Karcinom hrtanu

img
21. 01. 2015 Přečteno: 18006x

Slovo karcinom vychází z řečtiny a označuje nádorové onemocnění pocházející z epitelové tkáně (nejčastěji vsrtvy sliznice). Většina karcinomů patří ke zhoubným nádorům, tedy maligním. Karcinom hrtanu může být někdy označován také jako tumor hrtanu, rakovina hrtanu, nádor hrtanu nebo také z lékařské terminologie vycházející karcinom laryngu.

Oběcně nádor je útvar, který vychází z buněk podobným původní tkáni. Tyto nádorové buňky se ale začnou nekontrolovatelně množit a růst a dále rozšiřovat po celém organismu (vzniká tak maligní nádor - rakovina). Velmi často ale malignímu nádoru předchází tzv prekanceróza, což je stav, kdy je změněna struktura tkáně, ještě se nejedná o maligní nádor, ale buňky této prekancerózy jsou velmi náchylné ke vzniku nádoru. Nádor se většinou od okolí odlišuje strukturou, barvou, konzistencí nebo povrchem. V oblasti laryngu - hrtanu se mohou vyskytovat jak nádory benigní (nemetastazující, nerakovinné), tak maligní (metastazující, rakovinné). U karcinomu hrtanu je nádorem postižena stěna hrtanu.

Hrtan je vlastně část dýchací trubice uložené za nosohltanem. Z nosohltanu ústí jeden vchod do jícnu a dále do žaludku, druhý pak právě do hrtanu, který vede do trachey, bronchů a do plic. Vchod do hrtanu je chráněn hrtanovou záklopkou epiglottis, která má tvar kornoutovitého jazýčku bránicího vdechnutí potravy a tekutiny. V oblasti hrtanu se také nacházejí hlasivky, což jsou dva pruhové vazy kmitající podle proudícího vzduchu. Na hrtan pak navazuje výše zmíněnýá trachea neboli průdušnice, která vede vzduch do dvou průdušek a ty pak do levé a právě plíce. Podle výše zmíněného popisu pak nádor - karcinom hrtanu může vznikat v různých častech, a to ve stěně v oblasti hlasivek (glotická), v oblasti nad hlasivkami (supraglotická) nebo ve stěně pod hlasivkami (subglotická). Nejčastěji je to pak v oblasti hlasivek. Karcinom hrtanu statisticky postihuje mnohem častěji muže - ve věku mezi 50. a 60 rokem. V posledních letech je ale sledován výskyt i u mužů mladších, i před 40. rokem věku.

Karcinom hrtanu - příčiny vzniku

Vznik karcinomu hrtanu je v dnešní době podle výzkumů nejčastěji spojován s kouřením cigaret a konzumací alkoholu. Karcinom velmi často (až v 10%) vzniká na podkladě dříve zjištěných prekanceróz (displazií). U nemocných mužů je pak až 95% kuřáků kouřících alespoň 20 cigaret denně po dobu několika let. U nádorů supraglotických je pak viníkem také alkohol. Usuzuje se, že velkou roli při vzniku karcinomu hrtanu hraje také vnější prostředí a výživa jedince. Až 3% nádorů pak mají podklad v infekci. Další příčinou může být ionizující záření, pracovní expozice toxických látek a záření. U ve srovnání menší skupiny nekuřáků se pak příčiny vzniku někdy velmi těžce odhalují. Uvažuje se také o vlivu virové infekce (HPV). Mechanizmem vzniku karcinomu je pak chyba genetické informace - DNA buňky. Vadná buňka nebyla včas usmrcena imunitním systémem jako poškozená buňka, ale buňka dostala šanci dále se množit. Množení probíhá velmi rychle a vzniká tak masa buněk - nádor či tumor.

