Krvácení do mozku

img
04. 11. 2013 Přečteno: 65663x

Krvácení do mozku je závažným stavem projevujícím se řadou příznaků od poruchy vědomí, bolestí hlavy či poruchou hybnosti končetin. Krvácení může vzniknout následkem úrazu hlavy, při vysokém krevním tlaku, při cévní mozkové příhodě či prasknutí vrozené cévní výdutě. Vzácně je příčinou krvácení mozkový nádor. Postižený může krvácet do mozkové tkáně nebo volných prostorů v oblasti mozku.

Anatomie mozku

Mozek je obalen vazivovými blánami tzv. mozkovými plenami, které se vkládají mezi jeho povrch a lebku. Mozkové pleny jsou tři, silná vazivová tvrdá plena a měkká plena cévnatá a pavučnice (arachnoidea). Mezi tvrdou a měkkou plenou se nachází epidurální prostor. Mezi měkkými plenami je štěrbinovitý prostor tzv. subarachnoidální, vyplněný mozkomíšním mokem.

Čtěte také:

Zánět mozkových blan - meningitida

Podpůrné faktory vzniku krvácení do mozku

Podpůrnými faktory vzniku krvácení jsou vrozená či získaná krevní onemocnění (leukémie, hemofilie, nedostatek krevních destiček - trombocytopenie), antikoagulační léčba k ředění krve či trombolytická léčba rozpouštějící krevní sraženinu. Alkoholici a osoby s jaterním onemocněním (jaterní cirhózou či zhoubným nádorem jater) mají rovněž zvýšené riziko krvácení do mozku zvláště při úrazech.

Epidurální krvácení do mozku - příčiny a příznaky

Následkem dopravního úrazu nejčastěji vzniká epidurální krvácení, postihuje převážně mladé dospělé. Tepenná krev se hromadí mezi tvrdou plenou mozkovou a kostí lebky. Zpravidla se krevní výron nachází v oblasti spánkové kosti. Příznaky krvácení do mozku se obvykle objevují do 6 hodin od úrazu, většinou do 24 hodin.

Epidurální krvácení se projevuje poruchou vědomí. Tato porucha však může mít různý charakter. Ihned po úrazu vzniká trvalá porucha vědomí nebo je poraněný nejprve v bezvědomí a pak se probere či porucha vědomí nastává až s odstupem. Často se traduje dvoufázové bezvědomí, kdy je poraněný po úraze v bezvědomí, poté se probere a pak znovu upadne do bezvědomí. Tento průběh se vyskytuje u méně než 1/3 nemocných. Dalším příznakem krvácení do epidurálního prostoru je nestejná velikost zornic tzv. anizokorie. Zornice je širší na straně krvácení. Na opačné straně než rozšířená zornice se asi u poloviny poraněných objeví porucha hybnosti končetiny. Může být přítomna i porucha dýchání či srdečního rytmu ve smyslu zpomalení.

Zlomenina spánkové kosti viditelná na rentgenu lebky vzbuzuje podezření na krvácení do mozku. To lze jednoznačně prokázat na CT vyšetření mozku. Zvláště u dětí však zlomenina přítomná nebývá, protože dětská kost je velmi elastická. Nutné je okamžité chirurgické odstranění krevního výronu a zastavení zdroje krvácení. Při prodlení poraněný během několika hodin zemře. Pouze při malých hematomech s minimálními příznaky je možné sledování s opakovanými CT kontrolami a vyčkávání, než se výron vstřebá.

Subdurální hematom

Subdurální krvácení je žilní. Jsou při něm porušeny žíly přemosťující prostor mezi tvrdou a měkkou plenou mozkovou. Akutní subdurální hematom se projeví do 3 dnů od úrazu, chronický až za více než 20 dní.

Akutní hematom bývá následkem těžkého poranění hlavy. Projevuje stejnostrannou anizokorií a druhostrannou poruchou hybnosti končetin. Dalšími příznaky jsou epileptický záchvat nebo afázie čili porucha schopnosti vytvářet slova a rozumět mluvené řeči. Subdurální výron krve se prokáže na CT vyšetření mozku. Menší hematomy se léčí konzervativně, ty větší musí být chirurgicky odstraněny.

Velmi zajímavý je chronický subdurální hematom. Úraz vedoucí ke krvácení bývá velmi lehkého stupně a skoro u poloviny případů žádný úraz ani nebyl. Objevuje se hlavně u starších lidí. Postižené osoby často trpí poruchou krevní srážlivosti nebo jsou alkoholici. Zvláště u alkoholiků nelze vypozorovat žádnou souvislost s úrazem. Projevuje se zhoršujícími se bolestmi hlavy a psychickými změnami jako zmatenost či demence. Pouze ojediněle vznikají epileptické záchvaty a poruchy hybnosti. Diagnostikuje se jedině CT vyšetřením mozku a léčí se operativně odstraněním krevního výronu.

