Mentální bulimie

img

Mentální bulimie se řadí mezi poruchy příjmu potravy. Je charakterizovaná opakovanými záchvaty přejídání střídající se snahou potlačit tloustnutí, nejčastěji zvracením. Postihuje převážně ženy a dívky. Oproti mentální anorexii začíná mentální bulimie později, obvykle mezi 16. – 25. rokem života. Často z ní ale vzniká nebo se příznaky obou duševních nemocí mohou střídat. V poslední době výskyt mentální bulimie stoupá, postihuje 3% žen v typickém věku. Slovo bulimie pochází z řečtiny, je to složenina z bous (býk) a limos (hlad). Teprve ve 20. století se ukázalo, že jedná o nemoc psychickou, a byla označena jako žravost psychická (mentální) = mentální bulimie.

Příčiny mentální bulimie

Přesná příčina u mentální bulimie není známá, etiologie je multifaktoriální. Jedná se o biopsychosociální onemocnění, na jehož vzniku se podílejí faktory biologické, psychologické a sociální. Z biologických příčin se uplatňuje genetika. Je pozorovaný vyšší výskyt bulimie u dívek a žen, u kterých matky nebo sestry trpěly některou z poruch příjmu potravy. Avšak není přesně známo, na jakém principu by k přenosu mělo docházet. Dále se uvažuje o vlivu serotoninu na vznik bulimie. Serotonin je přirozeně se vyskytující chemická látka v mozku, která přenáší informace mezi buňkami a má na starosti mimo jiné také regulaci příjmu potravy. Funkci serotoninu ovlivňují léky – antidepresiva ze skupiny SSRI, která mají protibulimický efekt. Z psychologických faktorů může mentální bulimii spustit trauma, stresová situace jako sexuální zneužití, změna v životě jako stěhování, nové zaměstnání nebo partnerský rozchod. Ze sociokulturních faktorů vznik onemocnění usnadňuje tlak rodiny, vrstevníků, společnosti a médií ke štíhlosti.

Rizikové faktory bulimie

I když příčina vzniku bulimie není známa, prokázaly se některé faktory, které vyvolávají nebo urychlují její vznik. Pozitivní efekt držení diet s kladnými reakcemi okolí podněcuje k dalšímu držení diet. Epizody hladovění však vyvolají následné přejídání vedoucí k větší snaze o držení diety, až se vyvine bludný kruh. Rizikovým obdobím je puberta, kdy jsou adolescenti zvýšeně citliví ke kritice jejich vzhledu. Rizikovým faktorem je i povolání či kariéra. Zvýšenému tlaku jsou vystaveny modelky, baletky, sportovci, herci a tanečníci.

Charakter osobnosti

Lidé s bulimií mají určité charakteristiky. Jsou perfekcionisti, více extrovertní, mají nízké sebevědomí a sebeúctu. Jednají impulzivněji, často se u nich střídají nálady, mají potíže s kontrolou vzteku. Jsou velmi ambiciózní, obvykle pocházejí z rozvrácených, konfliktních a nepředvídatelných ro­din.

Fotolia_4595451_XS

Průběh mentální bulimie

Mentální bulimie je chronické psychické onemocnění trvající zpravidla 10 – 15 let. Porucha se vyvíjí postupně. Epizody přejídání jsou navozovány stresem nebo se objevují po sérii neúspěšných pokusů o diety. Postupně vedou ke vzniku posedlosti s rozvojem závislosti. Dlouhodoběji má příznivější průběh než mentální anorexie, nezpůsobuje zvýšenou úmrtnost. Léčba nedokáže chorobu zcela odstranit. U třetiny pacientů však dojde k přechodnému vymizení příznaků (tzv. remisi), více než 40% osob se neúplně uzdraví a další třetina má nepříznivý průběh.

Rozdíl oproti mentální anorexii

Při mentální bulimii zpravidla nedochází k závažnějšímu úbytku tělesné hmotnosti a nevzniká trvalá porucha menstruačního cyklu. Bulimičky ale mají zduřelé slinné žlázy a zkažené zuby. Mentální anorexie mívá závažnější průběh, vzniká častěji v adolescenci a projevuje se úmyslným snižováním hmotnosti. Způsobuje poruchu menstruačního cyklu, který se buď přeruší, nebo vůbec nezačne. Stejně jako puberta s rozvojem druhotných pohlavních znaků.

