Dětská mozková obrna

img
20. 01. 2014 Přečteno: 8544x

Dětská mozková obrna je jednou z nejčastějších příčin poruch hybnosti v dětském věku. Toto onemocnění je těžké nějak definovat, protože se u různých pacientů může projevovat odlišně. Jde o onemocnění, které vzniká poškozením mozku v raném období. Může to být ještě před porodem, v průběhu, ale i po porodu. Projevuje se hlavně poruchami hybnosti. Velmi často se k tomu onemocnění ovšem mohou přidružovat další potíže jako například epilepsie, poruchy citlivosti nebo různá zraková postižení. U těchto dětí také častokrát bývá problém s chováním, komunikací a až u 40% bývají potíže s učením. Výskyt dětské mozkové obrny je relativně vysoký, udávají se dva až tři postižení na tisíc porodů.

Příčiny vzniku dětské mozkové obrny

Dětská mozková obrna patří do skupiny vývojových onemocnění, to znamená, že k poškození dochází u vyvíjející se nervové soustavy. Jednoznačná příčina dětské mozkové obrny ovšem známá není. Dochází ke kombinaci více faktorů, které působí na mozek v různých vývojových stádiích. Samozřejmě danému období vzniku poškození také odpovídá následné postižení struktur mozku. V období těhotenství patří mezi rizikové faktory všechny infekce matky, hlavně v prvním trimestru, tedy v prvních třech měsících.

Pro další vznik vrozených vývojových vad, nejen dětské mozkové obrny, jsou nejrizikovější hlavně toxoplasmoza, zarděnky, syfilis, infekce způsobené cytomegalovirem, neštovice, pásový opar a další nemoci způsobené herpesviry. Nepříznivě působí i jiná onemocnění matky jako například vysoký tlak, cukrovka nebo třeba špatná funkce štítné žlázy. Samozřejmě při správné léčbě a pravidelných kontrolách není riziko tak výrazné. Nepříznivě působí také rentgenové záření, proto by se těhotné ženy měly tomuto vyhnout, pokud je to možné. Vždy je na indikujícím lékaři, aby zvážil míru rizika a výtěžnosti daného vyšetření.

V těhotenství je možné provést ultrazvukové vyšetření a magnetickou rezonanci bez jakéhokoliv poškození plodu nebo matky. Vznik vrozených vývojových vad je potvrzen po užívání alkoholu a drog. Také některé léky ovlivňují vývoj plodu, mohou to být například antibiotika, léky proti epilepsii nebo látky užívané v léčbě zhoubných nádorů. Zase je nutné vědět, že ne všechny jsou škodlivé, vždy je rozhodnutí na ošetřujícím lékaři.

ultrazvuk 2

V období porodu závisí vznik dětské mozkové obrny na tom, zda byl porod v termínu nebo byl předčasný či naopak došlo k přenášení. Záleží také na tom, jestli bylo dítě donošené, jakou má porodní váhu a celkovou zralost. Samotný průběh porodu je velmi důležitý. Velkou roli hraje fakt, zda nebyl překotný nebo naopak protrahovaný. Dále souvisí vznik dětské mozkové obrny s abnormálními polohami dítěte, za rizikovou je považována poloha koncem pánevním, tedy nohami směrem dolů, vícečetným těhotenstvím (dvojčata, trojčata a více) a podobně. Negativně působí také nedostatečné zásobení mozku dítěte kyslíkem ať už v důsledku komplikovaného porodu nebo úrazu.

Další významnou roli hraje často zmiňovaná Rh inkompatibilita, kdy organizmus matky produkuje speciální Rh protilátky, které poškozují plod. V období po porodu při vzniku dětské mozkové obrny hrají roli jakékoliv infekce dítěte, novorozenecká žloutenka, úraz, poruchy metabolismu, tedy látkové výměny novorozence. Obecně jsou za rizikové faktory pokládány také vyšší věk matky nebo otce (součet věku obou rodičů je nad 70), opakované potraty, umělá oplodnění a výskyt vývojových vad v rodině.

