Paliativní léčba

img
18. 08. 2016 Přečteno: 14469x

Trpí-li člověk závažným a nevyléčitelným onemocněním, může se setkat s pojmy paliativní léčba, paliativní péče, paliativní medicína. Často to bývá v souvislosti s nádorovým onemocněním a v nemocném tyto pojmy vyvolávají beznaděj a strach. Cílem následujícího článku je objasni, co se pod paliativní medicínou skrývá a jaké jsou principy a přínosy této léčby.

Označení paliativní pochází z latinského slova pallius (plášť) či palliatus (oděný pláštěm). Cílem paliativní medicíny je zlepšit kvalitu života a zmírnit potíže u nemocných, kteří jsou současnými medicínskými postupy nevyléčitelní, nebo by jim dostupná (často agresivní) léčba více ublížila, než pomohla, vzhledem k celkovému stavu nemocného (zesláblost, podvýživa, špatná funkce důležitých orgánů apod.).

Paliativní léčba je komplexní a zahrnuje v první řadě léčbu bolesti a zmírnění příznaků onemocnění, ale řeší také sociální vztahy, psychologické a duchovní problémy nemocných a jejich rodin. Neslouží tedy k úplnému zbavení se závažné nemoci, ale zkvalitnění života. Nejznámější situace, kdy je paliativní léčba využívána, jsou nádorová onemocnění. Týká se ale i dalších nevyléčitelných nemocí (jako několik z mnoha uvádím například srdeční selhání, roztroušenou sklerózu, imobilizaci po cévní mozkové příhodě, terminální stádium AIDS).

Oproti tomu kurativní léčba (lat. cura – léčení) má za cíl nemocného zbavit nemoci. Když budete mít angínu, dostanete antibiotika s cílem bakterie zničit. Při zánětu slepého střeva, který neléčený může skončit i jeho prasknutím a smrtí nemocného, je chirurgické odstranění střeva zákrokem vedoucím k úplnému vyléčení. To je základní rozdíl mezi paliativním a kurativním přístupem k nemoci.

Paliativní léčba a její principy

Paliativní medicína se snaží respektovat každého člověka jako osobnost s různými hodnotami, potřebami a přáními. Snahou je, aby nevyléčitelně nemocní mohli zbytek svého života prožít důstojně a kvalitně. Nejedná se tedy o prodlužování života za každou cenu. Jedním z cílů je co nejvíce zmenšit příznaky nemoci, aby člověk mohl prožívat kvalitnější život.

Díky celostnímu pohledu na nemocného se kromě lékařské péče opírá také o psychologickou, sociální a duchovní péči. Paliativní medicína dále zdůrazňuje význam rodiny a přátel, nabízí jim oporu v péči o nevyléčitelně nemocného i po jeho smrti. Snahou je, aby nevyléčitelně nemocný prožil zbytek života důstojně, a měl možnost se s nastalou nemocí a umíráním vyrovnat.

Paliativní péče u onkologicky nemocných

Zhruba u třetiny onkologicky nemocných je nádor odhalen ve stadiu, kdy není současnými medicínskými postupy vyléčitelný. U některých nemocných by plná nádorová léčba nebyla přínosná vzhledem k jejich špatnému výživovému stavu, přidruženým závažným nemocem (především srdce, jater, ledvin) a velké zesláblosti.

Pak je tedy využívána paliativní protinádorová léčba s cílem prodloužit život v přijatelné kvalitě. Zahrnuje snahu o zmenšení nádoru, zastavení jeho růstu či zabránění vzniku metastáz. Léčba je pak různá dle konkrétního typu nádoru s přihlédnutím k přání nemocného. Může být proveden chirurgický zákrok např. k zachování průchodnosti trávicí trubice, částečné odstranění nádoru při útlaku důležitých cév a podobně. Také se využívá ozáření (radioterapie) s cílem zmenšit radiocitlivý typ nádoru či jeho metastázu nejčastěji v kostech a mozku.