12696234492524387292_5a3aa8fb4bheadache_m

Krvácení do mozkové tkáně

Intracerebrální krvácení následkem úrazu se nejčastěji vyskytuje v čelním nebo spánkovém laloku. Bývá součástí těžkého mozkového poranění. Asi polovina nemocných je v bezvědomí od počátku úrazu. Dále vzniká porucha reakce zornic, abnormální tonická kontrakce flexorů či extenzorů nebo celková svalová slabost, stáčení očních bulbů, zrychlené či zpomalené dýchání a tepová frekvence. Záleží na závažnosti postižení mozkových funkcí, může dojít i ke ztrátě základních reflexů. Jedná se o celkově těžký stav, který zpravidla nevede k úplnému uzdravení, ale k dlouhodobému bezvědomí a upoutání na lůžko.

Mnohem častěji krvácení do mozku vzniká následkem mozkové příhody. Krvácivá (hemorhagická) příhoda tvoří 10% všech mozkových příhod. U ¾ nemocných ji způsobuje vysoký krevní tlak. Buď praskne tepna dlouhodobě postižená hypertenzí, nebo náhlý vzestup krevního tlaku k hodnotám až 220/110 způsobí prasknutí dosud nepostižené tepny. Většinou praskají malé tepénky. Příznaky se vyvíjejí plynule po dobu několika desítek minut, protože trvá určitou dobu, než z malé tepny pryštící krev vytvoří krevní výron. Následuje bolest hlavy, zvracení, porucha vědomí a epileptické záchvaty. Dále se podle místa krvácení objevuje porucha hybnosti a citlivosti druhostranných končetin, afázie neboli porucha produkce a porozumění řeči či porucha rovnováhy.

Léčba musí být zahájena co nejdříve, nejlépe v iktovém centru nebo na jednotce intenzivní péče. Jejím cílem je zabránit progresi krvácení, léčit a předcházet druhotnému postižení mozku. Upravuje se tlak k normálním hodnotám. Chirurgické řešení v podobě odsátí hematomu se volí pouze u krvácení uložených v blízkosti povrchu mozku a u mozečkových krvácení. U výdutí a cevních malformací se používá endoskopická a radiační léčba. Součástí léčby je nejprve pasivní a dále aktivní rehabilitace.

Subarachnoidální krvácení do mozku - příčiny, příznaky a léčba

Následkem těžšího úrazu nebo při krvácení z mozkového nádoru může vzniknout subarachnoidální krvácení. Častěji je příčina subarachnoidálního krvácení náhodná a téměř neovlivnitelná, způsobená prasknutím vrozené tepenné výdutě tzv. arteriálního aneurysmatu nebo arteriovenózní malformace (shluk stočených a rozšířených cév zásobovaných jednou velkou tepnou). Začíná naprosto nečekaně u dosud zdravých jedinců, polovina z nich je mladší 45 let. Mnoho z nich umírá okamžitě při vzniku krvácení, bez operačního zásahu je vysoká úmrtnost až 80% nebo jim zůstanou vážné trvalé následky. Tepenná výduť vzniká na podkladě vrozeně oslabené cévní stěny a vzniklé aterosklerózy či zánětu. Většina aneurymat je malých, ale mohou dorůstat obrovských rozměrů. Rizikovými faktory pro vznik jsou vysoký krevní tlak, kouření a alkoholismus. 3-4% naší populace má tepennou mozkovou výduť, ale jen velmi malá část z nich praskne. Ročně postihne v České republice subarachnoidální krvácení okolo 1000 osob.

Několik dnů před prasknutím se mohou objevovat varovné příznaky jako epizody silných bolestí hlavy, poruchy zraku, pocitu na zvracení či zvýšené napětí šíjového svalstva. Aneurysma v 50% případů praskne ve spánku, často při běžné denní aktivitě, ojediněle po tělesné námaze (při zvedání těžkých břemen nebo zapojení břišního lisu). Projeví se to náhle vzniklou krutou bolestí hlavy zejména v týlu provázenou zvracením. Takovou bolest hlavy postižený nikdy neměl. Po 12-24 hodinách se rozvíjí meningeální syndrom. Vzniká při dráždění mozkových plen a projevuje se bolestí hlavy, nucením na zvracení, zvracením, nesnášenlivostí světla a nemožností ohnout hlavu k hrudníku. Většinou nemá nemocný žádné další neurologické projevy, ale u těžšího krvácení mohou vzniknout křeče, změní se psychický stav, často se objevuje neklid a zmatenost. Podle tíže krvácení vzniká lehká či přechodná porucha vědomí, někdy se rozvíjí i rychle nastupující kóma. Subarachnoidální krvácení se může komplikovat recidivou krvácení či arteriospasmy neboli funkční zúžení tepen, které způsobí vznik mozkového infarktu, opět s klinickým zhoršením stavu.