Dětská mozková obrna - příznaky

Prvotních příznaku dětské mozkové obrny si většinou všimnou sami rodiče. Projevují se v prvních měsících věku, nejčastěji do tří let. Nemocné děti bývají opožděny v normálním vývoji. To posuzujeme podle normálního psychomotorického vývoje. Je přesně dáno období dítěte, kdy má správně začít vykonávat určitý pohyb nebo činnost. Během prvních tří měsíců si miminko hledá stabilní polohu na zádech, pomalu začíná ovládat ruce a nohy, je schopné dát ruce k sobě, přitáhnout nožky k bříšku a udržet hlavičku ve středu. Vyvíjí se také přirozený pohyb, kdy si ruku strká do pusy a ke konci třetího měsíce je schopné ležet na bříšku, opřít se o předloktí a otáčet hlavou neboli jak se lidově říká "pást koníčky".

V období mezi čtvrtým a šestým měsícem je miminko na první pohled čilejší, rozpoznává hlas maminky, je schopné si vleže na zádech přendávat hračky z ruky do ruky a strkat je do pusy. Pomalu se učí otáčet nejprve na bok a postupně i na bříško. Mezi sedmým a devátým měsícem se naučí úplně přetáčet kolem své osy, postupně se dostává na všechny čtyři. Pomalu přechází i do sedu a dokáže se v něm udržet. Mezi desátým a dvanáctým měsícem děti lezou po čtyřech a postupně se dostávají do stoje. Děti začínají obcházet kolem nábytku, tato fáze může trvat různě dlouho, než se odváží k prvnímu kroku bez opory. První příznaky dětské mozkové obrny se tedy projevují většinou v opoždění některých vyjmenovaných činností. Dále si rodiče mohou všimnout, že mají děti ochablé nebo naopak příliš napnuté až zaťaté svaly. Někdy děti upřednostňují některou stranu, kterou více pohybují.

Průběh a formy dětské mozkové obrny

  • Vůbec nejčastěji se vyskytuje forma spastická. Bývá až u 85 % dětí. Postižené svaly bývají zvýšeně napnuté, jakoby zaťaté a tuhé na pohmat. U pacientů se také vyskytují reflexy, které normálně přítomny nebývají. Dále určujeme, v jaké míře se onemocnění vyskytuje. Zda tedy postihuje pouze jednu stranu těla nebo se vyskytuje oboustranně.
  • Pokud se jedná pouze o jednu stranu, nazývá se hemiparetická forma. Většinou bývá více postižena horní končetina než dolní, takže ve velké části případů jsou pacienti schopni chůze a také jejich psychický vývoj probíhá častokrát normálně.
  • Při postižení všech končetin se jedná o kvadruparetickou formu. Poruchy hybnosti u tohoto typu postižení mohou být od lehkých, kdy jsou pacienti schopni stoje a chůze, až přes velmi těžké, kdy normální pohyb možný není. Častokrát se toto těžší postižení sdružuje s opožděným psychomotorickým vývojem a poruchou intelektu. Mnohdy se přidávají i další onemocnění, které souvisí s postižením mozku.
  • U dyskinetické formy je hlavním znakem neschopnost cíleného pohybu a zaujmutí cílené polohy. U svalů se střídavě mění napětí a vyskytují se takzvané mimovolní pohyby. To znamená pohyby, které pacienti nejsou schopni ovládat vůlí, a to narušuje činnost, kterou chce dotyčný vykonat. Mnohdy se tento typ postižení sdružuje s poruchami sluchu.
  • Ataktická forma se vyznačuje poruchou udržení rovnováhy a také neschopností drobných jemných pohybů končetin. Pacienti nemívají problém s chůzí, větším problémem bývá spíše opožděný psychický vývoj.

Samozřejmě všechny tyto typy se mohou různě kombinovat. V rámci poškození mozku při dětské mozkové obrně se mohou vyskytovat i další potíže. Jak už bylo řečeno, často bývá vedle pohybového aparátu postižen i psychický vývoj. Mentální retardace se sdružuje s dětskou mozkovou obrnou až v 30%. Děti mohu také trpět poruchou komunikace, chování a učení. Někdy bývají také smyslové problémy, tedy se sluchem a viděním. Některé děti špatně mluví nebo nesprávně artikulují.

