Rakovina prsu

img
01. 09. 2014 Přečteno: 12339x

Zhoubný nádor prsu vzniká nádorovou transformací buněk mléčné žlázy (v lalůčku nebo vývodném systému), proto se označuje jako karcinom prsu nebo rakovina prsu. Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen. Zatímco počet nově diagnostikovaných nádorů stoupá (díky lepší diagnostice), úmrtnost na ně díky moderní léčbě klesá.

Výskyt rakoviny prsu

V České republice je ročně hlášeno 5 500 nových onemocnění, zemře okolo 2000 žen. Výskyt rakoviny prsu roste s věkem. U žen mladších 20 let se prakticky nevyskytuje a velmi řídký výskyt je do 30 let věku. Nad 50. rokem věku roste riziko zhoubného nádoru prsu, a proto je na tuto věkovou skupinu žen zaměřeno preventivní screeningové vyšetření prsu mamografií.

Jak vzniká rakovina prsu

Proces přeměny normální buňky na buňku nádorovou se označuje jako kancerogeneze. Má několik stupňů. V první řadě dojde k nevratné změně genetické informace tzv. mutaci, která postihuje geny zodpovědné za regulování růstové aktivity buněk (reparační geny). Působením zevních nebo vnitřních vlivů (rizikových faktorů) pak dojde ke změně genetické informace v epiteliálních buňkách prsu. Tyto změny by mohly zpětně opravit reparační geny, ale ty nefungují. Mutované buňky se mohou nekontrolovaně množit a dále měnit. Vzniká nádorová masa, jejíž růst je rychlejší než okolní tkáně a neustále pokračuje, i když vyvolávající příčina již ustala.

Příčina rakoviny prsu

Na vzniku nádorové onemocnění prsu se podílí více faktorů – genetické, hormonální, dietní a faktory zevního prostředí.

Přibližně 5 – 10% případů rakoviny prsu je podmíněno geneticky. Nejčastější jsou mutace genu BRCA1 a BRCA2, které jsou zodpovědné za časný vznik nádoru ve třetí dekádě života, víceložiskové postižení a agresivnější průběh.

Rizikovým faktorem je výskyt rakoviny prsu u matky, sestry nebo babičky, zejména před nástupem menopauzy a při oboustranném výskytu. Na vzniku se podílí i hormonální vlivy podmíněné delším působením hormonu estrogenu. A to při časném nástupu menstruace, pozdní menopauze, prvním těhotenství až po 30. roce života, krátké době kojení nebo bezdětnosti. Z dietních faktorů negativně působí nadměrné pití alkoholu, zvýšený příjem tuku v dětství a dospívání, obezita v kombinaci s nedostatkem fyzické aktivity. Působení ionizujícího záření, například při ozařování v dětství či časné dospělosti pro jiné maligní onemocnění, může ke vzniku rakoviny prsu rovněž přispět.

Rakovina prsu - příznaky

Nejčastěji si žena nahmatá bulku ve svém prsu při jeho prohmatávání. Nejvíce bývá postižený zevní horní kvadrant a centrální oblast za prsním dvorcem.

Některé další příznaky rakoviny prsu jsou velmi nápadné - krvácení z bradavky, zarudnutí kůže prsu, ekzém nebo vřed na bradavce. Jiné mohou být odhaleny za určitých podmínek, třeba při zvednutí rukou se objeví zatahování kůže (nově vzniklý dolíček). Zhoubný nádor si totiž při svém růstu přitahuje okolní tkáň, což se přenáší na kůži vytvořením dolíčku. Změna velikosti a tvaru prsu může být pozorována při porovnávání obou prsů. V pokročilejší fázi onemocnění se objevuje bolest prsu (ne vždy, některé nádory jsou nebolestivé) a krvavý výtok z bradavky.

V podpaží je umístěno velké množství mízní uzlin, které za normální situace nejsou hmatné. Při nádoru prsu si v podpaží můžete nahmatat zvětšené nebolestivé uzlíky – mízní uzliny.