Léčba subarachnoidálního krvácení patří do rukou zkušených odborníků ve specializovaných neurochirurgických centrech. Základem terapie je celková intenzivní péče. Bolesti hlavy se tlumí analgetiky a sedativy. Dostatečný průtok krve mozkem se zajišťuje podáváním tekutin, dále léků bránících arteriospasmům tzv. blokátory vápníkových kanálů. Vysoký krevní tlak se nesnižuje, pokud není vyšší než 180/100mmHg. Pokud je angiograficky prokázáno aneurysma nebo jiná malformace, provádí se neurochirurgické řešení, při které se podchytí krček výdutě svorkou. Alternativní řešení spočívá v obalení výdutě svalem nebo svalovou povázkou. Díky malé invazivitě dnes převládá endovaskulární léčba. Přes krční tepnu se do mozkové cévní výdutě zavede jemný katetr, pomocí něhož se výduť vyplní drobnými spirálkami způsobujícími postupné zaplnění výdutě sraženinou. Takovýto výkon je zvláště výhodný v chirurgicky nepřístupných místech nebo u nemocných s mnoha operačními riziky.

Krvácení při mozkovém nádoru

Mozkové nádory se vzácně projevují vznikem krvácení, spíše je krvácení druhotnou komplikací. Nejčastěji krvácí nejzhoubnější z nádorů multiformní glioblastom, na který nemocný umírá i při léčbě do jednoho roku.

Diagnostika krvácení do mozku

Při jakémkoliv úrazu hlavy či vzniku bolestí hlavy s nucením na zvracení nebo zvracením neváhejte s vyšetřením u lékaře. Krvácení do mozku lze nejlépe prokázat CT vyšetřením. Krvácení do mozku by se mělo vyloučit u každého úrazu hlavy, zvláště pokud byla přítomna porucha vědomí. Prokáže se ihned po vzniku krvácení. Pokud krev pronikla do subarachnoidálního prostoru, CT nález je negativní a přesto trvá podezření, provádí se lumbální punkce. Jedná se o vyšetření, při kterém se pomocí tenké jehly odebírá mozkomíšní mok z páteřního kanálu v oblasti bederní páteře. V odebraném mozkomíšním moku lze prokázat krev. K určení příčiny krvácení se provádí angiografie, při které se pomocí kontrastní látky podané do žíly během CT nebo rentgenového vyšetření zobrazí cévní řečiště mozku. Může prokázat třeba tepennou výduť.

Prevence krvácení do mozku

Základním preventivním opatřením krvácení do mozku je předcházení vzniku úrazu.

 • Při jízdě na kole vždy používejte helmu.
 • Omezte adrenalinové sporty.
 • Při sportovních aktivitách zbytečně neriskujte, mějte pud sebezáchovy.
 • Alkohol konzumujte pouze s mírou, při chronickém alkoholismu je zvýšené riziko krvácení.
 • Nekuřte
 • Pokud se léčíte s vysokým krevním tlakem, berte pravidelně léky a choďte na kontroly.
 • Snažte se zhubnout a vykonávejte pravidelně fyzickou aktivitu.

Fotolia_38018364_XS

Doporučení spojená s problémem krvácení do mozku

 • Pokud trpíte vrozenou sníženou krevní srážlivosti (hemofilií) nebo užíváte antikoagulační léčbu na ředění krve, omezte kontaktní a adrenalinové sporty, kde je zvýšené riziko úrazu.
 • Při úrazu hlavy s krátkodobým bezvědomím, pocitem na zvracení či jinými podezřelými příznaky, se nechejte vyšetřit u lékaře, který vám pravděpodobně doporučí CT vyšetření. Zvláště pokud máte vrozenou nebo získanou poruchu krevní srážlivosti nebo berete léky na ředění krve, vyšetření podstupte vždy.
 • Pokud se staráte o staršího, méně pohyblivého příbuzného nebo jste to vy sám, snažte se udržovat ve fyzické kondici. Předejdete tím riziku pádu.
 • Používejte vhodnou obuv a rehabilitační pomůcky jako chodítka, francouzské hole. Noste brýle ke korekci zraku. Pijte dostatek tekutin, zvláště v letním období,omezte užívání léků s tlumícím účinkem a snižující tlak. Předejdete tím možnému kolapsu s následným pádem a poraněním hlavy. 

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…