Příznaky mentální bulimie

Při mentální bulimii vznikají opakované epizody přejídání, při nichž je v krátké době zkonzumováno velké množství jídla. To se opakuje nejméně dvakrát týdně po dobu minimálně 3 měsíců. Bulimička se neustále zabývá jídlem, má po něm neodolatelnou touhu. Její běžná denní činnost a pracovní povinnosti jsou stále narušovány myšlenkami na jídlo. Při jedné epizodě přejídání je schopna zkonzumovat obrovská kvanta jídla. Někdy ani neví, jak dlouho jedla a kolik toho snědla. Po uspokojení této potřeby, kterou obvykle ukončí až silná bolest břicha z přejedení, ale přicházejí obavy z přílišného tloustnutí a snaha přibývání na váze potlačit. Někdo má pocit, že si musí ulevit dokonce i po snědení malých nebo normálních soust. Proto si vyprovokuje zvracení, užívá laxativa, přípravky způsobující průjem, nebo začne držet hladovku. Některé ženy ve snaze zabránit tloustnutí užívají léky snižující chuť k jídlu (anorektika), močopudné léky (diuretika), léky na štítnou žlázu či si aplikují inzulín. Nebo se snaží příbytku hmotnosti předejít náruživým a vyčerpávajícím cvičením. Bulimičky jsou celkově depresivní, úzkostlivé a mívají špatnou náladu. Většinou bývají na pohled štíhlé postavy, někdy s lehkou nadváhou. Nebudí proto většinou podezření, že trpí poruchou příjmu potravy. Až 12% mentálních bulimií zůstává nerozpoznáno.

Mentální bulimie - důsledky

Dlouhodobé onemocnění mentální bulimií způsobuje celou řadu interních, neurologických, kožních, psychologických i sociálních komplikací.

Fotolia_27669568_XSOmezený příjem a vstřebávání potravy způsobuje nedostatek živin, vitamínů a stopových prvků v organismu. Nedostatek bílkovin tzv. hypoproteinémie je příčinou otoků dolních končetin a úbytku svalové hmoty se svalovou slabostí. Nedostatek vitamínů a minerálů způsobuje suchou kůži, úbytek kostní hmoty tzv. osteoporózu. Užívání močopudných látek (diuretik) způsobuje dehydrataci, časté močové infekce, nedostatek draslíku a chronické selhání ledvin.

Vlivem zvracení dochází ke zduření slinných žláz, které jsou tak schopny vyprodukovat více slin. Organismus se tak snaží zmírnit účinek kyselých žaludečních šťáv. Agresivní žaludeční šťáva způsobuje zánět jícnu s tvorbou vředů hrozících protrhnutím, zvýšenou kazivost a vypadávání zubů a zánět dásní, bolesti v krku a ústech. Dále se zpomaluje vyprazdňování žaludku, bulimičky trpí zácpou, bolestmi břicha a nadýmáním, mají ztukovatělá játra a častěji u nich vzniká zánět slinivky břišní. Srdeční rytmus bývá nepravidelný. Dlouhodobé užívání laxativ vede ke vzniku závislosti na nich a zničení přirozených vylučovacích pochodů. Kombinace diuretik, laxativ a zvracení způsobuje nejen dehydrataci, ale i úplný rozvrat vnitřního prostředí organismu se život ohrožujícími následky. Onemocnění může způsobit nepravidelný menstruační cyklus, poruchu plodnosti či nemožnost donošení plodu.

Z psychických potíží se objevují poruchy koncentrace, bulimičky trpí depresemi, úzkostí a sníženou sebedůvěrou. Objevují se závislosti na drogách a alkoholu a sklony k sebepoškozovaní a páchání sebevražd.

Po delší době se dostavují i problémy sociální. V důsledku omezení zájmů pouze na jídlo nemocné osoby omezují kontakty se svými přáteli, izolují se. Postupně ztrácí i rodinné zázemí, nejsou schopny efektivně vykonávat svoje zaměstnání. Ztráta zaměstnání a vysoké náklady na jídlo způsobují ekonomické problémy, proto je řeší krádežemi jídla a peněz.