Diagnostika dětské mozkové obrny

Diagnostika onemocnění je založena na tom, že nemocné děti bývají opožděny v normálním vývoji. To posuzujeme podle normálního psychomotorického vývoje. Je přesně dáno období dítěte, kdy má správně začít vykonávat určitý pohyb nebo činnost. Proto je důležité navštívit dětského praktického lékaře nebo dětského neurologa. Ten provede podrobnou anamnézu (kdy obtíže začaly, o jaké obtíže jde, zda podobnými trpí nějaká další osoba v rodině, přidružené onemocnění dítěte). Vhodné a možné je provést magnetickou rezonanci mozku, která ozřejmí, zda nejde o nějakou jinou příčinu vzniku obtíží (nádor, úraz apod.)

Léčba dětské mozkové obrny

Dětská mozková obrna je způsobena nevratným poškozením mozku, takže hlavní příčinu bohužel úplně vyléčit nelze. Ale je spousta terapeutických metod, které výrazně ovlivňují průběh onemocnění. Naprosto zásadní je pro léčbu dětské mozkové obrny její co nejvčasnější diagnostika. Ta většinou probíhá na úrovni praktického lékaře, který dále dítě odesílá na dětskou neurologii nebo přímo rehabilitaci. K vyšetření slouží již výše zmíněné srovnání dovedností dítěte s normálním průběhem psychomotorického vývoje. Další vyšetření se volí s ohledem na možné ostatní poruchy související s poškozením mozku. Rehabilitace a fyzioterapie je naprosto zásadní pro léčbu dětské mozkové obrny. Existuje několik metod cvičení, které vychází z neurofyziologie. U nás je nejrozšířenější Vojtova terapie (Vojtova metoda) a takzvaný Bobath koncept.

CPTherapy

Vojtova metoda léčby dětské mozkové obrny

Tomuto způsobu léčby se říká také reflexní lokomoce. Název vychází z poznatku, že pohyb těla je řízený vrozenými reflexními pochody. Je tedy založena na skutečnosti, že pohybové vzorce jsou zakódovány v našem mozku, a to v určitých polohách a při tlaku na specifická místa lze reflexně, mimovolně, tyto pohybové vzorce vyvolat. Takto dosažená aktivita pak zpětnovazebně působí na nervový systém, který stimuluje. Vojtova metoda se nepoužívá jen u dětské mozkové obrny, ale také u lehčích poruch psychomotorického vývoje dětí nebo třeba i u dospělých po úrazech s následným ochrnutím. Je však nutné zmínit, že rodiče musí být připravení se dítěti věnovat i mimo rehabilitační ambulance a provádět cvičení pravidelně také doma.

Bobath koncept

Na rozdíl od Vojtovy metody se využívá vlastní aktivity dítěte. Jsou používány pohybové aktivity, které se vyskytují v běžném životě. Ovšem nejen tyto metody jsou využívány z rehabilitace. Pokud má například pacient spastickou formu obrny, uleví se mu po uvolňovacím cvičení, masážích nebo třeba při cvičení v bazénu. Využívána je také aplikace botulotoxinu, který působí přechodnou obrnu svalu a jeho následné uvolnění. Botulotoxin tedy bývá aplikován při spastických formách dětské mozkové obrny.

Pokud se svalová ztuhlost nebo naopak ochablost nedaří zvládnout rehabilitační a neurologickou léčbou, je třeba přistoupit k ortopedickému zákroku. Vzhledem k tomu, že svalový aparát nedostatečně stabilizuje klouby, může docházet k jejich subluxacím a luxacím, tedy špatnému postavení. Ortopedické operace směřují k obnovení svalové rovnováhy a uvolnění kontraktur, stažení, které bývají častou příčinou bolestí a znemožňují pohyb. V neposlední řadě jsou využívány různé kompenzační pomůcky vyráběné na míru pacientům. Bývají to dle potřeby různé dlahy, ortézy, berle, kočárky nebo vozíky. Vždy je snaha upravit pomůcku tak, aby co nejvíce umožnila a nahradila přirozený pohyb.

