Tourettův syndrom

img
04. 02. 2016 Přečteno: 36796x

Tourettův syndrom se řadí mezi nejzávažnější formy tikové poruchy. Charakterizují ho mnohočetné pohybové i hlasové tiky, vyskytující se alespoň v některém období současně. Tikové poruchy obvykle začínají v dětství a přecházejí do dospělosti. Chronické tikové poruchy vyžadují dlouhodobou medikamentózní léčbu.

Co jsou to tiky?

Tiky jsou mimovolné, rychlé, nerytmické, opakované pohyby nebo mluva, které jsou prováděny bezúčelně a nejsou podloženy neurotickou poruchou. Tiky mohou být motorické nebo vokální. Motorické (pohybové) tiky jsou prudké svalové záškuby v obličeji, ramenou a končetinách. Vokální tiky jsou křečovité a výbušné zvuky.

Tiky mohou být pohybové, hlasové (vokální) nebo fonační. Dále můžeme rozlišit jednoduché či komplexní. Mezi nejčastější jednoduché tiky patří mrkání, krčení nosu, grimasování či mimické tiky. Komplexním tikem může být i pokašlávání, syčení, hekání, poskakování, osahávání či dřepování. Komplexní zvukové tiky spočívají ve vyrážení slabik, slov a vět. Pokud mají vokální tiky obscénní (nemravný), označují se jako koprolalie. Jestliže je doprovází vulgární posunky a gesta, hovoří se o kopropraxii. Může se objevovat i opakování útržků slyšeného (echolalie) nebo vlastních slov (palilalie).

Tourettův syndrom - výskyt 

U každého pátého dítěte se může na přechodnou dobu objevit některý druh tiků. Výskyt nejtěžší formy - Tourettova syndromu - je však méně častý. Postihuje 0,1 – 0,6% chlapců a 10x méně dívek. Tourettův syndrom se zpravidla objevuje v dětství, nejčastěji ve věku 7 let a většinou trvá po celý život.

Dělení tikových poruch

Podle intenzity příznaků se rozlišují 3 formy tikové poruchy:

  • Přechodná tiková porucha netrvá déle než rok. Tiky jsou obvykle jednoduché, motorické, občas hlasové. Typický je výskyt v předškolním období. Není ji nutné léčit, ještě v dětství spontánně vymizí.
  • Chronická tiková porucha probíhá nezměněně řadu týdnů a měsíců. Provází ji jednoduché i komplexní tiky vokálního či motorického charakteru, nikdy ne současně různé formy.
  • Kombinovaná mnohočetná motorická a volkální tiková porucha se označuje jako Tourettův syndrom. Projevuje se mnohočetnými komplexními motorickými i vokálními tiky, obvykle se vyskytují současně, mají proměnlivou intenzitu. Některé složité motorické projevy připomínají rituály. Lokalizace tiků, jejich typ, frekvence, počet, složitost i závažnost kolísají během času.

Tourettův syndrom - příčina 

Tourettův syndrom je těžké neuropsychiatrické onemocnění neznámé příčiny. Pravděpodobně má genetický základ a neurochemickou komponentu.

Při tikové poruše dochází k poruše funkce řady mozkových působků podílejících se na komunikaci nervových buněk tzv. neurotransmiterů. Nejvýznamnějším neurotransmiterem je dopamin. Podílí se na funkci a kontrole motorického systému v bazálních gangliích. Při jejich zvýšené aktivaci dochází k nadměrnému šíření nervových impulzů do svalových skupin, které se normálně nezúčastňují. U dětí mladšího školního věku je vyšší množství „přijímačů" (receptorů) pro dopamin, a proto jsou tiky výraznější. Tourettův syndrom je tedy pokládán za vývojovou poruchu přenosu neurotransmiterů v oblasti bazálních ganglií a nervových spojů s nimi.

Tourettův syndrom je dědičně podmíněné onemocnění s různou mírou projevu. Jeho dědičnost je vázána na pohlaví, u mužského pohlaví je téměř úplná a u ženského asi 50%. Kromě dědičného základu má velký význam období nitroděložního vývoje dítěte. Bazální ganglia jsou velmi citlivá na nedostatek kyslíku (hypoxii) v předporodním a porodním období.

