Huntingtonova nemoc

img
14. 04. 2015 Přečteno: 4839x

Huntingtonova nemoc se často označuje jako Huntingtonova chorea, chorea major nebo jen krátce Huntigton. Jde o dědičné vzácné neurodegenerativní onemocnění u něhož dochází k poškození mozkových buněk. Huntingtonova chorea je onemocnění známé stovky let, ale oficiálně byla poprvé popsána americkým lékařem Georgem Huntingtonem v roce 1872 (jeho jméno onemocnění také nese). Ten ji označil jako neurodegenerativní poruchu s autozomálně dominantní dědičností.

Slovo chorea označuje nepravidelné náhodně se vyskytující pohyby částí těla, které jsou typické pro Huntingtonovu nemoc. Pohyby jsou náhodné a nepředvídatelné, jsou krátké, rychlé a připomínají kroucení. Pohyby často zesilují při pohybu, řeči či emocích. Typická pro choreu je také tzv. taneční chůze. Onemocnění Huntingtonovou nemocí se nejčastěji objevuje u dospělých osob středního věku (35 - 44 let), projevit poprvé se ale může v jakémkoliv věku od dětství po stáří. Pokud se objeví do 20. roku, je nemoc označována jako juvenilní.

Huntingtonova nemoc - pravděpodobnost

Huntingtonova nemoc se vyskytuje mnohem častěji v zemích západní Evropy než v Asii či v africké populaci. Onemocnění postihuje jak muže, tak ženy a díky autozomálně dominantní dědičnosti má každé dítě nemocného člověka asi 50% šanci, že onemocnění zdědí. Neexistuje žádný zdravý přenašeč, to znamená, že pouze nemocná osoba může dále přenášet onemocnění na potomky. Onemocnění podle odhadů postihuje asi 5 - 10 osob na 100 000 obyvatel, v České republice můžeme najít asi 1 000 nemocných.

Huntingtonova nemoc - příčiny vzniku

Huntingtonova choroba je onemocnění dědičné přenášející se z generace na generaci. Každá nemocná osoba má 50% pravděpodobnost, že její potomek bude taktéž trpět Huntingtonovou nemocí.

Onemocnění se tak vyskytuje prakticky v každé generaci a nezávisí na pohlaví. Jak muži tak ženy mohou onemocnět se stejnou pravděpodobností. Objevit se ale mohou nové mutace (mnohem méně často), takže se můžeme u osoby setkat s Huntingtonovou nemocí, aniž by kterýkoliv člen rodiny onemocněním kdy trpěl. Za vznik nemoci je odpovědná mutace genu označovaného huntington, který byl objeven v roce 1993. Gen se vyskytuje na 4. chromozomu. Gen pak kóduje protein huntingtin, jehož přesná funkce zatím není známá. Jasné ale je, že v průběhu onemocnění dochází k poškození neuronů. Mechanismus poškození ale přesně známý není. Uvažuje se o přetížení neuronu glutamátovou neurotransmisí, poškozením mitochondrií či snížení antiapoptických účinků huntingtinu (tím pak dochází k urychlení naplánované smrti buněk).

Huntingtonova nemoc - příznaky a průběh

Onemocnění Huntingtonovou nemocí se vyskytuje v několika základních formách. Juvenilní forma se typicky vyskytuje před 20. rokem života a patří k méně častým formám. Demence se rozvíjí velmi rychle. Klasická forma se projevuje nejčastěji mezi 35. - 44. rokem života a objevuje se až v 90% případů nemoci a má níže popsaný klasický průběh. Forma s pozdním počátkem je pak typ, kdy se nemoc poprvé objeví po 60. roce života a příznaky jsou velmi mírné ve srovnán s předchozími formami. Obecně se s prvními příznaky je ale možné setkat kdykoli, jak v dětství, tak ve stáří. Není ani výjimkou, že osoba geneticky onemocněním trpí, ale fyzicky se Huntingtonova nemoc nemusí projevit nikdy.