Komplikace rakoviny prsu – tvorba metastáz

Nádor má nejen schopnost růst v okolní tkáni, ale také tvořit dceřiné buňky schopné šířit se do jiných tkání a orgánů – metastazovat. Nejjednodušší cestou je šíření mízou do přilehlých mízních uzlin. Pokud si v podpaží nahmatáte nebolestivé uzlíky, nádorové buňky se pravděpodobně rozšířily do mízních uzlin. Krevní cestou se nádorové buňky prsu mohou šířit do plic, jater, kostí, mozkových blan či vaječníků. Přítomnost metastáz má význam pro prognózu nemocného.

Typy nádorů prsu

Karcinom prsu vzniká z terminálního lalůčku nebo vývodu mléčné žlázy. Zpravidla mu předchází neinvazivní forma tzv. karcinom in situ, kdy jsou nádorové buňky přítomné pouze ve vývodném systému. Vlastní zhoubné nádory prsu se dělí na častější duktální karcinomy (primárně z vývodného systému mléčné žlázy) a lobulární karcinomy (z lalůčku mléčné žlázy). Vzácný velmi agresivní „zánětlivý karcinom" se zpravidla neprojevuje hmatnou bulkou, ale otokem, zarudnutím, šupinatěním a „pomerančovým" vzhledem kůže.

Samovyšetření prsu

Méně nápadných příznaků si žena může všimnout jen při samovyšetřování prsu, proto je důležité provádět je pravidelně jednou měsíčně, nejlépe těsně po skončení menstruace. Nejprve pohledem a poté pohmatem. Postavte se před zrcadlo, nejprve oba prsy prohlédněte s rukama spuštěnýma dolů, poté je pomalu zvedejte nad hlavu. Přitom se mění tvar prsů a rozložení kůže. Je důležité sledovat, jestli jsou změny symetrické.

Vyšetření pohmatem provádějte třemi prsty uloženými vedle sebe, jimiž budete dělat pomalé krouživé pohyby s mírným tlakem. Postupujte po směru hodinových ručiček. Zaměřte se i na oblast bradavky a podpaží. Také při pohmatu je důležité porovnávat oba prsy.

Fotolia_38216168_XS

Screeningová mamografie

Navzdory pravidelnému samovyšetřování se většina karcinomu prsu tímto způsobem nezjistí, protože v časném stádiu jsou ložiska tak malá, že nejdou nahmatat. K časné detekci nádorů tedy slouží celoplošné preventivní screeningové vyšetření prsu zobrazovacími metodami – mamografií.
Vzhledem k tomu, že výskyt nádorů prsu roste od 5. dekády, screeningová mamografie je cílena na ženy od 45 do 69 let ve dvouletém intervalu. Na vyšetření vás odešle váš gynekolog nebo obvodní lékař.

Diagnostika rakoviny prsu

Pokud si při samovyšetření prsu nahmatáte rezistenci v prsu nebo v podpaží či si všimnete změny tvaru a velikosti prsu, vtažení kůže či bradavky nebo jiných viditelných změn na vašem poprsí, vyhledejte lékaře – svého gynekologa.

Mamografické vyšetření prsní žlázy je rentgenové vyšetření, při kterém se každý prs prosvítí rentgenovými paprsky v odlišné poloze. Největší výtěžnost má u žen středního a vyššího věku, kdy je tkáň žlázy v involuci (zmenšuje se), a tudíž je obraz dobře hodnotitelný. Právě u těchto žen slouží jako screeningové vyšetření pro časné odhalení nádoru prsu. Mamografie může odhalit nádor velikosti 1 – 3 mm.

Ultrazvukové vyšetření se využívá ke zhodnocení hmatných změn u mladých žen do 35 let a jako doplňková metoda u žen starších při nejasném nálezu na mamografii a vyšetření mízních uzlin v podpaží a nadklíčku.