Prevence dětské mozkové obrny

Už z výše zmíněných příčin vzniku dětské mozkové obrny lze dojít k závěru, že prevence je velmi svízelná až nemožná. Doporučit bychom mohli důkladné vyšetření matky a otce před početím dítěte a především pravidelné kontroly matky u gynekologa v období těhotenství, aby mohly být včas odhaleny případné infekce nebo poruchy matky. Porod by se měl zásadně vždy vést na specializovaném pracovišti, nikdy ne doma bez přítomnosti lékaře a porodní asistentky nebo porodní sestry. Při jakémkoliv podezření, že by vaše dítě mohlo mít dětskou mozkovou obrnu, je dobré včas vyhledat lékaře. Na závěr lze říci, že mozková obrna je závažné onemocnění, u kterého velmi záleží na péči rodičů. Hlavní je včasné rozpoznání a následná léčba, která z velké části probíhá také v domácím prostředí v režii rodičů.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!
Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.
Další články z rubriky

Zlomeniny pánve

Pletenec pánevní je označení pro anatomickou strukturu prstencovitého tvaru, která leží na bázi páteře. Kost pánevní je párová a srůstá ve stydké oblasti. Kost je plochá a vznikla srůstem kostí kyčelní, sedací ...

Onemocnění koronavirem, COVID-19

COVID-19 je označení onemocnění způsobené odhaleným typem koronaviru. Jelikož jde o zcela nově objevený virus, onemocnění se nejčastěji označuje jako onemocnění koronavirem. Je nutné podotknout, že existuje mno...

Srdeční selhání (obecně)

Srdce je dutý sval, který je uložený v dutině hrudní. Srdce vytváří pravidelné stahy, kterými zajišťuje pohyb krve po těle. Krví se přenáší dýchací plyny, živiny, odpadní látky a mnoho dalších důležitých složek...

Balanitida

Balanitida neboli balanitis je odborné označení pro zánět žaludu. Žalud je anatomická struktura penisu muže. Jde o hlavu (špičku) penis, která se v odborné literatuře častěji nazývá jako glans penis. Toto zánět...

Botulismus

Původcem infekce je bakterie Clostridium botulinum, která se dokáže množit i bez přístupu vzduchu a tvoří spory (klidová forma bakterií umožňující…

Cholera

Jak již bylo řečeno, onemocnění cholery vzniká napadením lidského organismu bakterií Vibrio Cholerae. Onemocnění se šíří fekálně-orální cestou …

Ehrlichióza

Jak již bylo naznačeno, příčinou vzniku ehrlichiózy je přenos bakterií krví z přisátého klíštěte. Tzv. rezervoárem bakterií jsou nejen klíšťata, ale…

Tularémie – zaječí nemoc

Tularémie byla poprvé popsána před první světovou válkou v oblasti Tulare v USA. Ve dvacátých letech minulého století Edward Francis izoloval tuto…

Brániční kýla

Bránice se latinsky označuje jako diaphragma a řecky jako pren. Jde o blánu tvořenou svalovými vlákny a šlachami. Najdeme ji u téměř všech savců…

Ascites

Podstatou vzniku břišního výpotku neboli ascitu je určitá nerovnováha při tvorbě tekutiny a při jejím vstřebávání. Velkou roli při vstřebávání hrají…

Zhoubný nádor slinivky břišní

Slinivka břišní, odborně pankreas, je laločnatá žláza umístěná před zadní stěnou břišní za žaludkem. Připomíná velkou slinnou žlázu. Její pravá část…

Zánět slinivky břišní

Slinivka břišní (odborně pankreas) je žláza uložená před zadní stěnou břišní za žaludkem. Jedná se o žlázu s dvojí sekrecí – exokrinní a endokrinní.…

Embolie obecně

Podle typu embolu (vmetku) existuje několik druhů embolie. Tím pak získáme také mnoho příčin vzniku embolie. Je známo mnoho stavů, které zvyšují…