Průběh Tourettova syndromu

Tourettův syndrom většinou začíná pohybovými tiky, později se objevují hlasové tiky. Nejprve bývá postižena oblast hlavy a tváře, později další části těla. Výskyt jednoduchých tiků předchází výskytu tiků komplexních. Tourettův syndrom je vrozené chronické onemocnění, které nelze zcela vyloučit. Jisté zmírnění nastává okolo 10. roku věku před nástupem puberty, v pubertě se tiky opět zhoršují. Jinak jej doprovází spontánní zmírnění i zhoršení během času. Výskyt i intenzita tiků se zvyšuje při psychické zátěži ve škole, při rodinných konfliktech a při únavě. K přechodnému zmírnění dochází při intenzivním soustředění na určitou činnost.

Současný výskyt duševního onemocnění

Tikové poruchy velmi často doprovází jiná neuropsychiatrická onemocnění. Nejčastěji se u dětí objeví hyperkinetická porucha ADHD nebo obsedantně kompulzivní porucha, a to u 60% resp. 50% nemocných dětí. ADHD se projevuje narušenou pozorností, impulzivitou a hyperaktivitou dítěte. Při obsedantně kompulzivní poruše má dotyčný nutkavé myšlenky vykonat určité jednání. Tyto myšlenky doprovází úzkost, která se snižuje po vykonání rituálu. Sebepoškozující jednání se objevuje asi u 20% nemocných. Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) jsou rovněž velmi frekventované a přispívají k problémům ve škole. Dále se objevují deprese, agresivita, poruchy spánku a úzkost.

Sociální důsledky Tourettova syndromu

Dětem s vokálními tiky bývá doporučována individuální výuka v domácím prostředí nebo výuku absolvují v psychiatrických léčebnách. Velmi často pak v dospělosti zastávají méně kvalifikovaná zaměstnání, i když není jejich intelekt snížený. Děti a hlavně dospívající s Tourettovým syndromem mívají pocity méněcennosti a strach z pobytu na veřejnosti (sociální fobie). Společensky méně přijatelné jsou hlasové tiky, pohybové tiky se nemocným daří částečně kamuflovat různými pohybovými manévry.

Tourettův syndrom - diagnostika

Pokud se u vašeho dítěte objeví tiky, nechte jej vyšetřit u dětského psychiatra. Jestliže tiky trvají kratší dobu než jeden rok, nelze bezpečně stanovit, zda se jedná o Tourettův sydrom. Pouze v případě, že jsou od počátku přítomné mnohočetné motorické a vokální tiky. Jinak se obraz Tourettova může vyvíjet postupně a v počáteční fázi mohou být přítomné jen motorické nebo vokální tiky. Přesnou diagnózu pomůže upřesnit až další vývoj.

Tourettův syndrom - léčba

Tourettův syndrom je vrozené chronické onemocnění, nelze jej zcela vyléčit. Princip léčby spočívá v ovlivnění příznaků choroby, tedy zmírnění tiků. Forma terapie Tourettova syndromu se odvíjí od závažnosti poruchy, věku nemocného a přidružených onemocnění.

Jednoduché tiky není třeba medikamentózně léčit. Jestliže jsou tiky výrazné, narušují vztahy a stěžují studijní nebo pracovní výkon, je nezbytná dlouhodobá medikamentózní léčba. Asi u 30% nemocných je nutné pokračovat v léčbě i v dospělosti. V léčbě Tourettova syndromu pomáhají i režimová opatření a psychologické postupy.

Tourettův syndrom a režimová opatření

Prvním krokem léčby tikové poruchy je důkladné vysvětlení podstaty nemoci rodičům. Dále je nezbytné vysvětlit, že je pouze omezená schopnost kontroly tiků a že je provokuje emoční vzrušení. Potlačení tiků je možné pouze krátkodobě, následuje však kompenzatorní zvýšení frekvence tiků. Tiky zmírňuje koncentrace na určitou činnost. Omezení psychické zátěže může mít příznivý vliv na zmírnění tiků. To dokazuje ústup tiků u dětí během letních prázdnin.

