Bipolární porucha

img

Celým názvem bipolární afektivní porucha je onemocnění spadající do skupiny psychických poruch neboli onemocnění mozku. V minulosti bylo toto onemocnění označováno (a v některých zdrojích můžeme stále tyto názvy vidět) jako psychoafektivní porucha, maniodepresivní psychóza, cyklofrenie nebo také maniomelancholie. Ze všech těchto názvů by se dalo odvodit, že jde o onemocnění projevující se nadměrnými změnami nálad, nemocný ztrácí vnitřní energii neboli vitalitu, dochází k poruše psychických funkcí celkově.

Nálada nemocného kolísá mezi dvěma extrémními póly (bipolární) - od manických stavů (extrémně dobrá nálada) po depresi (extrémně špatná nálada). Onemocnění má velký dopad na nemocnou osobu, velmi často omezuje schopnost celkového přirozeného fungování. Každý zdravý člověk se v životě setkává s výkyvy nálad, v případě bipolární poruchy jde ale o kolísání neobvykle těžké až extrémní. Výsledkem pak mohou být problémy v práci až ztráta zaměstnání, narušené rodinné vztahy a vše může vygradovat až v sebevražedné pokusy. V dnešní době je už díky výzkumům bipolární porucha léčitelné onemocnění.

Bipolární poruchou trpí asi 1 % populace. Nejčastější počátek vzniku onemocnění je v období dospívání nebo u mladých dospělých. Bohužel ale není výjimkou, že onemocnění vzniká v dětském věku nebo naopak ve stáří, proto je tato porucha někdy velmi těžce diagnostikovatelná, obzvlášť pokud se týká příliš mladých nebo příliš starých jedinců. Může pak docházet k situacím, kdy poruchy nálad nebývají rozpoznány jako onemocnění a pacient tak léta trpí, aniž by byl adekvátně léčen. Bipolární porucha je tak chronické a dlouhodobé onemocnění. Onemocnění má biologickou podstatu, kdy je narušena rovnováha mezi neuromediátory v mozku.

Příčina vzniku bipolární poruchy

Přesná příčina vzniku bipolární poruchy není známá, ale existují domněnky, že je způsobena kombinací biologických a psychologických faktorů. Často se totiž počátky onemocnění objevují v období stresových životních událostí. Bipolární porucha má také vazbu na některé rodiny, proto se uvažuje o genetické predispozici, kdy mohou existovat určité geny pro vznik bipolární poruchy.

Průběh bipolární poruchy

Jak už bylo řečeno, pro bipolární poruchu je typické střídání nálad. Nálady se střídají ve více méně pravidelných cyklech o individuální délce trvání. U nemocného se nejčastěji objevují čtyři druhy období. Jde o období hypomanické (mírná forma), manické, depresivní a smíšené. Tyto období se bez podání léčby opakují během celého života nemocného. Mezi obdobími mohou být různě dlouhé pauzy bez příznaků onemocnění. U některých forem onemocnění se mánie vůbec nevyskytuje a nahrazuje ji pouze výše zmíněná hypomanie (mírná forma mánie), která se střídá s depresí.

Deprese

Depresivní epizoda je charakterizovaná nejméně 2 týdny trvajícím obdobím s vyjádřenými depresivními příznaky. K těm patří patologicky smutná nálada, skleslost, ztráta zájmů, poruchy spánku, pesimismus, neprožívání radosti, nechutenství, zvýšená únava, zpomalené psychomotorické tempo, apatie, snížené sebevědomí, sebeobviňování, nevýkonnost, nejistota, poruchy soustředění, pocity beznaděje, myšlenky na smrt, které mohou vést až k sebepoškozování nebo sebevražednému jednání. Deprese nemocný velmi často nepociťuje jako onemocní, ale jako vlastní neschopnost nebo zklamání okolí.

Mánie

Manické období je prakticky opakem deprese. Je charakterizované nejméně 1 týden trvajícími příznaky mánie. K těm řadíme pocit dobré nálady, která může být až nepřiměřená, euforie, vyvolávání konfliktů, zrychlení řeči, zvýšená aktivita a rychlé střídání různých aktivit, které jsou ale často neúčelné a nelogické, podrážděnost, zvýšené sebevědomí a přeceňování vlastních schopností (běhání po střeše s extrémními skoky), ztráta normálních sociálních zábran, lehkovážnost, riskování, neuvážené utrácení peněz, bezohlednost, nadužívání alkoholu a různých drog, snížená potřeba spánku, nadměrná sexuální aktivita.

V případě pouhých náznaků těchto vlastností nebo mírnějších příznaků pak hovoříme o hypománii. Kombinace jak depresivní tak manické složky pak tvoří smíšenou epizodu bipolární poruchy.
Zmíněná období se mohou střídat během hodin, dní nebo až týdnů s různě dlouhými pauzami. Většina nemocných si odmítá připustit, že není něco v pořádku. Nemocný tak zatěžuje nejenom sebe, ale i okolí.
Další důležitou složkou, která se u bipolární poruchy může objevit, jsou psychotické příznaky. To znamená, že nemocného svazují určité bludy nebo až halucinace. V případě bludů je nemocný přesvědčen o svých zvláštních až nadpřirozených schopnostech v případě mánie (umím lítat) nebo naopak u depresí je pak přesvědčen o vlastní bezvýznamnosti a neschopnosti (jsem k ničemu). U halucinací pak slyší různé hlasy, které mu napovídají („jsi vyvolená osoba" u mánie, „jsi k ničemu a nemáš na světě co dělat" u depresí).

