Syndrom vyhoření

img
12. 12. 2013 Přečteno: 16575x

Syndrom vyhoření můžeme definovat jako stav celkového (především psychického) vyčerpání v důsledku nadměrných psychických a emocionálních nároků kladených v profesním životě. Základní charakteristikou je tedy jeho vazba na zaměstnání. Projevuje se u profesí, jejichž hlavní náplní je „práce s lidmi“. Vychází z anglického slovesa "burnout", tedy dohořet, vyhořet, vyhasnout.

Schopnost bojovat proti stresu

Odolnost člověka bojovat vůči negativním účinkům stresu je ovlivněna jednak vnitřními faktory, tedy osobností jedince, za klíčový zevní faktor lze pokládat sociální oporu okolních vztahu a vazeb. Osobnost jedince ovlivňuje způsob, jakým jedinec reaguje ve stresových situacích. Určité osobnostní charakteristiky předurčují styl hodnocení a zvládání stresu a jsou vysvětlením odlišné zranitelnosti různých osob vůči stresu.

Jako reakce na převážně pracovní stres se dostavuje vyčerpání, zklamání a pasivita. Sociální opora má hlavní zdroje v rodině, zaměstnání od spolupracovníků, u dobrých přátel a známých a v rámci trávení volnočasových aktivit. Největším význam má opora poskytovaná stejně postavenými spolupracovníky.

Profese ohrožené syndromem vyhoření

Nejprve byl syndrom vyhoření popsán u zaměstnanců pracujících s jinými lidmi, zvláště u lékařů, zdravotních sester, policistů či učitelů. Později se prokázalo, že se vyskytuje i v jiných zaměstnaneckých kategoriích jako jsou sociální pracovníci, dispečeři záchranné služby nebo dopravy, advokáti, pracovníci pošt u přepážek, manažeři, poradci, úředníci v bankách a úřadech i duchovní a řádové sestry.

Syndrom vyhoření se může projevit i u nezaměstnaneckých kategorií, a to u osob, které jsou závislé na hodnocení druhých a jsou vystaveni chronickému stresu – výkonní sportovci, špičkoví umělci či osoby samostatně výdělečně činné.

Syndrom vyhoření - příčiny

Jednou z důležitých příčin syndromu vyhoření je každodenní, zdánlivě nekonečné působení chronického stresu a permanentní časový tlak. Akutní stresová situace k vyhoření nevede. Původně se předpokládalo, že k vyhoření vede především práce s lidmi. Velkou měrou se však uplatňuje požadavek zaměstnavatele na vysoký bezchybný výkon, bez možnosti úlevy a se závažnými důsledky, pokud jedinec udělá nějakou chybu. Na jeho vzniku se podílí hlavně pocit jedince, že nemůže požadavkům dostát, všechno úsilí, které do své práce vkládá, je naprosto neadekvátní nízkému výslednému efektu. Výskyt burnout syndromu ve společnosti neustále roste v souvislosti se zvyšujícími se nároky spotřebně orientované společnosti a zvýšenému životními tempu. Prodloužila se rovněž etapa, kdy je nutné těmto nárokům čelit. Dalšími rizikovými faktory jsou monotónnost a nízká samostatnost pracovní činnosti.

jak-zvladat-stres_1600x900ms

Větší sklon k vyhoření mají soutěživí lidé, perfekcionalisté a pedanti, kteří nejsou schopni odpočívat, osoby s vysokou schopností empatie, obětaví se zájmem o druhé, ale na druhou stranu s nízkou asertivitou (neschopnosti prosazovat svoje názory a stanoviska), osoby s nízkým a nestabilním sebehodnocením, depresivní a úzkostní a s vyšší reaktivitou ve stresu. Zpočátku jsou mimořádně nadšeni pro svou práci, mají vysoké ideály, představa plné angažovanosti jim pomáhá smysluplně naplnit život, neustále na sebe zvyšují nároky a neúspěchy prožívají jako osobní porážku.

Mezi ochranné faktory vzniku syndromu vyhoření patří schopnost relaxovat, dostatečná asertivita, dobrá organizovanost práce, víra ve vlastní schopnosti a uplatnění, pocit osobní pohody, pracovní pestrost a pocit dostatku vlastních schopností zvládnout svoji práci. Je zajímavé, že vznik syndromu vyhoření není ovlivněn věkem, pohlavím, vzděláním, inteligencí nebo délkou praxe v oboru.

