Amyotrofická laterální skleróza - ALS

img
Přečteno: 20848x

Amyotrofická laterální skleróza je nejčastěji označována pouze zkratkou ALS. Slovo myo pochází z řečtiny a znamená sval, trofika je výžíva, jde tedy o porušení výživy svalů, které atrofují. Slovo laterální označuje oblast míchy, kde se vyskytují postižené nervové buňky. Skleróza je pak konečný výsledek, kdy dochází k jizvení a tvrdnutí.

V některé literatuře můžeme najít pojmy jako Lou Gehrigova choroba, Charcotova nemoc nebo jen obecně nemoc motoneuronů. Charcotova nemoc vychází podle jména neurologa Jeana Martina Charcota, který v roce 1869 poprvé ALS popsal. Lou Gehrih je pak americký slavný baseballový hráč, který touto chorobou trpěl, dodnes se tedy s těmito označeními můžeme setkat, všechny ale popisují stejnou nemoc a to je amyotrofická laterální skleróza - ALS.

ALS je velmi závažné progresivní degenerativní onemocnění nervového systému. Nemoc postupně způsobuje ztrátu mozkových a spinálních motoneuronů, což jsou buňky centrálního nervového systému, které běžně ovládají vůli vykonat svalový pohyb. Díky postižením těchto buněk dochází k postupné slabosti a svalové atrofii, onemocnění často končí fatálně. Odborněji jde tedy o progresivní zánik motoneuronů, nejčastěji předních rohů míšních, mozkové kůry (pyramidové buňky motorického kortexu) a motorických jader bulbárních mozkových nervů. Dochází postupně k degeneraci kortikospinální pyramidové dráhy, která je hlavní motorickou dráhou. Obecně je onemocnění poměrně vzácné, postihuje celosvětově asi 2 jedince na 100 tisíc obyvatel. Postiženy jsou všechny národnosti přibližně stejně často, výskyt je u mužů o něco častější než u žen. Onemocnění se objevuje většinou kolem 50. - 70. let věku, před 40. rokem je onemocnění výjimečné. Možný je také dědičný výskyt, ale velmi zřídka. K rizikovým faktorům řadíme věk, mužské pohlaví a dědičnost.

Příčiny vzniku amyotrofické laterální sklerózy

Přesná příčina vzniku onemocnění nebyla dosud objasněna. Výzkumy pouze ukazují na dědičnost, která se vyskytuje v některých rodinách, ale ALS se stále může objevit i v minulosti zdravých rodinách. Jednou z možností příčiny vzniku může být oxidativní stres, toxicita některých látek apod. Uvažuje se také o autoimunitní příčině nebo virovém onemocnění. Zajímavostí je, že v Pacifiku byla objevena poměrně velká skupina postižených amyotrofickou laterální sklerózou s příznaky parkinsonismu a demence. V tomto případě by příčiny ukazovaly na dědičnost nebo místní onemocnění nějakým virem. Ani u těchto nemocných přesná příčina ale zjištěna nebyla.

Amyotrofická laterální skleróza - příznaky ALS

Amyotrofická laterální skleróza se zpočátku vyvíjí nenápadně a nespecificky jako únava a jako svalová slabost, a to především na končetinách. Objevuje se častá ztuhlost svalstva. Obtíže progredují (zhoršují se) a začínají se objevovat obtíže při polykání, mluvení a dýchání. Ubývá svalové hmoty a tím se snižuje celková tělesná hmotnost. Možné jsou také svalové křeče. Ne všichni pacienti mají naprosto shodné příznaky, proto je někdy složité odhalit, o jaké onemocnění se jedná. Společným příznakem pro většinu nemocných je svalová slabost a paralýza. Jde o prvotní příznak a vyskytuje se asi u 60% nemocných. Nemocný si v počátcích může všimnout, že častěji zakopává, má potíže ráno vstát pro slabost nohou, objevují se potíže při oblékání, zapínání knoflíků, postupně se objevují poruchy řeči, polykání, žvýkání a dýchání. Poruchy dýchání ohrožují nemocného na životě, řada z nich postupně skončí závislá na dýchacím přístroji. ALS postihuje primárně motoneurony, proto jsou zrak, sluch, čich, chuť čí hmat bez poškození. Intelekt je u nemocných taktéž zachován.

