Srdeční arytmie

img
08. 10. 2014 Přečteno: 29050x

Srdeční arytmie jsou jinými slovy poruchy srdečního rytmu. Arytmie se někdy označují také jako dysrytmie. Jedná se tedy o onemocnění srdce, a to na základě poruchy převodního systému řídícího srdeční činnost. Srdce jako takové je vlastně sval, který svými pravidelnými kontrakcemi pohání jako pumpa krev po celém těle. Tyto svalové kontrakce vznikají na základě impulzů neboli vzruchů, které jsou tvořeny a dále vedeny po srdci velmi specializovanou částí svaloviny srdce. Tato svalovina spíše připomíná shluky buněk, které tvoří uzlíky a vlákna připomínající dráhy. Tento systém je naprosto nezbytný pro správnou funkci srdce, pro správné stahy, rytmus a frekvenci srdečních stahů.

Pokud se pokoušíme poslouchat srdce fonendoskopem nebo jen přiloženým uchem k hrudníku, uslyšíme srdeční údery, které jsou vlastně výsledkem složité srdeční práce. Pro zdravého dospělého člověka je normální rytmus vycházející ze sinusového uzlu srdce. Srdeční akce je pak pravidelná. Mezi poruchy srdečního rytmu řadíme poměrně velkou spoustu typů a podtypů arytmií. Některé arytmie jsou běžné (fyziologické) a neškodí. Příkladem je běžná respirační sinusová arytmie, kdy se rychlost stahů srdce pří nádechu zrychlí a při výdechu naopak zpomalí. Dále pak existují arytmie, které mají základ v poměrně dost poškozeném srdci a mohou mít špatné následky. K těmto řadíme poruchy srdeční automacie, bradyarytmie, tachyarytmie, sinusovou bradykardii, syndrom chorého sinu, syndrom karotického sinu, maligní vazovagální synkopu, Wenckebachovu AV blokádu, Mobitzovu AV blokádu, síňové extrasystoly, junkční extrasystoly, komorové extrasystoly atd.

Funkce srdce

Srdce je životně důležitý orgán, který je uložený v hrudníku mezi oběma plícemi, více na levé straně těla. Je to dutý svalový orgán, který se skládá ze dvou síní a dvou komor. Vzájemně jsou odděleny chlopněmi a srdečními stěnami. Smyslem srdeční činnosti je pohánět krev po těle tak, aby veškeré orgány dostávaly okysličenou vyživenou krev. Srdeční stah se nazývá systola, při stahu srdce ze sebe krev vypuzuje. Po stahu následuje uvolnění neboli diastola, který umožňuje srdci opětovné naplnění se krví. Specializované buňky, které umí vytvořit a roznášet impulzy na jejích základě vznikají stahy, se nazývají převodní srdeční systém. Počet těchto impulzů za minutu koresponduje s počtem stahů (i úderů srdce) a počet úderů za minutu nám určuje srdeční frekvenci (u běžného dospělého člověk 60-90 tepů za minutu v klidu). Počet těchto tepů neboli úderů nebo stahů závisí na potřebách našeho těla.

Pokud je nutno orgány více prokrvit (například při zvýšené fyzické aktivitě jako je běh), zvýší se i srdeční frekvence a orgány dostávají více krve. Srdce je velmi výkonný orgán a pracuje nepřetržitě po celý lidský život. Denně srdce přečerpá asi 6000 litrů krve a provede kolem 100tisíce stahů (při námaze mnohem více). Je životně důležité, aby všechny srdeční oddíly správně fungovaly. Srdeční arytmie jsou celosvětově jedním z nejčastějších srdečních onemocnění. Existují srdeční arytmie jednak naprosto neškodné, ale naopak mohou také způsobovat celou řadu obtíží. Mohou být projevem závažného strukturálního poškození srdce, které pak vede k nedokrvení srdečního svalu (infarkty), mohou vést ke zbytnění srdeční svaloviny a k její špatné funkci nebo k postižení chlopní. Srdeční arytmie postihují ženy i muže přibližně stejně často.