Kašel – akutní a subakutní

Sliznice dýchacích cest je opatřena důmyslným „kartáčem“ (řasinkový epitel, epitel – vrchní vrstva sliznice) jehož funkcí je trvalé odstraňování…

Alergická rýma

Klíčovým orgánem je nosní sliznice, ale velmi často se současně vyskytují alergické projevy i na jiných orgánech, zejména oční spojivce, kůži a…

Azbestóza

Nebezpečnost azbestu vychází z několika jeho vlastností. Jednou z nich je malý rozměr jeho vláknité struktury. Částice se dostávají do prachu a jsou…

Achondroplazie

Onemocněním trpí muži i ženy přibližně stejně často (muži mírně častěji), protože achondroplazie patří k autozomálně dominantním dědičným poruchám.…

Downův syndrom

S Downovým syndromem se lékaři setkávali již v dávné minulosti (je dochována lebka nemocného ze 7. století), ale první popis poruchy se přisuzuje…

Pompeho choroba

Pompeho choroba se řadí mezi velmi vzácná onemocnění. Rozlišují se tři formy onemocnění a to infantilní, která postihuje novorozence, a pak juvenilní…

Turnerův syndrom

Genetická informace stojí za člověkem jako takovým, v genech jsou uloženy veškeré informace o těle člověka od složení buněk a jejich produktů po…

Kraniosynostóza

Hlava novorozence je složená z několika plochých lebečních kostí, které jsou spojeny volnými fibrózními švy (frontální, sagitální, okcipitální,…

Demence

Jelikož ve většině případů demence postihuje osoby starší 60 let, označuje se demence jako senilní demence neboli stařecká demence. Pojem je ale…

Úrazy hlavy

Příčin vzniku úrazů hlavy existuje obrovské množství. K častým příčinám patří běžné nehody v domácím prostředí (klasické pády z žebříku, ze židle,…

Synkopa

Měli bychom se seznámit také s podobnými stavy, neboť každá krátkodobá porucha vědomí není synkopou. Pojem synkopa je vymezen pouze pro příčinu v…

Gynekomastie

Běžně se gynekomastie v mužské populaci objevuje jako přirozená hormonální nerovnováha. Může to být již u novorozenců díky přechodu ženských…

Connův syndrom

Aldosteron je steroidní hormon a hlavní mineralokortikoid, který je produkovaný vnější zónou (zona glomerulosa) kůry nadledvin. Aldosteron hraje…

Addisonova choroba

Addisonova choroba je nepříliš časté onemocnění, bez správné diagnostiky a léčby může ale být až smrtelné. Nemoc je spojena s poruchou tvorby hormonů…

Poruchy štítné žlázy

Hlavní funkce štítné žlázy spočívá v tvorbě a vylučování hormonů. Štítná žláza produkuje tyroxin, trijodtyronin a kalcitonin. Tyroxin a trijodtyronin…

Uštknutí hadem

Celosvětově existuje asi 3000 druhů hadů, ale pouze 15 % z nich je člověku nebezpečných. Hadi se vyskytují krom Antarktidy na všech kontinentech.…

Portální hypertenze

Příčin vzniku portální hypertenze existuje hned několik typů. Můžeme je rozdělit na prehepatální příčiny (příčiny v oblasti před játry), hepatální …

Krvácení z nosu neboli epistaxe

Nos je nedílnou součástí obličeje. Zevní nos je tvořen drobnými nosními kůstkami a navazující chrupavkou. Nosními dírkami proudí vzduch do horních…

Hemolytická nemoc novorozenců

Příčinou hemolytické nemoci novorozenců je přenos mateřských protilátek přes placentu. Protilátky se pak navážou na červené krvinky plodu. K této…

Spála

Nemoc je vysoce infekční a dětský kolektiv vybízí k epidemiím a rychlému přenosu mezi dětmi. Spála se může ale vyskytnut také u dospělých osob, jen…

Popáleniny

Teplo, které může způsobit popáleniny, může mít mnoho forem. Popáleniny mohou zapříčinit následující rizikové činnosti: Může jít o horkou tekutinu…