Karcinom hrtanu - příznaky a průběh

Jelikož je karcinom v oblasti hlasivek nejčastějším nádorem, jedním z příznaků bývá změna hlasu, chrapot či dráždění s kašlem trvající déle než dva týdny. Nádor vznikající na hlasivkách postupně prorůstá do druhostranné hlasivky a okolní tkáně, roste do stěny hrtanu. Typické jsou také poruchy polykání, kdy je obtížné polknout zpočátku větší sousta, postupně činí polykání malých soust i tekutiny také problémy. Polykání může být bolestivé. Typický bývá nezvyklý zápach z úst přes veškerou správnou hygienu dutiny ústní. K projevům patří také bolest v krku, která neustupuje, spíše se zhoršuje. Projevem mohou být také zvětšené krční lymfatické uzliny, které jsou většinou nebolestivé a tvrdé na pohmat. Není neobvyklé, že se první příznaky karcinomu objeví až velmi pozdě, kdy je již nádor rozšířen do okolí a metastázuje. Krom chrapotu může nemocný trpět pocitem cizího tělesa v krku a může mít potíže s dýcháním, kdy často popisuje pocit jako dýchání přes překážku.

Karcinom nad hlasivkami se nejčastěji projevuje jako polykací obtíže. Co se týká celkového průběhu onemocnění, velmi důležité je zjistit, o jaký nádoru hrtanu se skutečně jedná, protože krom karcinomu hrtanu se v této oblasti může vyskytovat velká řada jiných typú nádorů a průběh onemocnění se pak velmi liší. V hrtanu se mohou vyskytovat nezhoubné nádory jako je papilom (příčinou je právě HPV - lidský papilomavirus), který se ale může zvrhnout v maligní nádor. Papilomy vycházejí nejčastěji z hlasivek, proto je první příznakem změna hlasu, chrapot a dýchací obtíže. K dalším původně nezhoubným nádorům řadíme chondrom nebo hemangiom, opět může dojít k jejich rakovinnému zvratu.

Průběh celého onemocnění se také odvíjí od lokalizace nádoru. Glotické nádory se projevují chrapotem, supraglotické poruchou polykání a subglotické obtížným dýcháním a bolestí. Každý chrapot trvající 2 - 3 týdny si vždy zaslouží pozornost a návštěvu lékaře. Supraglotický nádor má tendenci k rychlému metastázování, proto bývají typicky zvětšenou krční uzliny. V průběhu tohoto onemocnění se můžeme setkat s řadou komplikací. Jednou z nich je uzavírání dýchacích cest nádorem s rizikem utlačení okolních cév. Hrozí tak nedostatečné prokrvení mozku s odumřením mozkové tkáně či bezprostřední dušení. Další možností je, že nádor růstem nahlodá okolní cévu, vznikne tak vážné krvácení, které může rychle ohrožovat na životě.

K dalším komplikacím patří recidivy, kdy po úspěšném odstranění nádoru se nádor znovu objeví. Ke komplikacím patří také pozdní metastázování, kdy i po odstranění nádoru může dojít k rozšíření nádorových buněk krví či lymfatickou tkání po těle. Karcinom hrtanu nejčastěji metastazuje do plic a lymfatických uzlin.

Fotolia_68869584_XS

Diagnostika karcinomu hrtanu

Při potížích s polykáním a dlouhodobém chrapotu je vhodné vyhledat co nejdříve praktického lékaře, který vás s největší pravděpodobností doporučí k vyšetření na ORL (ušní nosní krční oddělení). Základem je podrobné odebrání anamnézy, kdy je důležité lékaři zdělit, kdy se první obtíže objevily, co přesně vás trápí, zda jste kuřák, jak často konzumujete alkohol, zda se u některého člena rodiny objevily podobné obtíže, jakou pracovní činnost vykonáváte atd. ORL lékař vás vyšetří a pomocí laryngoskopického zrcadla nahlédne do oblasti hrtanu.