Příčiny vzniku srdečních arytmií

Srdeční arytmie jsou poruchy srdečního rytmu. Pokud máme pocit občasného bušení nebo vynechávání srdeční akce, je na čase navštívit lékaře. Příčin vzniku srdečních arytmií existuje celá řada. Může se jednat o vrozené poškození, poškození po infarktu myokardu nebo bakteriálního či virového zánětlivého poškození srdce. Neléčené srdeční arytmie mohou vést až k srdeční zástavě a smrti. Příčiny vzniku srdečních arytmií se odvíjejí od typů arytmií. Podstatou jsou poruchy tvorby vzruchů, poruchy vedení vzruchů po srdci nebo pak kombinované vady.

Podle místa vzniku arytmií rozlišujeme srdeční arytmie sinusové, supraventrikulární nebo komorové. Podle srdeční frekvence (nemusí korespondovat se slyšitelným tlukotem srdce) pak rozlišujeme bradyarytmie (pomalé pod 60 tepů za minutu) a tachyarytmie (rychlé nad 100 tepů za minutu). Poslední dělení arytmií pak vyplývá ze závažnosti dané srdeční arytmie, které pak dělíme na benigní (neškodné) a maligní (závažné, mohou vést až k srdeční zástavě nebo fibrilaci komor a smrti).

Některé nejznámnější typy srdeční arytmie

 • Sinusová bradykardie

Rychlost této srdeční arytmie je pod 60 tepů za minutu, jde o fyziologickou arytmii především u sportovců, pro ně je naprosto neškodná. Patologicky se pak arytmie vyskytuje u podchlazení, při léčbě beta blokátory nebo při zvýšeném nitrolebním tlaku (úraz hlavy, tumor nebo krvácení do mozku).

 • Syndrom chorého sinu

Jde o kombinaci předchozí sinusové bradykardie se supraventrikulární tachykardií. Vyskytuje se u starších jedinců, příčina není přesně známá, možný je základ v mikroskopickém poškození sinoatriálního uzlu, což je první bod převodního systému srdce.

 • Syndrom karotického sinu

Při podráždění karotického sinu, což je drobný uzlík na krku poblíž karotid, dochází k bradyarytmii s rizikem srdeční zástavy.

 • AV blokáda

Vzruch je tvořen správně, ale jeho šíření ze síně na komory je špatný. Poškozený bývá atrioventrikulární uzel, další součád převodního srdečního systému. Existuje několik podtypů AV bloku a (Wenckebachova AV blokáda nebo Mobitzova AV blokáda). Podtypy závisí na tom, zda je porucha převedení vzruchů pouze částečná a některé vzruchy převedeny jsou anebo je úplná a vzruchy jsou vytvořeny, ale nemohou se dál srdcem šířit. Jednotlivé typy se tedy vzájemně liší podle podílu převedených a nepřevedených vzruchů. Nejvíce vyhraněnou formou je AV blokáda třetího typu, kde se vzruch ze síní na komory nepřevádí vůbec a síně i komory se stahuji svou vlastní vzájemně rozdílnou frekvencí.

 • Extrasystoly

Jedná se o pojem, kdy v srdci vznikají tzv. předčasné stahy. Stahy nemají podklad ve vzruších v sinoatriálním uzlu, jak by to správně mělo být, ale jsou tvořeny mimo tento uzel. Extrasystoly se mohou tvořit v síních, v oblasti přechodu síní na komory (tyto přechodové extrasystoly se pak nazývají junkční) nebo komorové extrasystoly. Rozlišit jednotlivé typy lze podle EKG.