Důsledky stresu

Pracovní činnost, která byla pro člověka oblíbená, naplňovala jeho život, se stává zátěží, je provázena pocity zklamání, marnosti. Pocit selhání se projevuje ve vztahu k sobě samému i k pracovní činnosti. Vztah k sobě samému je charakterizován tendencí ke sníženému sebevědomí a negativnímu mínění o svých pracovních schopnostech.

Příznaky syndromu vyhoření

Negativní působení syndromu vyhoření se omezuje převážně na myšlenky a pocity týkající se profesního života. Zde se projevuje na úrovni psychické, fyzické i na rovině sociálních vztahů.

 • Vyhořelý má pocit celkového, především duševního vyčerpání s výrazným poklesem až ztrátou motivace.
 • Dochází k utlumení jeho kreativity a iniciativy.
 • Objevují se záchvaty zlosti a hněvu, podezíravost, vztahovačnost a předrážděnost.
 • Vyhořelý ztrácí zájem o další profesní růst. Převažuje depresivní ladění, pocity beznaděje, smutku.
 • Vyhořelý se cítí bezcenný.
 • S lidmi, jež jsou součástí jeho profese jako pacienti, klienti či zákazníci, jedná neochotně, cynicky až negativisticky. Svoji práci redukuje na rutinní postupy a užívání stereotypních frází.
 • Na fyzické úrovni je organismus vyhořelého unavený. Po etapách relativního zotavení se rychle znovu unaví.
 • Objevují se somatické potíže jako bolesti na hrudi, bušení srdce, zažívací potíže, dušnost, typicky nemožnost dostatečně se nadechnout či lapání po dechu.
 • Trpí poruchou spánku, bolestmi hlavy či vysokým krevním tlakem.
 • Vyhořelý má zjevnou nechuť ke své profesi a všemu, co s ní souvisí. Má tendenci omezit kontakt se svými klienty, často i kolegy. Nemá zájem o hodnocení ze strany druhých.
 • Postupně narůstají konflikty s jeho kolegy a nadřízeným v důsledku jeho nezájmu, lhostejnosti a neschopnosti spolupráce.

Stádia syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření je neustále se vyvíjející proces, proto u něj můžeme uvažovat o několika vývojových stádiích. Prvotní fází je původní nadšení a zaujetí pro danou věc, spojené s déletrvajícím přetěžováním. Následně dojde k vystřízlivění či vzniku náhledu, že plánované ideály není možné plně realizovat. V další fázi nastupuje období zklamání s pocity frustrace, celá profese i osoby na ní se podílející jsou vnímány negativně. Negativismus později střídá apatie, jež je obranným mechanismem před dalším vyčerpáním. V posledním stádiu úplného vyhoření převažuje totální vyčerpání, postižený jedná s cynismem, totálním odosobněním a se ztrátou lidskosti.

Diagnostika syndromu vyhoření

Diagnostikovat syndrom vyhoření je možné na základě pozorování jednotlivých příznaků, změnou chování a jednání svého kolegy či příbuzného. V tom případě je vhodné navštívit psychologa. Nejpoužívanější psychologickou metodou v potvrzení syndromu vyhoření jsou dotazníky.

Odlišení jiných poruch

Některé příznaky a důsledky v chování se u syndromu vyhoření podobají jiným známějším diagnózám. Důležitá je vazba na zaměstnání. Deprese se rovněž projevuje smutnou náladou, pocity bezmocnosti, ztrátou motivace a energie, má však negativní vliv na všechny životní aktivity jedince včetně rodiny a přátel. U syndromu vyhoření se po přeladění psychiky na nepracovní oblast tento rozdíl postupně projeví.

Pro depresi je typický sezónní výskyt, poruchy spánku se projevují buzením v průběhu spánku, depresivní pacienti mívají tendenci k sebeobviňování. U vyhoření je spíše obtížné usínání, vyhořelá osoba má sklony obviňovat okolí, porucha je psychogenně podmíněná. Zdánlivě blízko má k syndromu chronické únavy. Společným znakem je výskyt únavy, snížená schopnost soustředění, porucha kognitivních funkcí a výskyt depresivních potíží, ale syndrom chronické únavy má řadu odlišných kritérií (zvýšená teplota, bolest v krku, svalů, kloubů či zvětšení mízních uzlin). Syndrom vyhoření může být podobný některým neurózám.

Prevence syndromu vyhoření

Je snazší negativním důsledkům pracovního stresu předcházet, než je odstraňovat. Syndromu vyhoření lze předcházet osvojením si základních postupů hodnocení stresových situací a strategií zvládání stresu.

 • Důsledně oddělujte pracovní život od osobního. Je podstatné umět uzavřít své pracovní povinnosti za dveřmi své kanceláře a naopak nepřinášet si partnerské problémy a starosti s dětmi do zaměstnání. Vytvořte si jistý odstup od svých klientů. Je nutné jasně odlišovat profesionální přístup, který je vysoce racionální, bez osobního pohledu a bez emocí, ke klientovi od přístupu k ostatním lidem. Pomůže k tomu rovněž odosobnění, kdy se klient stává diagnózou či případem. Je důležité nepotlačovat svoje pocity, mluvit o nich, často pomůže zajít za svým kolegou a probrat s ním svoje pocity. Podílejte se na vytváření dobrého pracovního prostředí týmovou práci se svými kolegy i organizací své práce.
 • Do pracovní doby zařaďte přestávky a využijte je k regeneraci sil ideálně tělesným cvičením či relaxací. Bohužel v naší zemi je možnost relaxace během pracovního procesu skutečnou výjimkou, ale v západních zemích je běžnou praxí mít vedle pracovní prostoru posilovnu či bazén.
 • Rovněž zaměstnavatel by měl mít zájem na prevenci burnout syndromu. Pozitivním faktorem ve spokojenosti se zaměstnáním je spokojenost s nadřízenými, kolegy, pracovními postupy, kariérním řádem, vzděláváním i s finančním ohodnocením. Proto se dnes organizují programy zaměřené na osobní rozvoj a týmovou spolupráci. Především v zahraničí zaměstnavatelé investují do kondičních programů snižujících fyzický a psychický stres.
 • Vytvořte si kolem sebe příznivé prostředí, veďte smysluplný život – buďte si vědomi základních životních cílů a postupně je realizujte. Dbejte na dobré a hojné vztahy s ostatními lidmi. Dobré sociální zázemí s možností probrat své problémy s někým blízkým vám pomůže při zvládání stresových situacích. Dostatečně se věnujte své rodině. Právě rodina vám bude nezbytnou oporou při vyčerpávajících požadavků ze strany pracovního prostředí. Věnujte se svým zájmům – přírodě, sportu či umění, při jejichž pěstování získáte pozitivní prožitky.
 • Dodržujte zásady zdravého životního stylu. Vylučte škodlivé návyky jako kouření, alkohol a jiné závislosti. Věnujte dostatek času spánku. Existují rovněž speciální programy, ve kterých vám doporučí, jak upravit svůj jídelníček či jaká pohybová aktivita je pro vás vhodná.

fotolia_47041711_xs_1600x900ms_1600x900ms

Léčba syndromu vyhoření

Počínající syndrom vyhoření můžete zvládnout sami. Je důležité si přiznat, že pracovní povinnosti přesahují vaše síly a že je s tím potřeba něco dělat. Získejte si odstup, nejméně na týden odjeďte pryč a důkladně se zamyslete nad příčinami a možnostmi řešení. V první řadě je třeba zpomalit a dobít energii pomocí relaxačních metod, kondičního cvičení, pěstování koníčků a trávení času s rodinou a přáteli.

Začněte relaxačními metodami. Existuje několik typů metod např. autogenní trénink dle Schulze, asijské techniky jako jóga či Tai-chi, autohypnóza, biofeedback (biologická zpětná vazba) a řada dalších, záleží na vašich požadavcích. Vzdělávací centra nabízí kurzy různých relaxačních metod, k načerpání informací lze použít nepřeberné množství knih a CD. Relaxační metoda dokáže při pravidelném a dlouhodobém provádění posílit vliv parasympatiku (při stresové situaci se uplatňuje sympatikus) a tím snížit svalové napětí, tepovou frekvenci, krevní tlak, reflexní činnost, navodit klid, vyrovnanost a duševní svěžest.

Je prokázáno, že pravidelný pohyb přispívá ke zlepšení nálady. Při svalové zátěži tělo vylučuje endorfiny tzv. hormony štěstí, které pozitivně ovlivňují mozkovou činnost. Pravidelné kondiční cvičení snižuje pocit napětí a stresových stavů, zvyšuje schopnost koncentrace, posiluje sebevědomí, snižuje úzkostné a depresivní vnímání. Pokud jste delší dobu nesportovali, začněte opatrně. Zpočátku bohatě postačí, budete-li pravidelně chodit na procházky. Když jste natolik unaveni, že pro vás jakákoliv sportovní aktivita nepřipadá v úvahu, věnujte se pouze relaxační technice a cvičení můžete připojit později. Raději si zvolte vytrvalostní sport jako plavání nebo nordic walking (chůze se speciálními hůlkami). Volba sportovní aktivity ale záleží na vás, každopádně vás musí bavit. Sport by měl sloužit k odreagování, nikoli ještě více urychlovat průběh syndromu  vyhoření. Ideální by bylo sportovat dvakrát až třikrát do týdne. Pro začátek určitě stačí se jednou týdně věnovat relaxaci a jednou týdně sportu.

Fotolia_17608667_S-fitko

V další fázi se snažte vyřešit svoji pracovní situaci. Relaxační metoda, kondiční cvičení, využití sociální podpory rodiny a přátel zvyšuje schopnost nést pracovní zátěž. Pokud to nestačí a vy se rozhodnete v zaměstnání setrvat, zkuste najít řešení jak snížit své pracovní vytížení. Pohovořte si s nadřízeným o možnosti změny pracovní pozice, zkrácení pracovní doby či navýšení pracovního personálu. Při řešení pomůže diskuze a spolupráce s kolegy. Jestliže se však vaše návrhy setkají s nepochopením u kolegů a vedení, vaše situace je bezvýchodná a syndrom vyhoření se u vás prohlubuje, dejte výpověď.

Při pokročilém stádiu nebo při úplném vyhoření se nebojte vyhledat odbornou lékařskou nebo psychologickou pomoc. Psycholog vám pomocí psychologického rozhovoru pomůže situaci analyzovat a najít řešení. Během je léčby však nesmíte chodit do práce. Váš praktický lékař nebo psychiatr může požádat o léčbu v psychosomatickém rehabilitačním centru, kde budete absolvovat psychoterapeutické rozhovory, zregenerujete se, seznámíte se s relaxačními technikami a sestaví vám individuální sportovní program.

Vůbec nejúčinnější léčebnou metodou je psychoterapie poskytovaná psychologem či psychiatrem. Uplatňuje se řada psychoterapeutických postupů. Největší přínos má daseinanalýza, jež se snaží vyhořelému najít cestu k pochopení jeho existence, klade důraz na jedinečnost a neopakovatelnost člověka a jeho další vývoj. Je zaměřena na to, jaký je nyní a především kam směřuje do budoucnosti. Psychoterapeut funguje jako konzultant udílející rady a doporučení. Druhou přínosnou metodou pro léčbu burnout syndromu je logoterapie. Usiluje o to, aby vyhořelý nalezl smysl svého života v souladu s jeho osobností a jeho dosavadním životem pomocí objevování a naplňování nových hodnot.

Doporučení proti syndromu vyhoření

 • Pokud se setkáte se stresovou situací, snažte se ji aktivně řešit a nenechávejte ji být. Uvědomte si, že každý člověk chybuje. Mějte k sobě pozitivní postoj, sám sebe pochvalte, udělejte si radost. Neúspěchy je potřeba hodnotit z hlediska snahy. Pokud jste při práci věnovali všechny své síly dosažení cíle, není potřeba neúspěch prožívat jako tragédii.
 • V konfliktní situaci se nenechte svést k impulzivnímu jednání, snažte se vždy reagovat přiměřenou společenskou formou. Braňte se manipulaci a naučte se užívat asertivní způsob jednání – schopnost odmítnout, říkat ne s ohledem na svoje tělesné a psychosociální limity.
 • Pokud se domníváte, že vy nebo váš příbuzný či kolega trpí syndromem vyhoření, navštivte psychologa či psychiatra, který vám pomůže znovu najít vnitřní rovnováhu. 


Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…