v kapse nebo na krku, či ho mám dát do postele. Tak nevím jestli jsem četl dost pozorně jak s ENNEAGRAMEM pracovat. Děkuji za odpověď. Mirek

Dobrý den, jak zjistíme pod které číslo patříme? Děkuji
lk

Dobrý den Libore, vložili jsme test k článku o enneagramu, ve kterém zjistíte, jaký typ osobnosti jste. Odkaz najdete výše v článku nebo rovnou zde: www.spektrumzdravi.cz/enneagram-test

Hezký den :-)
Redakce Spektrum Zdraví

… všechny příspěvky

Doporučujeme k tématu

Lunární náramek Aqua Aura Křišťál

Náramek z drahých kamenů pro život v souladu s Měsícem Náramek z…

Cena: 480 Kč

Vonné tyčinky SATTVA 15ks

Přírodní ručně vyráběné vonné tyčinky  Bez syntetických vůní,…

Cena: 74 Kč

WILLOW Vrba bílá (38) Bachovy květové BIO…

Při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování…

Cena: 275 Kč

VERVAIN Sporýš lékařský (31) Bachovy…

Při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit…

Cena: 275 Kč

SWEET CHESNUT Kaštanovník jedlý (30)…

Při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. "zahnání do…

Cena: 275 Kč

STAR OF BETHLEHEM Snědek chocholikatý (29)…

Po fyzickém nebo duševním šoku, při posttraumatických stavech a vnitřní…

Cena: 275 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte