Brániční kýla

img
27. 12. 2018 Přečteno: 7733x

Brániční kýla je vrozená nebo získaná abnormalita bránice neboli diafragmy. Jde o defekt této svalnaté membrány, která odděluje hrudník a břišní dutinu. Ve většině případů jde o vrozenou poruchu, která se vyskytuje přibližně u 1 z 2500 narozených dětí. Vývojově k poruše dochází mezi 5. a 10. týdnem těhotenství.

Brániční kýla se někdy nazývá také jako brániční hernie nebo diafragmatická hernie - nebo také opačně hernie diafragmy.

Čtěte také:

Kýla

Bránice a její význam v těle

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců včetně člověka a odděluje orgány hrudníku od orgánů dutiny břišní. Bránice má kopulovitý tvar a funkčně se podílí na dýchání.

Kontrakce svalu bránice vede k nádechu a relaxace pak k výdechu. Bránice není jednolitá, ale má několik otvorů. Středem například prochází dolní dutá žíla. Embryonálně je bránice v podstatě krční sval a je inervovaná z oblasti krčních nervů, což má velký význam při úrazech páteře - ochrnutí bránice znamená závislost na ventilátoru.

Výskyt brániční kýly

K brániční kýle dochází, pokud bránice není embryonálně správně vyvinutá. Bránice může chybět nebo je v ní přiliš velký otvor, kterým se z břišní dutiny tlačí do hrudníku břišní orgány. Asi 85-90 % všech bráničních kýl se vyskytuje na levé straně bránice, zbylých 10-15 % na straně pravé a méně než jedno procento pak na obou stranách - bilaterálně.

Asi 10-20 % všech kýl je způsobeno genetickým syndromem jako jsou trizomie 21., 13. nebo 18. chromozomu. Zbytek je pak způsoben neznámou příčinou nebo úrazem.

Příčiny vzniku brániční kýly

S brániční kýlou se setkáváme nejčastěji u malých dětí. K nejdůležitějším částem vývoje bránice dochází embryonálně mezi 4. a 10. týdnem těhotenství. Pokud v tomto citlivém období dojde k nějaké poruše a nedojde ke správnému uzávěru bránice, vznikají v ní otvory.

 • Otvory nebo otvorem se pak tlačí břišní orgány směrem do hrudníku.
 • Břišní orgány utlačují plíce, které se nevyvíjí jak by měly a novorozenec má dýchání po narození velmi zkomplikováno.
 • Do hrudníku se nejčastěji protlačují střevní kličky a žaludek.
 • Přesná přičina vrozené brániční kýly není známá. Uvažuje se nad vlivy dědičnosti a genetiky (trisomie), vlivy prostředí, vlivy nutričními (nedostatek vitamínů), ale s nějvětší pravděpodobností jde o kombinaci vlivů.
 • Je známo více jak dvanáct jednogenových syndromů, které vedou ke vzniku brániční kýly.
 • Příkladem je Cornelia de Lange syndrom, kraniofrontonasální syndrom, Denys-Drash syndrom, Frasierův syndrom a další. Další mnohem méně častou příčinou vzniku brániční kýly je úraz nebo postoperační změny. Úrazem může dojít k netržení bránice a tímto otvorem se pak opět mechanicky tlačí břišní orgány směrem do hrudníku.

Základní projevy brániční kýly

I když k poruše správného vývoje bránce dochází embryonálně již mezi 4. a 10. týdnem těhotenství, abnormality lze rozpoznat nejdříve ve 2. trimestru těhotenství. Při ultrazvukovém vyšetření je možné vidět žaludek nebo jiné břišní orgány částečně nebo úplně v hrudní dutině.

Velmi důležitým znamením nebo projevem je pozice jater plodu. Závažná brániční kýla je rozpoznatelná také pokud je přítomná hypoplasie plic (= vývoj plic je abnormální, plíce jsou utlačované břišními orgány) nebo plicní hypertenze (= vysoký tlak v plicních tepnách vede k pravostranému srdečnímu selhávání).

Poslední dva zmíněné projevy mohou ale kromě brániční kýly indikovat další abnormality a nejsou tedy specifickým projevem. V dnešní době při podezření na brániční kýlu existuje dostatek diagnostických metod, které jsou schopny tuto závažnou poruchu odhalit - a to utrazvuk nebo magnetická rezonance.

Vedlejší projevy brániční kýly

 • Další projevy brániční kýly závisí na velikosti kýlní branky - tedy otvoru, kterým mohou procházet orgány břišní dutiny, a také na poloze otvoru nebo otvorů.
 • Nejčastější komplikací je již zmíněná plicní hypoplazie, což znamená, že plíce plodu jsou nedostatečně vyvinuty. Orgány dutiny břišní (játra, žaludek, střeva) tlačí na vyvíjející se plícní tkáň, a tím plíce nemohou růst do všech stran tak, jak by měly.
 • Plicní hypoplazie pak po narození dítěte vede k mnoha dalším komplikacím jako je plicní hypertenze s návazným pravostranným selháváním srdce, dále pak dechová tíseň až dechové selhání, cyanóza (promodrávání), tachykardie, dyspnoe a problémy při krmení nebo neschopnost novorozence sát mléko nebo mentální retardace.
 • Pro přežití je velmi kritických prvních 72 hodin po narození. Zažívací obtíže jsou typické. V mnoha případech je plicní hypoplazie natolik rozsáhlá, že vůbec nedovolí samostatný život novorozence po porodu, a ten rychle po příchodu na svět umírá.
 • Celkový průběh brániční kýly opět závisí na rozsahu a poloze. Může se jednat o drobné potíže zažívací jako zvracení novorozence a dechové potíže nebo může celá situace rychle a dramaticky vést ke smrti plodu nebo novorozence.
 • V mnoha případech je diagnostickým vodítkem propadnutý hrudník, který je viditelný u novorozeného dítěte. Tento příznak vzniká tím, že bránice není napjatá tak jak normálně bývá a tvoří tím spodinu hrudníku.
 • V případě získané brániční kýle a to nejčastěji po úrazu k hlavním potížím patří dechová tíseň nebo žaludeční reflux (pálení žáhy, zvracení), bolest břicha či na hrudi, palpitace, poruchy srdečního rytmu a další.

brániční kýla2

Diagnostika brániční kýly

Jak již bylo nastíněno výše, brániční kýla může být diagnostikovaná při klasickém ultrazvukovém vyšetření plodu v děloze matky. Na ultrazvuku lze vidět tekutinou či vzduchem naplněný žaludek, který má abnormální polohu v dutině hrudní.

Dalším znakem může byt anomálie plic (= hypoplazie). K co nejpřesnějšímu zjištění rozsahu brániční kýly lze využít magnetické rezonance. Rentgenové záření nebo počítačová tomografie (CT) by mohly mít nežádoucí vliv na další vývoj plodu, proto se jako metoda volby nepoužívají.

K další vyšetřovací metodě patří fetální echokardiogram (EKG), které sleduje stav a funkci srdce. Veškerá vyšetření se soustředí nejenom na rozsah brániční kýly, ale také na další případné abnormality. Je možné, že je brániční kýla součástí syndromu, který se kládá z více abnormalit. Ke zjištění, zda jde o nějaký známý syndrom lze využí vyšetření plodové vody. Odběrem plodové vody se získají buňky plodu a z nich je možné detailně vyšetřit DNA dítěte.

Léčba brániční kýly

Možnosti léčby brániční kýly závisí na jejím rozsahu a celkovém stavu novorozence. Léčba je vždy komplexní a vyžaduje tým specialistů z oborů hrudní a břišní chirurgie, intenzivní medicíny, anestezie, rehabilitace a mnoho dalších odborníků.

Základem léčby je udržení základní životních fukcí jako je srdeční akce a dýchání. Dýchání bývá velmi komplikované útlakem břišních orgánů a abnormalitou plic. Před samotným narozením dítěte se doporučuje podat matce dávku kortikosteroidů, které urychlí zrání plic plodu.

Po narození je většinou nezbytná umělá plicní ventilace. Novorozenec se zaintubuje tracheální rourkou a připojí k přístoji, který mechanicky dýchá za něj. Je důležité sledovat EKG srdce, zajistit výživu novorozence a zjistit rozsah postižení.