Medikamentózní léčba

U dětí s Tourettovým syndrom by měla být léčba zahajována některým z atypických neuroleptik. Neuroleptika by měla být užívání kontinuálně a léčbu zbytečně nepřerušovat. Po vysazení léků dochází k návratu příznaků během jednoho týdne. Žádný lék nedokáže zcela odstranit tiky, cílem léčby je kontrola tiků, aby byly co nejméně omezující.

Atypická neuroleptika jsou lékem první volby zejména u dětí. Mají podstatně méně nežádoucích účinků než klasická neuroleptika. Nejvíce používaným je Tiapridal, který se volí u lehčích forem tikové poruchy. Výhodou je možnost jeho podání v kapkách. Výborný efekt má i Risperdal. Podává se zejména u dětí, u kterých se společně s tiky vyskytují poruchy chování, agresivní projevy, hyperaktivita a neklid.

U lehčích forem tikových poruch může být dobře účinný benzodiazepinový preparát Rivotril. Primárně se jedná o anxiolytikum, lék na snížení úzkosti. Může zvýraznit hyperkinetické příznaky, proto se nesmí užívat u dětí s hyperreaktivitou. U závažnějších forem tikových poruch lze kombinovat s atypickými neuroleptiky.

Při současné hyperkinetické poruše a u lehčích forem Tourettova syndromu se s oblibou používá klonidin obsažený v Catapresanu. Primárně reguluje vegetativní systém (působí jako noradrenalin), ale má i centrální působení. V mozku reguluje uvolňování dalších neurotransmiterů, zejména serotoninu a dopaminu. Při léčbě tiků se podává v nízkých dávkách. V zahraničí se u dětí používá ve formě náplastí uvolňujících účinnou látku postupně po dobu několika dní (transdermální náplast). Kromě hyperaktivity klonidin příznivě ovlivňuje i nespavost a úzkost, které často provázejí tikové poruchy u dětí. Má málo nežádoucích účinků, které jsou na druhou stranu velmi nepříjemné – sucho v ústech, bolesti hlavy, podrážděnost, nízký tlak a sedativní působení.

Nejúčinnějšími léky v terapii tikových poruch jsou klasická neuroleptika Haloperidol a Orap. Mají vysoké riziko nežádoucích účinků při dlouhodobé léčbě a negativní vliv na mozkové funkce, mohou zvyšovat riziko pozdních poruch motoriky, působí sedativně a zvyšují riziko deprese. Je však možné podávat je krátkodobě u těžších forem Tourettova syndromu.

Psychoterapie

Na potlačení tiků mohou mít příznivý vliv některé formy podpůrné psychologické léčby. Pomocí hypnózy lze tiky přesunout na jiné místo těla, kde méně narušují společenskou roli. Psychoterapie pomáhá zvyšovat sebevědomí, zmírňuje depresivní pocity jako důsledek poruchy. Při behaviorální psychoterapii dochází záměrným opakováním tiků (tzv. metodou přesycení) po několik minut k následnému zmírnění spontánních tiků. Pomáhá i trénink uvědomování si tiků a doprovázejících tělesných pocitů, relaxační techniky. U dětí má velký význam rodinná terapie spočívající ve vyladění rodinných vztahů, omezení stresu a psychické zátěže dítěte.

Prevence Tourettova syndromu

Tourettův syndrom je vrozené onemocnění, jeho vzniku nelze zabránit. Tiky však lze pomocí různých opatření mírnit.

  • Chraňte svoje děti před nadměrným stresem.
  • Podporujte a rozvíjejte zájmové aktivity vašeho dítěte, neboť v průběhu činnost, která dítě baví a soustředí se na ni, dochází ke zmínění tiků.

Tourettův syndrom - doporučení

Nesnažte se na přechodnou dobu tiky potlačit. Bude následovat kompenzační zvýšení frekvence i intenzity tiků. Pokud navzdory intenzivní léčbě přetrvávají drobné tiky, je rozumné neusilovat o jejich úplné vymizení. Zvýší se intenzita nežádoucích účinků (nadměrná únava, otupělost, nevolnost), což může mít vliv na soustředěnost dítěte, jeho školní prospěch a zájmové aktivity.

Dostane-li se dítě do nového prostředí, neváhejte s vysvětlením podstaty nemoci. Předejdete tak zbytečným nedorozuměním a posměškům.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…