 • Fibrilace síní

Fibrilace síní je jedna z nejčastějších srdečních arytmií. Na podkladě tzv. re-entry fenoménu vzruch krouží po srdečním svalu tak, že se síně přestanou dostatečně stahovat a pouze jakoby vibrují. U této vady je problémem to, že krev v síních stagnuje a sráží se, hrozí tak ucpání cév sraženinou nebo vmetení sraženiny do mozkových cév nebo plic.

 • Flutter síní

Tato srdeční arytmie bývá taktéž způsobena re-entry fenoménem, flutter síní je o něco pomalejší než fibrilace síní. Síně vibrují frekvencí do 300 tepů za minutu (nad 300 jde o fibrilaci). Vzruch se ale v tomto případě touto rychlostí nepřevádí na komory. I v tomto případě hrozí tvoření sraženin (embolů) a jejich vmetnutí do orgánů.

 • Síňová tachykardie

Tato vada se vyskytuje častěji po operacích srdce, setkat se s ní můžeme také při předávkování digitalisu nebo při akutním nedostatku kyslíku (hypoxémii).

 • AV junkční tachykardie

Tato srdeční arytmie se vyskytuje jako záchvaty arytmie, typická je pro dospívající a mladé dospělé. Způsobena může být také digitalisem, akutním infarktem myokardu nebo pooperační kompliakcí po zákroku na serdci.

 • Komorová tachykardie

Špatné patologické vzruchy při této arytmii vznikají v komorách. Příčina těchto arytmií může mít základ v prodělaném infarktu myokardu, kardiomyopatie, vrozené vývojové vady srdce, apod.

 • Fibrilace komor

Fibrilace komor je nepravidelné chvění svaloviny komro. Komroy se nestahují a nastává tak absolutní zástava krevního oběhu. Stav je bez zásahu neslučitelný se životem, po několika málo sekundách člověk upadá do bezvědom a po pár minutách umírá. Jedinou možnou záchranou je včasná defibrilace s celkouvou kardiopulmonární resuscitací. K fibrilaci komor nejčastěji dochází při akutním infarktu myokardu. Ani včasný zásah neznamená jistou záchranu a i po přežití hrozí opakování v budoucnosti.

 • Parasystolie

Parasystolie vzniká tak, že dochází ke vzniku vzruchů ve dvou místech srdečního svalu. Arytmie většinou nevyžaduje terapii.

Naprostá většina srdečních arytmií není dědičného původu, takže pokud váš otec nebo babička trpí arytmií, nemusí to pro vás nic znamenat. Nejčastější příčinou vzniku arytmií je ischemická choroba srdeční (nedokrvení svaloviny srdce při uzávěru některé z tepny vyživující srdeční sval). Další možnosti vzniku jsou poruchy iontů a iontových kanálů (hypokalémie, hypomagnézie, hyperkalémie, hyperkalcémie), dále pak poruchy acidobazické rovnováhy nebo poruchy myokardu. K dalších postižením s rizikem vzniku arytmií patří dilatace nebo hypertrofie srdce, záněty srdce, narušení vegetativního nervového systému (stres, šok, úzkost), užití arytmogenní látky (drogy, kofein, alkohol, digoxin, diuretika nebo antiarytmika), endokrinopatie atd. Jak už bylo řečeno výše, některé arytmie jsou naprosto neškodné a mohu se vyskytovat fyziologicky. Vždy je ale lepší jakékoliv nepravidelné bušení srdce, vynechávání nebo bolest na hrudi konzultovat s lékařem.

Fotolia_44715018_XS

Příznaky srdeční arytmie

Příznaky jednotlivých arytmií závisí na jejich příčině vzniku. Některé neškodné fyziologické arytmie nemusíme vůbec zpozorovat, jiné naopak způsobí prakticky okamžitou ztrátu vědomí a poměrně rychle smrt (komorová fibrilace). Bradyarytmie, což je snížená srdeční frekvence, se může projevovat svalovou slabostí, únavou, točením hlavy až závratí či dušností. Možná je i synkopa (náhlá mdloba). Tachyarmie jsou naopak zrychlené frekvence, které se mohou projevovat pocitem bušení srdce, svíráním na hrudi, bolesti na hrudi až mdlobou. Nejhorším příznakem arytmie je náhlá smrt, která vyžaduje urgentní resuscitaci a ani při rychlé správné pomoci není jistota záchrany života.