Průběh amyotrofické laterální sklerózy

Onemocnění amyotrofickou laterální sklerózou pomalu ale jistě vede k degeneraci motoneuronů centrálního nervového systému. Degenerace motoneuronů má za následek jejich odumření a jelikož není možné jejich zpětné obnovení, mozek ztrácí některé funkce. Za normálních okolností motoneurony vedou impulzy o požadovaném pohybu ke svalovým vláknům, které pak chtěný pohyb vykonají. Nedostatek motoneuronů omezí svalovou činnost. Nemocných tak v počátcích pociťuje svalovou slabost, může trpět poruchami řeči či polykání a postupně i dýchání. Dechové pohyby nejsou pouze o rozpínání plic, ale především závisí na pohybech mezižeberních svalů, na pohybech bránice a dalších svalech hrudníku. Myšlení jako takové zůstává u většiny postižených po celou dobu nemoci zachováno, takže si nemocný veškerou progresi nemoci uvědomuje. To vede ke vzniku depresím a obav z budoucnosti. Nedostatečně fungující svaly postupně zakrňují a končetiny působí vyhuble a ochable. Amyotrofická laterální skleróza se vyskytuje v několika klinických stádiích neboli formách ALS. Nejčastější formou je sporadická ALS (SALS), která může postihnout kohokoliv bez ohledu na pohlaví či národnost. další je familiární ALS (FALS), kdy se onemocnění objevuje více než jednou u předchozích generacích rodiny (pouze 5-10 % nemocných) a třetí formou je forma guamská, kdy byl mimořádně vysoký výskyt ALS pozorován na ostrově Guam v Pacifiku (rok 1950). U těchto nemocných se krom běžného obrazu ALS objevovaly náznaky parkinsonismu a demence.

Diagnostika amyotrofické laterální sklerózy

Odhalit, zda se opravdu jedná o amyotrofickou laterální sklerózu, není vůbec jednoduché. Dosud neexistuje žádný jednoduchý test nebo vyšetření, které by jednoznačně a rychle toto onemocnění odhalilo. Zapotřebí je nejdříve vyloučit řadu podobných onemocnění jako je roztroušená skleróza nebo jiné typy svalových atrofií. Nutné je provést řadu diagnostických procesů. Využívá se EMG, což je elektromyografie, test, který měří rychlost vedení nervových vzruchů ve svalech. K dalším vyšetřením patří MRI (magnetická rezonance), která zobrazí mozek a vyloučí tumor, zánět či roztroušenou sklerózu. Možné je odebrat vzorky krve a moči testovat je na zánětlivé procesy, přítomnost těžkých kovů v těle.

Dalším vyšetřením je lumbální punkce s odběrem mozkomíšního moku, myelogram (snímek míchy a krční páteře), biopsie svalů či nervů a neurologická vyšetření. Které z vyšetření bude provedeno navrhuje lékař (neurolog, ortoped, internista) dle postižení a stavu nemocného a na základě výsledků předchozího testování a vyšetřování. Důležitá je také osobní a rodinná anamnéza. V roce 1994 byla také pro zjednodušení diagnostiky ALS navržena kritéria (El Escorial criteria). Ta vychází z klinických a neuropatologických známek postižení motoneuronů a jejich progrese v čase. Suspektní ALS je hodnocena podle alespoň svou postižených oblastí. Dalším stupněm je možná ALS, pravděpodobná ALS a definitivní ALS, kdy jsou motoneurony poškozeny v bulbární oblasti a současně také ve dvou a více spinálních oblastí.

Léčba amyotrofické laterální sklerózy

Celkové vyléčení amyotrofické laterální sklerózy bohužel není dosud možné. Existuje několik léků, které onemocnění zpomalují nebo alespoň mírní příznaky. Preparát Rilutek obsahující látku riluzol má neuroprotektivní účinek na motoneurony. Látka potlačuje uvolňování glutamátu a blokuje tak glutamátové receptory. Léčebný efekt je ale diskutován, má řadu podpůrců, ale také řadu odpůrců. Moderní studie dokázaly, že užívání léku neprodlouží život nemocného déle než o 6 mesíců. Efekt léku je většinou omezen pouze na počáteční stádia nemoci.