Novinky v léčbě brániční kýly

Jedním z modernějších přístrojů je tzv. ECMO (extracorporeal membrane oxygenation). Jde o přístroj, který nahrazuje částečně funkci špatně vyvinutých plic. Dokáže okysličit krev a vrátit ji do těla dítěte. Metoda se dá použít po dobu maximálně asi 6 týdnů, což ne vždy zaručí dozrání plic, ale pomáhá to překlenout nejrizikovější období novorozence.

Existuje také několik metod, které dokážou podpořit vývoj nezralých plic, příkladem je FETO. Jakmile jsou zajištěny základní životní funkce, je možné naplánovat operaci, která má za cíl vrátit břišní orgány zpět tam, kam patří, odlehčit tlak na plíce a oddělit opět hrudní dutinu od břišní. Někdy je možné drobný otvor v bránici uzavřít, jindy je nutné rozsáhlý prostor nahradit bránicí umělou.

Operace brániční kýly

Proběhla řada pokusů na zvířatech, kdy se chirurg pokusil operovat plod in utero. To znamená, že byl operován plod v děloze matky, který ještě nebyl porozen na svět. Pokusy bylo zjištěno, že tímto způsobem dojde k vývoji plic nohem lépe než po narození dítěte. Tento typ operace je ale zatím jen otázka budoucnosti.

Ještě donedávna se mělo za to, že okamžitá chirurgická náprava brániční kýly je stěžejní a operace probíhala jen několik málo hodin po narození dítěte. To ale vedlo k hemodynamické a dechové nestabilitě.

Proto se dnes na operační zákrok čeká. Doporučuje se vyčkat 3 až 5 dní po celkové stabilizaci dítěte po porodu. Rizikem této vyčkávací strategie je plicní hypertenze s velmi vysokými až systémovými tlaky. V některých případech je možné s operací vyčkat několik týdnů až měsíců.

Strategie léčby u malých dětí

Strategie léčby se dala popsat několika body a tím je:

 • umělá plicní ventilace,
 • léčba plicní hypertenze,
 • echokardiogram, který slouží ke sledování funkce srdce a zjištění plicní hypertenze,
 • chirurgický zákrok,
 • udržování krevního tlaku,
 • zajištění dýchacích cest,
 • dostatečná výživa dítěte.

Díky profesionální odborné péči a chirurgickým zákrokům je možné pravděpodobnost přežití novorozonce mnohonásobně zvýšit. Statisticky můžeme najít desítky lidí, kteří se narodili s velmi vážnou brániční kýlou a dnes žijí ve svých dospělých letech spokojení.

Operace brániční kýly je většinou mnohahodinovým zákrokem a je často potřeba umělý materiál, který bránici nahradí. V případě poúrazové brániční kýly je nutné poraněné místo sešít stehy a zajistit, aby orgány břišní dutiny zůstaly tam, kde mají.

Operace brániční kýly v pozdějším věku dětí

Pokud jde o brániční kýlu velmi mírnou, která začala činit potíže až v pozdějším věku, je možné ji operovat laparoskopicky. Tento typ operace zajišťuje to, aby mohl nemocný domů za několik málo dní po zákroku bez velkých jizev a dlouhé rekonvalescence.

Součástí léčby vrozené brániční kýly je dlouhodobá rehabilitace. Děti mívají časté záněty dýchacích cest a obtíže dechové. Dnes existuje řada speciálních cviků, které zahrnují pro zajímavost hru na dechové nástroje, které pomáhají dětem s dýcháním a dechovou rehabilitací.

Prevence brániční kýly neexistuje

Bohužel neexistuje vůbec žádný způsob, jak by se dalo vzniku brániční kýly předejít. Pokud nemluvíme o získané kýle (úraz), jde především o vývojové abnormality či dědičné syndromy.

Jedinou možností je prenatální diagnostika, která vzniku nemoci nezabrání, ale dokáže ji relativně včas odhalit pomocí ultrazvukového vyšetření během rutinních prohlídek v těhotenství.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Mononukleóza

Mononukleóza se vyskytuje na celém světě sporadicky, ojediněle v malých epidemiích ve školách, dětských domovech a internátech. Snadněji se přenáší u…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…