Diagnostika srdeční arytmie

Jako u každého onemocnění je základem anamnéza, kdy je důležité zjistit kdy se potíže vyskytují, zda jim něco předcházelo, zda existuje nějaká úlevová poloha, zda jste prodělali infarkt, zda máte nějaké onemocnění srdce atd. Dalším jednoduchým zcela bezbolestným vyšetřením je EKG, který je při diagnostice arytmií stěžejní. Jde o přístroj zaznamenávající graficky elektrickou aktivitu srdce. Je možné zaznamenávat EKG během dne i několika dní a zpětně záznam vyhodnotit. Při podezření na ischemickou chorobu nebo strukturální postižení srdce je možné použít další typy vyšetření jeko je srdeční katertrizace se zobrazením srdečních cév, CT nebo magnetická rezonance.

Léčba srdeční arytmie

Léčba srdeční arytmie závisí na typu arytmie a příčině vzniku. Léčba může spočívat pouze v doporučení zdravého životního stylu s dostatkem pohybu, až po farmakologickou léčbou či chirurgických zákrocích na srdci. Možné jsou také tzv. Vagové manévry, se pokoušíme podráždit bloudiví nerv (nervus vagus), tak aby došlo k ukončení arytmie. K chirurgickým zákrokům řadíme radiofrekvenční katertovou ablaci, implantaci kardiostimulátoru nebo kardioverteru-defibrilátoru. Jde o malou krabičku pod kůží, z níž vychází k srdci mířené vodiče, které ve správných intervalech a na správném místě včas vytvoří vzruchy tak, aby arytmie nenarušily běžný chod srdce. Zcela nezbytné jsou tyto přístroje při opakovaných fibrilacích. Farmakologická léčba spočívá v pravidelném užívání léků-antiarytmik. Příkladem této skupiny léků jsou beta blokátory, blokátory vápníkové pumpy nebo parasympatolytika. Lék lékař vybírá stejně jako chirurgický zákrok zcela individuálně podle typu arytmie. Srdeční arytmie je třeba léčit pod vedením lékaře, který navrhuje vhodnou léčbu.

Možnosti prevence srdečních arytmií

Pokud je příčinou dané srdeční arytmie infarkt myokardu nebo ischemická choroba srdeční či strukturální porucha srdce, lze arytmie předvídat a je možné pokusit se jim předejít. V prevenci vzniku se používají zmíněné kardiostimulátory, antiarytmika, chirurgická léčba či katetrizace. Pokud uvážíme to, že příčinou arytmie je ischemická choroba srdeční, je nutné předcházet této a to především zdravým životním stylem, dostatkem pravidelného pohybu a zdravou životosprávou, ovocem a zeleninou. Dobré je se vyvarovat stresovým situacím, kouření a alkoholu.

Dobré je také využívat každoročních preventivních prohlídek, kdyby případně nově vzniklá srdeční arytmie mohla být včas diagnostikována a léčena. Doporučuje se vyhýbat rizikovým faktorům, pokud je to možné. K těm patří kouření, stres, operace na srdci, úrazy hrudníku či méně často dědičnost.Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Vladimír
  21. 9. 2018 08:59
  Základní příčinou nepravidelného pulsu při arytmii je nedostatek stopových prvků, vitamínů a dalších nosičů bioenergie v buňkách srdečních svalů. To má za následek narušení přenosu elektrických impulsů potřebných pro normální srdeční tep. Nedávná dvojitá slepá klinická studie kontrolovaná placebem… celý příspěvek
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…