Dehydratace

Voda je nedílnou součástí lidského těla. Vyskytuje se uvnitř buněk jako součást intracelulární tekutiny (asi 60 %), i extracelulárně v mezibuněčném…

Kuří oko

Kuří oko vzniká v místě chronického tlaku na kůži. Tlak je bodový a plocha tlaku je většinou okrouhlá nebo oválná. Tlak na kůži vzniká nejčastěji…

Nádor jazyka

Podle statistik v roce 1990 podlehlo nádorům ústní dutiny asi o třetinu méně nemocných nežli v roce 2013. Celosvětově se jedná o závažný problém,…

Thymom

Brzlík je uložen hned za hrudní kostí v oblasti přechodu krku na hrudník. U dětí je veliký, v pubertě se začíná zmenšovat a je nahrazován tukem. Po…

Nádory varlat

Jednoznačná příčina vedoucí k nádoru varlat není známá. Jsou však prokázány rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku nemoci u konkrétního…

Spinocelulární karcinom

Hlavní příčinou vzniku spinocelulárního karcinomu je vystavení kůže UV záření. Nemusí se jednat pouze o sluneční záření, jednoznačně byl také…

Retinitis pigmentosa

Onemocnění postihuje obě pohlaví. Dnes je již známo víc jak 50 různých genetických defektů. Patří mezi ně X vázaná dědičnost (5-15 %), autozomálně…

Odchlípení sítnice (Amoce)

Jedním z nich je slepá skvrna neboli optický disk, kudy vystupuje zrakový nerv a vstupuje tepna arteria centralis retinae. Druhou strukturou je…

Keratokonus

Příčina degenerativní změny rohovky vedoucí ke keratokonu jsou dosud neznámé. Odborníci se domnívají, že za změnami stojí kombinace genetických vlivů…

Neprůchodnost slzných cest

Slzy mají za úkol zvlhčovat oko, odplavovat nečistoty a chránit ho před infekcí. Zjednodušeně jsou slzy jen slaná voda s příměsí bílkovin. Jsou…

Malárie

Římský Columella pak asocioval horečky s kousnutím komára a to především v bažinatých oblastech. Historicky se uvádí, že malárie mohla stát za pádem…

Filarióza

Nákaza se velmi hojně vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Asie, Afriky, střední a jižní Ameriky a Tichomoří. Filarióza je parazitární…

Parazitární infekce

Jelikož existuje mnoho druhů parazitů, k nákaze parazitem může dojít mnoha způsoby. Jednou z nejčastějších příčin nákazy je požití potravy či nápoje,…

Toxoplasmóza

Původcem onemocnění je Toxoplasma gondii (toxoplasma obecná), nitrobuněčný prvok řadící se mezi kokcidie. Jedná se o invazivního prvoka, který v…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Ženské pohlavní nemoci

Nakazit se tzv. lidským papilomavirem HPV je velmi snadné. HPV virů jsou bohužel stovky, a i když je možné se proti některým z nich očkovat, očkování…

Nemoci předkožky – fimóza, parafimóza

Zevní chlapecký genitál je tvořen penisem a varlaty uloženými v šourku (scrotum). Penis se skládá z těla a žaludu (lat. glans penis), na kterém ústí…

Abrupce placenty

Příčina vzniku abrupce placenty je stále poměrně nejasná. Existují ale určitá zvýšená rizika pro vznik abrupce. Tato rizika se označují jako rizikové…

Zlomeniny kostí dolní končetiny

Zlomenina, odborně fraktura, je porucha kontinuity kosti. Ke zlomení dochází v případě, kdy je elasticita a celková pevnost kosti překonána vnější…

Otoky dolních končetin

Obecně se otok označuje jako edém. Slovo vychází z latinského oedeme. Edém neboli otok je stav, kdy se ve tkáních (nebo orgánu) objevuje nadbytečná…

Výhřez meziobratlové ploténky

K výhřezu meziobratlové ploténky může teoreticky dojít kdekoliv v celé délce páteře. Nejčastěji se ale s herniací disku setkáváme v nejvíce…