Úvahy vědců padaly také na možnosti autoimunitného procesu, proto jsou při léčbě užívány imunosupresivní léky, které mívají dobrý efekt. Dobrou odezvu měly také vazoaktivní léky a vitamíny skupiny B a E. Bohužel ani tyto nemají léčebné účinky, mají pouze podpůrný udržovací efekt. Někteří lékaři doporučují rehabilitace a pravidelné cvičení k podpoře tvorby svalové hmoty. K léčbě řadíme také pomoc logopeda či rehabilitace. Nemocní navštěvují krom neurologa také plicní oddělení, ORL (nosní ušní krční), rehabilitační lékaře, sociální pracovníky, psychology, a to vše podle aktuálního zdravotního stavu. Většina léků a léčebných metod má bohužel při léčbě amyotrofické laterální sklerózy pouze omezený efekt a nemoc nezastavitelně progreduje.

Krom již zmíněného léku Rilutek se experimentálně zkouší léčba kmenovými buňkami. Pro zlepšení života nemocných je navržena symptomatická léčba, která alespoň krátkodobě uleví od bolestí, křečí a spasmů. Léčba je přizpůsobena pacientovi, zaměřuje se na stupně postižení, ohledy je potřeba brát na stupeň svalové slabosti či dechovým funkcím, tak aby nedošlo ke zhoršení skokově.

Pro nemocné amyotrofickou laterální sklerózou je důležité také sledovat jejich stav výživy. Ztráta svalové hmoty s poruchami polykání může rychle vést až k podvýživě s prudkým hubnutím. Díky ztrátě svalové hmoty tělesná kostra rychle ztrácí pevnou oporu a mohou se tak objevit bolesti kloubů a zad. Klouby a páteř nejsou dobře chráněny proti úrazům. Důležité je sledovat, jak se vyvíjí poruchy řeči, i drobné obtíže mohou rychle vést k úplné poruše řeči - anartrii. Se cvičením řeči pomáhá logopedie. Lze počítat s tím, že v budoucnu nemocný nebude schopen plně komunikovat řečí, proto je dobré dopředu se domluvit formu komunikace a začít procvičovat jiné formy řeči, aby byl nemocný schopen komunikovat se svým nejbližším okolím co nejdéle.

Pro nemocného je také důležité sledovat jeho dechovou kapacitu, zda nedochází k jejímu snižování a také jak probíhá dýchání v průběhu spánku. Ve spánku může docházet ke snížení dechového objemu či k zástavám, které by mohly vést až k náhlé smrti udušením. Některým nemocným pomáhá k zajištění lepších dechových objemů zvýšená poloha těla v leže, několik polštářů pod hlavou. Někdy se doporučuje aplikace kyslíku. V pozdních stádiích pak nemocný často bývá závislý na nepřetržitém přísunu kyslíku a v nejhorším případě pak na pomoci umělé plicní ventilace. To mnohdy v našich podmínkách ale bývá problémem. Domácí umělá plicní ventilace je velmi nákladná a nemocní na přístroj mohou čekat i několik měsíců.

Do skupiny léků používajících při léčbě ALS patří také baclofen, fenytoin a quinin. Tyto léky by měly ulevit případným křečím. V případě zvýšeného slinění je možné využít anticholinergik. Někteří nemocní označují užívání amitriptylinu za ulevující. Součástí léčby amyotrofické laterální sklerózy je pomoc psychologů jak nemocnému, tak rodinným příslušníkům. Dalším stupněm léčby je léčba komplikací vznikajících při ALS. Jednou z komplikací může být aspirace neboli vdechnutí potravy při poruchách polykání. To mívá za následek nepříjemné dlouhotrvající pneumonie (zápaly plic), které je nutno řešit výplachem dýchacích cest s užíváním antibiotik. Při ochabnutí svalstva může docházet k nečekaným úrazům, které je potřeba řešit polde dané situace. Možné je zpevňování zlomenin či podpora páteře. Při paralýzách a křečích je možné prováděn uvolňující operace šlach. Při vážných poruchách polykání je pak možné zavést hadičku do žaludku přes břišní stěnu a nemocný může být skrze ní vyživován tekutou stravou.

Prevence amyotrofické laterální sklerózy

Jak už bylo řečeno, bohužel není známá přesná příčina tohoto onemocnění, proto je prevence prakticky nemožná. Pokud by příčinou byl oxidativní stres či virové onemocnění, byla by prevence možná například vakcinací. Dnes můžeme pouze doufat, že při zdravém životním stylu se nám onemocnění vyhne.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…