Paliativní chemoterapie využívá toxických látek (cytostatika), které zabraňují buněčnému dělení a tím růstu nádoru. U citlivých nádorů může vést i k výraznému zmenšení či vymizení nádoru. Při selhání jednoho typu či kombinace látek (cytostatik) se využívají další tzv. linie těchto látek a onemocnění tak může být „pod kontrolou“ poměrně dlouhou dobu. Další, taktéž paliativní léčbou je podávání hormonů (paliativní hormonální léčba), látek ovlivňujících imunitní systém či cíleně působících na nádorové buňky (paliativní imunoterapie a biologická léčba). Paliativní protinádorová léčba má za cíl prodloužit život nemocnému v přijatelné kvalitě. Pokud nežádoucí účinky převáží nad přínosem léčby pro konkrétního pacienta, a tato léčba se pro něj stane příliš zatěžující, pak se po domluvě s nemocným pokračuje pouze symptomatickou paliativní péčí.

Symptomatická paliativní léčba již nemá za cíl nádor zmenšit, ale zmírnit jeho projevy. Snaží se udržet dobrou kvalitu života. Pozornost lékaře i nemocného se obrací směrem k osobnímu životu, vztahům. Již nejsou cílem pravidelné krevní odběry, zobrazovací vyšetření, sledování vývoje nemoci. Pokud se přistoupí k symptomatické paliativní léčbě, pak je nádorové onemocnění natolik pokročilé, že další velká vyšetření nemají význam a že neumíme dále prodloužit kvalitní život. Toto období je snahou o zmírnění bolestí, zadýchávání, udržení příjmu tekutin a jídla, snížení únavy, léčby deprese. Nemocný i přes tuto změnu přístupu může být řadu měsíců aktivní a samostatný.

Ambulance léčby bolesti a nutriční ambulance

Při nádorovém onemocnění je velmi důležitá léčba bolesti a snaha o udržení stavu výživy nemocného. V tom mohou pomoci tyto ambulance. Bolest se může projevovat od vnitřního neklidu po nesnesitelnou, kolísá během dne. V dnešní době se však již dá tlumit nejrůznějšími léky a jejich kombinacemi, využívají se hojně opiáty (např. v kombinaci s Paralenem) ve formě tablet, čípků, náplastí, ale i subkutánně (pod kůži) atd.

Při velmi silné nádorové bolesti v některých případech lze zavést „hadičku“ do prostoru centrální nervové soustavy k podávání léků tlumících bolest. Cílem nutriční (nutrice = výživa) podpory je dostatečný příjem stravy a tekutin. Takto nemocní však trpí často výrazným nechutenstvím a časem odmítají i jídla, která měli nejradši. Hledají se tedy alternativní způsoby příjmu potravy, od popíjení výživově bohatých potravních doplňků, přes podávání stravy pomocí sondy do žaludku, až po podávání výživy do žíly.

Neméně důležitou součástí paliativní medicíny je psycholog č psychiatr. Psychiatr pomůže s léky zvládat lépe depresi a úzkosti. Oproti tomu psycholog si s nemocným povídá. Může velmi pomoci v situacích, kdy se nemocný před blízkými stydí říci, co si myslí, co ho štve, či čeho se bojí. Není třeba se za tuto pomoc stydět, naopak velmi doporučuji psychologa vyhledat, neboť vám může pomoci srovnat si v hlavě stávající situaci a prožít zbývající čas co nejlépe! K tomu dále pomáhá i sociální pracovník řešením sociální situace a (někdy nejen věřícím) kněz.

Domácí a hospicová péče

Léčba nevyléčitelně nemocných může probíhat v domácím prostředí, přechodně v nemocnici či v hospicu. Velká část nemocných je v domácím prostředí za podpory rodiny. Mají možnost využívat místní poskytovatele domácí péče, kdy do domácnosti dochází denně zdravotní sestra k provádění zdravotních výkonu a rehabilitaci, bývá možnost zapůjčení pomůcek – např. domácí dýchací přístroj apod. V České republice se v posledních letech začíná rozvíjet i domácí hospicová péče, kdy pravidelně do domácnosti dochází i celý tým paliativní medicíny vč. lékaře, psychologa. Zdravotník může být přítomen i 24hodin denně oproti běžné domácí péči. Zatím však není dostupná ve všech krajích.