Ostruha patní kosti

Patní kost (latinsky calcaneus) je předozadně protáhlá zánártní kost, která spojuje lýtkové kosti s kostmi plosky nohy. V zadní části paty se nachází…

Lamblióza neboli giardióza

Giardia intestinalis (jinak také zvaná Giardia lamblia, G. duodenalis, Lamblie střevní) je jednobuněčný organismus, který patří mezi prvoky. Tento…

Dráždivý tračník

Funkční poruchy trávení jsou dlouhodobé obtíže trvalého nebo návratného charakteru, u kterých nebyla objevena organická příčina choroby. Tyto potíže…

Avitaminóza

Vitamín obecně je organická látka, která je nezbytná pro normální růst a výživu lidského organismu. Vitamín nemůže být syntetizován v lidském těle,…

Kojenecká kolika

Do trávicího ústrojí se vzduch dostává polykáním se stravou a při trávení potravy působením střevních bakterií. Spolykaný vzduch částečně odchází při…

Tinnitus

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20-20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vímá frekvence 50…

Percepční sluchové vady

Percepce je výraz, který označuje vnímání, to znamená, že percepční vady se týkají poruch vnímání zvuku. Zvuk je tedy vpořádku veden vnějším uchem do…

Menierova nemoc

Pro pochopení vzniku této nemoci je důležité zmínit stavbu vnitřního ucha. Vnitřní ucho je velmi složitý párový orgán. Zajišťuje převod zvuků z…

Převodní sluchové vady

Ucho mladého zdravého člověka je schopno vnímat zvuky v rozsahu frekvencí 20 - 20000 Hz (Hertzů), starší osoba s nedoslýchavostí pak vnímá frekvence…

Epiglotitida

Před rokem 1980 (rok objevu vakcíny proti Haemophilu influenzae) toto onemocnění postihovalo převážně malé děti ve věku 2 až 4 let a v mnoha…

Nemoci slinných žláz

Velké slinné žlázy jsou párové orgány uložené v blízkosti dutiny ústní. Protože mají vývod, který dopravuje vytvořené sliny na místo určení, říká se…

Zubní kaz

Zubní kaz, latinsky caries, je infekční onemocnění zubu, při kterém dochází k narušení části skloviny dříve zdravého zubu. Zubní kaz je celosvětově…

Příušnice

U spousty lidí (zhruba u poloviny), probíhají příušnice skrytě, to znamená, že dotyčný ani neví, že je nakažený, takže nemá žádné příznaky. U…

Koňská encefalomyelitida východního typu – EEE

Jak již bylo naznačeno, koňska encefalomyelitida východního typu je virové onemocnění přenášené komáry. Jedním druhem komára, který typicky přenáší…

Nachlazení

Statisticky trpí dospělý člověk nachlazením 2-3x ročně, děti dokonce 6-8x do roka. Nachlazení se objevuje nejčastěji během zimních měsíců ale…

Kaposiho sarkom

Kaposiho sarkom nemusí zůstat pouze u kůže, ale může napadat také končetiny, plíce, játra či zažívací trakt. Sarkom obecně označuje typ nádoru, který…

Horečka dengue

Horečka dengue (čti denge či dengi) je virové onemocnění rozšířené v exotických krajích. Zaslouží si pozornost českých cestovatelů, protože v roce…

Prolaps rekta neboli výhřez konečníku

Konečník je poslední část tlustého střeva. Slouží k hromadění stolice a podílí se na jejím vyprazdňování. Díky důmyslnému systému vnitřního a…

Průjem

Světová zdravotnická organizace WHO definuje průjem přesněji jako tři a více vodnatých stolic za den nebo častější stolice než je běžné po zdravou…

Alportův syndrom

Alportův syndrom je vrozená neboli dědičně podmíněná skupina projevů. Konkrétně se jedná o vrozenou poruchu kolagenu typu 4. Kolagen je stavební…

Inkontinence stolice

Pro pochopení funkce konečníku je dobré představit si tuto oblast trávicího traktu. Konečník neboli rektum je koncová část tlustého střeva, na které…