Mentální bulimie - diagnostika

Mentální bulimie se oproti mentální anorexii léčí ambulantně, v denním centru. Nemocniční léčba je určena pro pokročilá stádia, kdy je nebezpečí sebevraždy, osoba je závislá na alkoholu či drogách, trpí těžkými depresemi či selhala léčba ambulantní. Pokud se objeví život ohrožující komplikace (dehydratace, rozvrat vnitřního prostředí), bulimička je zpravidla hospitalizována na metabolické jednotce gastroenterologického oddělení. Při podezření na mentální bulimii se musí vyloučit organická příčina jako porucha horní části trávicího ústrojí vedoucí ke zvracení a neurologická příčina.

Léčba mentální bulimie

Základem léčby mentální bulimie je psychoterapie, doplněná dodržováním režimových opatření, částečně lze využít farmakologických prostředků. Terapie u mentální bulimie bývá úspěšnější než u mentální anorexie, protože se bumičky častěji chtějí uzdravit. Současně není přítomná výrazné zhubnutí a sešlost organismu (tzv. kachexie), proto není nutné cílené zvyšování hmotnosti. Často lze tedy využít léčbu ambulantní.

  • Psychoterapie

Psychoterapie může být individuální, rodinná i skupinová. Nejefektivnější metodou je kognitivně–behaviorální psychoterapie, jež se snaží změnou myšlenkových postupů, názorů a postojů navodit změnu chování. Terapeut pomáhá nemocnému dospět k poznání neadekvátních myšlenkových stereotypů a z nich vyplývajících chybných jednání. Zabývá se i řešením psychosociálních problémů jako rodinné, partnerské i přátelské vztahy, nízké sebevědomí a nízká míra snášenlivosti a odolnosti vůči neúspěchu, zklamání.

Fotolia_50467103_XS

  • Medikamentózní léčba

Z medikamentózní léčby lze využít antibulimický efekt antidepresiva ze skupiny SSRI (bránící zpětnému vychytání serotoninu v mozku) fluoxetinu – Prozac, Fluzak, Apo-fluoxetine, Deprex, Floxet, Magrilan. Cíleně lze před jídlem podat i anxiolytikum, lék ke snižování úzkosti (Lexaurin, Diazepam, Neurol či Xanax), ke zmenšení očekávané nepříjemné situace. Ne však dlouhodobě, protože na ně vzniká závislost. Pomoci mohou taky léky potlačující zvracení jako Degan nebo Cerucal.

Při pokročilejším stádiu mentální bulimie může být narušený nutriční stav, hrozí iontový či metabolický rozvrat. Z toho důvodu je nutná hospitalizace. Podávají se infúzní roztoky k léčbě dehydratace, hradí se chybějící ionty a podává se umělá nebo enterální výživa.

Prevence mentální bulimie

Vzniku bulimie jakožto psychické choroby nelze zcela zabránit, ale můžete snížit riziko jejího vzniku.

Rodiče by měli pěstovat a posilovat zdravý náhled svých dětí na svoje tělo. Nedělejte si legraci z postavy a vzhledu svých dětí. Snažte se je učit správným stravovacím návykům – každé ráno snídat, jíst pravidelně 5 – 6x denně menší porce, nepřejídat se, místo sladkostí si vybrat ovoce. Dále je nabádejte ke zdravému životnímu stylu s dostatkem pohybové aktivity.

Doporučení při mentální bulimii

Pokud si všimnete, že váš příbuzný nebo přítel drží přísnou dietu, je znepokojen svým vzhledem, zkuste si s ním pohovořit a nabídnout mu pomoc. Podporujte ho, jestliže vyhledal odbornou pomoc.

léčbě mentální bulimie je důležité osobní rozhodnutí nechat se léčit. Proto neodkládejte návštěvu odborníka či terapeutická sezení. Dodržuje stravovací režim i cvičební plán doporučený odborníkem. Využívejte podporu rodiny a přátel, neodhánějte je od sebe. Snažte se nekontrolovat si svou hmotnost a vyhýbejte se častým pohledům do zrcadla. 

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…