Pro tuto nemoc je typická porucha motoriky, změna osobnosti s progredující demencí a brzká smrt. Pro onemocnění je typická ztráta neuronů (mozkových buněk) v oblasti bazálních ganglií. To je část mozku, která se podílí na koordinaci pohybu. Nemocný tak postupně začíná trpět mimovolními pohyby, které postihují různé části těla. Tyto pohyby se označují jako chorea.

Chorea

Chorea postihuje jako první horní končetiny a hlavu, typické jsou grimasy a otevírání úst. Okolí nemocného často podezírá dotyčného z bláznovství nebo pošklebování se. Krom bazálních ganglií bývají postiženy i další části mozku, které mají za následek další poruchy jako deprese, demenci, paranoiu. Chorea většinou trápí nemocného desítky let a postupně progreduje (zhoršuje se). Onemocnění bývá ve svých následcích velmi dramatické a především pro nemocnou osobu a její okolí tragické. V počátcích se objevují pouze nenápadné svalové záškuby, které se časem zhoršují jako záchvaty mimovolných kroutivých pohybů. Nemocný se ale postupně není schopen starat sám o sebe, typické jsou změny osobnosti, agrese a těžké deprese. Život nemocných tak velmi často končí sebevraždou nebo infekcí plic díky celkové imobilitě. Pro tuto nemoc je typické to, že mimovolní pohyby vymizí v době spánku.

Typická je kolébavá divoká chůze, která připomíná tanec. Postupně dochází častěji k pádům a nejistým pohybům. Poruchy pohybů může doprovázet porucha řeči a poruchy polykání, které vedou k hubnutí. Objevit se může také inkontinence (pomočování). Deprese se objevují hned zpočátku, stejně tak projevy agrese, náladovost či podrážděnost. Nemocným často chybí nadhled a sebekritika, proto celou situaci velmi často znesnadňují členům rodiny, pro které je těžké jim vysvětlit, že už nejsou schopni samostatně vést domácnost a potřebují pomoc. Možná je přítomnost halucinací a bludů. Velmi typická prakticky pro všechny nemocné je demence.

Stadia Huntingtonovy nemoci

Lékaři onemocnění někdy řadí do 5 stádií.

 • 1. stádium: Pacient je schopný vykonávat pracovní činnost a je aktivně zapojen do rodinného a společenského života.
 • 2. stádium: Práce je vykonávána na nižší úrovni, nemocný je schopen vykonávat denní činnosti.
 • 3. stádium: Neschopnost pracovat, nutná je pomoc při běžné denní činnosti
 • 4. stádium: Nesamostatnost, nemocný je ale schopný stále s pomocí žít v domácím prostředí.
 • 5. stádium: Nutnost pomoci odborných pracovníků, kompletní odkázanost na pomoc druhých.

Diagnostika Huntingtonovy nemoci

Diagnostika Huntingtonovy nemoci

Jak již bylo zmíněno, Huntingtonova nemoc je onemocnění dědičné, to znamená, že se jako genetická informace uložená v lidských chromozomech přenáší z generaci na generaci. Za vznik nemoci je odpovědná mutace genu označovaného huntington, který byl objeven v roce 1993. Gen se vyskytuje na 4. chromozomu. Dá se tedy říct, že od té doby se dá onemocnění detekovat genetickým vyšetřením. Při výskytu onemocnění v rodině je možné detekovat genetický defekt, který pak s největší pravděpodobností bude znamenat postupný rozvoj nemoci, pokud k němu již nedošlo. Zkušený neurolog je také schopen onemocnění předpokládat dle klinického vyšetření (chorea, demence).

Jelikož nové mutace a vznik onemocnění u jedince, v jehož rodině se Huntingtonova nemoc nevyskytuje, je poměrně málo pravděpodobný, většinou se již o výskytu Huntingtonovy nemoci v dané rodině ví, a vyšetření se směřuje ke konkrétnímu cíli najít mutace způsobující onemocnění. V dnešní době nastává situace, kdy je poměrně jednoduché zjistit, zda daný jedinec Huntingtonovou nemoc má nebo ne či zda se u něj v budoucnu projeví, ale problémem je, jak o pozitivním nálezu jedince informovat.