Někdy je pro rodinu nemožné či velmi zatěžující starat se o nevyléčitelně nemocného v terminální stavu doma, nebo si to on sám nepřeje. Důstojnou možností, kde prožít zbytek života je hospic. Jedná se o lůžkové zařízení, jehož základní myšlenkou je úcta k člověku jako jedinečné bytosti s potřebami těla, duše, sociálními i duchovními. V nemocnici nelze zajistit takové soukromí, vyhovět tolika přáním nemocného či mít nablízku rodinu kdykoliv během dne, jako v hospici. Hospic také zajišťuje podporu rodině i po odchodu jejich blízkého. Nemocný, žádající o hospic, by měl být informován o svém zdravotním stavu a blížícím se konci života.

Několik obecných rad pro nevyléčitelně nemocného a jeho rodinu

Po sdělení diagnózy nevyléčitelné nemoci je rozumné, abyste se svým onemocněním nezůstávali sami, abyste své pocity vyjadřovali a neskrývali. Každý potřebuje jinak dlouhý čas na zpracování nové životní situace. Můžete cítit hněv, zlost, zmatek, strach. Sdělujte to ostatním, nezůstávejte sami. Stejně tak sdělujte své potřeby a přání. Nepodceňujte sílu rodiny a přátel.

Není žádnou ostudou (jak bohužel občas přežívá názor) vyhledat odbornou pomoc psychologa či psychiatra! Psycholog je nestranný, vyslechne vás, můžete mu říci bez obav všechny svoje pocity, myšlenky. Bude se snažit nastalou situaci s vámi projít, pochopit, nějakým způsobem se s ní vypořádat. Psychiatr Vám pomocí léků pomůže zvládat stavy úzkosti a depresi. Existují také skupinové psychoterapie, ptejte se možnostech ve Vašem okolí. Věřícím může podobou oporu poskytnout vnímavý kněz.

Svého lékaře se ptejte na vše, co vás o vašem zdravotním stavu zajímá – je dobré napsat si otázky předem na papír a s lékařem je postupně procházet. Napsat předem je vždy lepší, protože v ordinaci často zapomenete, co vše jste se chtěl zeptat. Vezměte si s sebou do ordinace někoho blízkého, lépe si zapamatujete slova lékaře. Ptejte se na jiné možnosti léčby, rizika z nich vyplývající, pohled lékaře na vaši nemoc, možnosti, jakými jí můžete ovlivnit vy sám.

Když budete o svém zdravotním stavu informován, můžete se lépe sám rozhodovat jak dál. Porozumíte, proč jste zvolili tu metodu léčby a ne „tu druhou“ co vám radí třeba vaši blízcí dle internetu atp. Naopak pokud něco nechcete vědět, sdělte mu to také! Lékař čeká na „signály“ kolik toho chcete o svém zdravotním stavu v danou chvíli vědět. Vztah s lékařem by měl být založen na důvěře, kterou spolu při léčbě budujete. Zároveň, pokud se vám lékařův přístup nelíbí, „nesednete si“ a nedůvěřujete mu, najděte si jiného lékaře! Uleví vám to od zbytečného strachu.

Jako rodina či blízcí jste pro nemocného velmi důležití. Rozhodně byste neměli bránit, aby se váš blízký dozvěděl svoji diagnózu v míře, jakou si přeje. Zatajováním pravdy nemocného neochráníte a přineslo by mu to jen rozčarování a nedůvěru ve vás. Stejně jako nemocný, i vy se musíte s nastalou situací vyrovnat. Jste vystaveni velkému napětí, můžete prožívat hněv, strach, úzkost. Lepší než svoje pocity skrývat, je sdílet je se svým blízkým nebo psychologem.

Pokud se budete přemáhat a přetvařovat, bude vás to stát spoustu sil, které potřebujete pro péči o svého blízkého a o sebe. Svému blízkému byste měli dodat odvahu, ale zároveň nebýt falešně optimističtí. Mluvit na rovinu o svých i jeho pocitech. Abyste si udrželi klid a rozvahu, musíte pečovat také o vlastní potřeby, sami posoudit své možnosti. Rozhodnete-li se o nemocného pečovat doma, je nutné dobře si rozdělit úkoly, rozvrhnout síly a plánovat. Využijte každého, kdo nabídne pomoc. Nemusíte udělat vše, co se od vás očekává, co je „běžné“. Udělejte vše, co je ve vašich silách a co považujete za správné.Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…