Fotolia_48585561_XS

Diagnostika bipolární poruchy

Bipolární porucha je onemocněním psychickým a je velmi obtížně diagnostikovatelné. V současné době neexistuje žádné jednoduché vyšetření například krve nebo mozku, které by jednoduše poruchu prokázalo. Diagnóza bipolární poruchy se většinou stanovuje na základě opakovaného psychiatrického vyšetření. Důležitá je důvěra nemocného k lékaři, případně pak pomoc blízkých lidí, kteří mohou pomoci s vyslovením příznaků. Nutné jsou informace o průběhu obtíží, kdy se příznaky poprvé objevily, jestli přetrvávají a mizí apod.

Léčba bipolární poruchy

Léčba bipolární poruchy patří vždy do rukou lékaře, nejlépe zkušeného psychiatra. Ten nejprve stanoví diagnózu a určí individuální léčbu. Ta obsahuje několik složek. K medikamentózní léčbě patří léky stabilizující náladu. Existuje jich velká řada. Nutné je vždy léky užívat dlouhodobě. Nejstarším stabilizátorem nálad je lithium. Je velmi účinné pro léčbu mánií a k prevenci depresí. Další skupinou léků jsou antiepileptika jako valproát nebo karbamazepin, které se s lithiem mohou kombinovat. K doplňkové léčbě řadíme také antidepresiva. Ty se ale nedoporučují užívat samostatně bez stabilizátorů nálad, protože by se nálada nemocného mohla rychle přehoupnout do mánie (tzv. přesmyk). Možné je také využití antipsychotik nebo velmi krátkodobě hypnotika a anxyolytika.

K léčbě léky se často doporučuje správná životospráva a výživa. Některé výživové přípravky mají také antidepresivní účinek, příkladem je fenylalanin, tyrozin nebo cholin. Z bylin by se dala zmínit třezalka tečkovaná. Dalším typem léčby je psychosociální léčba. Zde řadíme psychoterapii (pohovory s nemocným), psychické vedení nemocných nebo vzdělávání. Psychoterapie tak zvyšuje stabilitu nálad a celkově snižuje pocit hospitalizací na psychiatrickém oddělení.

Další metodou léčby může být elektrokonvulzivní terapie. Ta bývá účinná v případě velmi těžkých depresí. Akutní léčba je léčbou přítomných mánií a depresí a to až do úplné úpravy stavu (návrat k normálu). Akutní léčba trvá většinou několik týdnů. Možné a doporučované je nemocného hospitalizovat. Tím se dostává nemocný do klidu, pravidelné rutiny a učí se zodpovědně užívat léky. Udržovací preventivní léčba navazuje na akutní léčbu. Cílem je udržet stav normálu dlouhodobě a předcházet novým epizodám. Nutné je vždy užívat léky měsíce až roky po zlepšení stavu. Přerušení léčby v této fázi by znamenalo vysoké riziko návratu potíží. Lékaři také doporučují, aby si nemocní s pomocí rodiny určili své varovné signály, aby včas mohli znovupropuknutí nemoci zamezit. K těmto signálům se řadí poruchy spánku nebo nervozita.

Bipolární porucha má bez správné léčby tendenci přecházet do chronicity. To znamená, že v pozdějších stádiích onemocnění, které nebylo správně léčeno, je velmi složité najít správný lék, který by onemocnění úplně vyléčil. Je možné pak příznaky utlumit, ale ne jim zcela zamezit.

Prevence bipolární poruchy

Jelikož se bipolární porucha řadí k nemocem s ne zcela známou příčinou vzniku, je velmi obtížné jí předcházet. Jako u každého onemocnění se doporučuje zdravý životní styl, dostatek fyzické aktivity, vyhýbání se stresovým a psychicky náročným situacím. Důležitý je pravidelný a dostatečný spánek. Některé studie hovoří o tom, že nepravidelný a nedostatečný spánek má vliv na poruchy nálad.

Fotolia_45286773_XS

Nedoporučuje se konzumace alkoholu a jiných návykových látek jako je marihuana, LSD, kokain, pervitin apod. Tyto návykové látky mohou také narušit již stávající léčbu, pokud už se onemocnění objevilo. Někteří lékaři nedoporučují ani konzumaci kofeinu (káva, energetické nápoje, bonbony apod). Ten narušuje spánek a mohl by reagovat s případnou léčbou. Vhodné je také zjistit veškerá závažná onemocnění, která kolují v rodinných genech, zda někdo v minulosti bipolární poruchou trpěl a případně zda zabrala léčba a jaká. Vhodné je také dodržovat určité rutiny, pokud je to možné (spánek ve stejnou večerní hodinu, pravidelný denní režim) a zajistit si tak určitý pocit jistoty.

Časové plánování umožňuje udržet vyvážený poměr mezi povinnostmi a zábavou a zátěží a odpočinkem. Dá se tím pak předcházet zbytečnému přetěžování a stresu. Dále se doporučuje posilovat mezilidské vztahy. Kvalitní rodinné zázemí a přátelské vztahy přinášejí vždy pocit jistoty a sebevědomí. O případných problémem je dobré včas hovořit a vyřešit je co nejdříve. Dobré je také mít se komu svěřit s psychickými stavy, protože blízcí lidé bývají prvními, kdo by případnou poruchu mohli odhalit.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…