Huntingtonova nemoc má velmi fatální následky, proto je vhodné diagnózu sdělovat vždy v přítomnosti člena rodiny či jiné blízké osoby. Každý nositel genu pro Huntingtonovu chorobu, který tímto onemocněním trpí nebo bude trpět, má 50% šanci, že jeho potomci budou taktéž trpět onemocněním. Toto nastává v situaci, kdy nemocný jedinec má partnera zdravého. Pokud by dva nemocní partneři očekávali potomka, pravděpodobnost by pak byla ještě vyšší. Toto platí bez ohledu na tom, zda je nemocný muž či žena. Nemocná osoba je vždy přenašečem onemocnění.

Léčba Huntingtonovy nemoci

Ačkoliv je Huntingtonova nemoc známá již stovky let a již desítky let víme, jak onemocnění spolehlivě diagnostikovat, léčba onemocnění je stále svízelná. Musíme otevřeně říct, že spolehlivá léčba Huntingtonovy choroby stále neexistuje. V minulosti i v dnešní době se testuje řada látek a preparátů, které by chránily nervový systém tak, aby k onemocnění nedošlo, aby bylo možné onemocnění zastavit nebo zpomalit. Bohužel výsledky ale nepřinášejí dobré zprávy a lék na Huntingtonovu nemoc neexistuje. Problémem samotné léčby je i to, že se stále nezná přesná příčina onemocnění. Není známý mechanismus poškození neuronu. Uvažuje se o přetížení neuronu glutamátovou neurotransmisí, poškozením mitochondrií či snížení antiapoptických účinků huntingtinu (tím pak dochází k urychlení naplánované smrti buněk).

V dnešní době se vkládá naděje do transplantace nových zdrojů neuronů. Problémem této léčby jsou stále řešené etické otázky kmenových a jiných buněk a to, že Huntingtonova nemoc postihuje více oblastí mozku. Jelikož většina nemocných s Huntingtonovou nemocí trpí depresemi, využívají se jako podpůrná léčba antidepresiva a další léky řešící symptomy nemoci jako jsou antibiotika pro léčbu zánětů plic při snížené pohyblivosti nemocného, dále pak léky podporující mozkovou činnost při demenci, látky tlumící mimovolní pohyby a léky k tlumení paranoí či halucinací apod.

Prevence Huntingtonovy nemoci

Jelikož není stále přesně známá příčina vzniku této nemoci na úrovni mozkových funkcí, prevence je prakticky nemožná. Jedinou možnou prevencí v případě Huntingtonovy nemoci je prenatální diagnostika, kdy je možné testovat nenarozené dítě a zjistit ještě nitroděložně, zda plod nese dané mutace ve své genetické výbavě či nikoliv. To samozřejmě neřeší onemocnění jako takové, ale dává to možnost budoucím rodičům rozhodnout se, zda chtějí potomka s pravděpodobností onemocnění či ne. Někteří nemocní již sami ví, že nechtějí dále gen této vážné nevyléčitelné a smrtelné nemoci předávat svým potomkům a děti nemají nebo řeší těhotenství dárcovstvím vajíček či spermií od zdravých jedinců. Tím v podstatě předcházejí vzniku této nemoci.Diskuse k článku

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
 • Martina Scammon
  29. 6. 2017 13:19
  Dobrý den,
  jelikož je Huntingtonova chorea onemocnění, ktere se přenáší aurizomalne dominantne, neexistuje tedy žádný zdravý přenašeč, to znamená, že pouze nemocná osoba může dále přenášet onemocnění na potomky.
  S pozdravem MUDr. Martina Scammon
 • Dagmar Jurásková
  19. 6. 2017 15:48
  Dobrý den,prosím o odpověď,jestliže matka má Huntingtonovou nemoc potvrzenou a synové podstoupili genetické vyšetření,které dopadlo naštěstí negativně,může se tato nemoc projevit u jejich děti.Myslím, ob - generaci.Děkuji za odpověď .S pozdravem Dáša Jurásková
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…