K přesnému vyšetření podezřelého ložiska se využívají invazivní metody, pomocí kterých se odebere vzorek tkáně nebo buněk (biopsie) k mikroskopickému vyšetření. Mikroskopické tzv. histologické vyšetření ukáže, z jakých buněk je ložisko složeno a zda jsou buňky nádorové. Používají se dva způsoby jehlová biopsie nebo otevřená biopsie.

Při jehlové biopsii (core cut biopsie) se za pomocí ultrazvuku odebere váleček tkáně. Výkon se provádí ambulantně, trvá asi 15 minut a je téměř bezbolestný. Při otevřené biopsii se vzorek odebírá při chirurgickém výkonu při krátkodobé hospitalizaci, proto se tato metoda volí pouze při nejasnostech při stanovení diagnózy.

Pokud lékař při vyšetření objeví nezhoubný útvar (například cystu), chce je s odstupem času ještě zkontrolovat. Proto vás pozve na vyšetření za 3 nebo 6 měsíců.

Jestliže se diagnostikuje zhoubný nádor, následuje série dalších vyšetření ke stanovení rozsahu onemocnění (tedy ke zjištění případných metastáz). Vždy se provádí rentgen plic, ultrazvuk jater a scintigrafie (diagnostická metoda založená na snímání záření vyzařovaném po podání radioaktivních léků) kostí.

Léčba rakoviny prsu

Koncept léčby rakoviny prsu závisí na klinickém stádiu (rozsahu a typu nádoru a přítomnosti metastáz v lymfatických uzlinách nebo v orgánech) a prognostických faktorech, které umožňují předpokládat vývoj onemocnění. Terapie je skoro vždycky kombinovaná. V různé míře se využívá léčby chirurgické, chemoterapie, ozařování, hormonální terapie a biologické léčby.

Chirurgická léčba rakoviny prsu

Odstranění nádorového ložiska umožňuje chirurgická léčba. Radikální postupy, kdy se odstraňovalo celé prso (mastektomie), svaly hrudníku a okolní mízní uzliny, se dnes nahrazují záchovné operace jako odstranění části prsu (parciální mastektomie) nebo odstranění ložiska s bezpečnostním lemem (tumorektomie), po nichž zpravidla následuje ozařování. Celé prso se musí odstranit u víceložiskového nádoru. V pokročilejším stádiu je nutné odstranit i mízní uzliny v axile. Chemoterapie před operací (tzv. neoadjuvantní) má za cíl zmenšit velikost nádoru, aby jej bylo možné operovat.

Radioterapie

Radiační terapie (ozařování) je součástí komplexní léčby nádorů prsu. Po konzervativním (záchovném) výkonu se ozařuje celé prso nebo lůžko ložiska, které bylo při odstranění označeno rentgen kontrastní svorkou. Smyslem radioterapie je zničit zbylé nádorové buňky, a tak zabránit recidivě nádoru. Ozařuje se i jizva po mastektomii nebo podpaží při postižení mízních uzlin. Radioterapie se používá i u neoperovatelných nádorů a kostních nebo mozkových metastazách.

Chemoterapie

Při chemoterapie se aplikují léky poškozující genetickou informaci nádorových buněk tzv. cytostatika. Princip spočívá v opakovaném podávání cytostatik v takových intervalech, aby nedošlo k podstatnému nárůstu nádorových buněk, ale aby se po každém podání jejich počet zmenšil. Ničí nádorové buňky přítomné v krvi, mízních uzlinách a jiných orgánech. Současně dochází i poškození zdravých buněk, což se projevuje nežádoucími účinky (zvracení, vypadávání vlasů, chudokrevnost, časté infekce).

Chemoterapie se podává před nebo po operaci. U pokročilého nádoru prsu s přítomnými metastázami, který není možné operovat, je chemoterapie metodou léčby. Dokáže prodloužit délku života a zlepšit jeho kvalitu. Při léčbě rakoviny prsu se nejčastěji používají antracykliny a taxany.