Může zkontrolovat ústa, vchod do jícnu a hlasivky s hrtanovou příklopkou. Dále by měl prohmatat zevně krk a zaznamenat velikost a kozistenci krčních lymfatických uzlin. Pokud lékař objeví podezřelé struktury, doporučí biopsii tkáně, což je vlastně odebrání malých vzorků z různých částí hrtanu. Vzorek je možné odebrat pouze při lokálním znecitlivění, při větších nebo složitějších nálezech je možné biopsii prodělat v celkové anestezii. Vzorky jsou pak velmi podrobně zkoumány patologem, který určí, o jakou strukturu se jedná, zda jde skutečně o nádor a pak o jaký typ nádoru a jeho stadium, což je velmi důležité pro další postup a léčbu. při potvrzení nádoru následuje další vyšetřování. Je nutné zjistit, zda se nádor rozšiřuje dále po těle a do okolí. Rozšiřování nádoru je možné prostřednictvím krve do dalších orgánů, prostřednictvím lymfatických cest či růstem do okolí. Ke zjištění, kde všude by případné metastázy mohly být, se využívá počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MRI), scintigrafie (metastázy v kostech), PET vyšetření, ultrazvukové vyšetření uzlin. K základním vyšetřením také patří vyšetření hematologické (krevní obraz), biochemické vyšetření krve, vyšetření moči.

Léčba karcinomu hrtanu

Jelikož jde o maligní (zhoubné) onemocnění, léčba musí být radikální a rychlá. Základem léčby je chirurgický zákrok odstraňující nádor, ozařování nebo kombinovaná léčba. Vše záleží na typu nádoru, na umístění nádoru, jeho velikosti a případném rozšíření po těle. Léčba je vždy velmi individuální a prakticky nikdy není naprosto stejná u různých jedinců. Pokud je to možné, snaží se chirurgové odstranit celý nádor hrtanu s jeho na pohled zdravým lemem. Ve velmi časných stádiích bez metastáz je metodou volby chordektomie, kdy se odstraní pouze postižená část hrtanu v oblasti hlasivek. V pokročilejších stádiích se provede částečná nebo úplná resekce hrtanu. Vždy je snaha, aby byly zachovány důležité funkce hrtanu jako je tvorba hlasu a dýchání, ne vždy je to ale možné.

Pokud je nutné odstranit celý hrtan, hlas již není možné zachovat a dýchání probíhá přes vyústění průdušnice ven otvorem v oblasti krku. Otvorem je pak prostrčena průdušnicová kanyla, aby nedošlo k zarostení otvoru v kůži na krku. Hlas hrtanový je částečně možné nahradit tzv. jícnovým hlasem, kdy je nutný zdlouhavý a složitý trénink na foniatrii. V některých případech se využívá tzv. elektro-hrtan, což je elektrický vibrátor, který se přikládá na zevní krk a ten pak podle vibrací elektrickým zpracováním umožní řeč. Pokud jsou zároveň s hrtanem postiženy krční mízní uzliny, je možné je také odstranit. V některých případech při velmi rozsáhlých nádorech se odstraňují taktéž některé krční cévy, svaly a podčelistní slinné žlázy.

Chirurgická léčba může být doplněna ozařováním. Někdy ozařování předchází chirurgickému zákroku, kdy je snaha o zmenšení masy nádoru, aby bylo jednodušší jeho odstranění. Další formou především při rozšíření metastáz je chemoterapie, která celkově likviduje nádorové buňky. Operační odstranění hrtanu je vždy velmi náročnou operací, vždy je nutná hospitalizace dle stavu na ARO nebo JIP se zajištěním dýchání, protože hrtan bývá po zákroku oteklý nebo zcela neprůchodný. Někdy je nutné operační zákrok několikrát opakovat a rozšiřovat. Důležitá je také péče o příjem potravy, kdy velmi často není možné přijímat potravu jinak než nasogastrickou sondou či přímo vstupem přes břišní stěnu do žaludku či parenterálně žílou. K pomocným lékům především pooperačně patří analgetika pro tišení bolesti, mukolytika pro uvolnění a zředění hlenů, antibiotika k prevenci zánětu.

Prevence karcinomu hrtanu

V případě karcinomu hrtanu můžeme zcela jistě konstatovat, že prevencí vzniku je nekuřáctví. Bylo jasně prokázáno, že se kouření cigaret a inhalace dalších návykových látek znatelně podílí na jeho vzniku. Dále se nedoporučuje nadměrně konzumovat alkoholické nápoje. Jako u většiny onemocnění je základem prevence také zdravý životní. V poslední době se také často hovoří o očkovacích látkách proti HPV viru, které by mohly bránit vzniku papilomů, které bývají prekancerózou.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…