Hormonální terapie

Vznik i růst nádoru prsu je závislý na hormonech, a proto je i v léčbě účinná hormonální terapie. Estrogeny fungují jako růstový faktor, hormonální léčba odstraňuje nebo brání jejich funkci. Kromě chirurgického a radiačního odstranění ovarií se podávají léky blokující funkci estrogenních receptorů či snižují tvorbu estrogenů. Hormonální léčba se užívá dlouhodobě.

Biologická léčba

Biologická léčba se snaží o řízení nádorového procesu. Spočívá v podávání protilátek proti genu regulující růstovou aktivitu buněk (protoonkogenu HER-2). Pro léčbu všech stádií nádoru prsu se zvýšenou expresí HER 2 se používá trastuzumab (Herceptin), který blokuje funkcí speciálního růstového faktoru zajišťujícího množení nádorových buněk.

Paliativní léčba

Rakovina prsu s metastázami je v současnosti nevyléčitelné onemocnění. V takto pokročilém stádiu se volí tzv. paliativní léčba, která má za cíl dosažení co nejlepší kvality života pro nemocného a jeho rodinu. Paliativní chemoterapie, radioterapie, hormonální a biologická terapie prodlužuje přežívání a zmírňuje příznaky nádoru. Zpravidla se volí menší dávky léků nebo záření, které nejsou tolik agresivní.

Prevence rakoviny prsu

Prevencí karcinomu prsu je redukce všech možných známých rizikových faktorů a s tím souvisí i změna životního stylu.

Provádějte každý měsíc samovyšetřování prsů. Všímejte si jakýchkoliv změn v porovnání s minulým měsícem.

Nejúčinnější metodou boje pro rakovině prsu je jeho včasná diagnostika. Proto pravidelně absolvujte screeningové mamografické vyšetření, minimálně jednou za dva roky, kdy je hrazené pojišťovnou. Pokud máte vyšší riziko vzniku karcinomu prsu, investujte do svého zdraví a zaplaťte si mamografii nebo ultrazvuk v meziobdobí.

Doporučení spojená s karcinomem prsu

Pokud zjistíte při samovyšetření prsu nějaký neobvyklý nález, co nejdříve navštivte svého lékaře. Malý zhoubný nádor zjištěný v počátečním stádiu je velmi dobře léčitelný, umožňuje zachovat skoro celý prs.
Nechte si každý rok vyšetřit prsy svým praktickým lékařem nebo gynekologem.

Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Iveta
  16. 2. 2016 12:58
  Milá Hanko,<br> <br> je mi tolik co Vám a i s toutéž diagnozou a také bez nálezu( věřím ,že už pro vždy) a to samé moc přeji Vám. Vzhledem k tomu,že se o tuto problematiku již řadu let zajímám,chci Vám napsat,že slunce bezesporu vliv má. Nejde jen o rakovinu kůže,ale o to,že sluneční záření… celý příspěvek
 • Spektrum Zdraví
  13. 2. 2016 11:35
  Milá Hano, nejsme onkologičtí odborníci, ale onkologické riziko pobytu u moře je častěji spojováno spíše s rakovinou kůže. Nejen z tohoto důvodu, by bylo přehnané a zbytečné si odepřít skvělý relax u moře. V každém případě jeďte! :-). <br> <br> Naopak vnitřní pohoda je super lék a prevence, neboť… celý příspěvek
 • Hana Hrubá
  12. 2. 2016 09:58
  Dobrý den, je mi 42 let. Jsem sice bez nálezu a preventivně docházím na kontroly na mamologii. Přesto jsem nejrizikovější skupina, stejně jako moje 19 letá dcera díky tomu, že moje maminka měla s touto nemocí bohužel tu čest, naštěstí dopadla dobře. Chci se jen zeptat, nebyla jsem nikdy u more,… celý příspěvek
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…