Kdo jsou archandělé a jaký mají úkol?

Socha archanděla MichaelaArchanděl MichaelArchandělé jsou vnímáni jako nejvíce vyzařující světelné božské bytosti, které se zjevují lidstvu. Křesťanské církve uznávají pouze dva archanděly, okultní angeologie uznává čtyři archanděly čtyř živlů a čtyř větrů.

Znáte andělská znamení?

Archanděl Michael

Archanděl Michael je zřejmě nejznámějším ze všech andělů. Jako o archandělovi jsou o něm zmínky již ve Starém zákoně, Novém zákoně i v Koránu. Je dokonalým odrazem božského světla, princem světla, který vede síly dobra proti silám temnoty

Ve svém erbu má archanděl Michael váhy, kterými v Soudný den váží na miskách lidské skutky, jeho odznakem je také meč, díky němuž poráží Satana a temné síly. Často je zpodobňován, jak poráží draka. Je vůdcem armády nebes. Podle křesťanské tradice klade archanděl Michael odpor Satanovi tím, že v okamžiku smrti navštíví každou duši a nabídne jí vykoupení. Muslimské učení Michaela popisuje s křídly barvy šafránu, na nichž jsou miliony tváří s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo.

Jako nejbojovnější ze všech archandělů se zjevuje v bitvách. Jeho nejimpozantnější zjevení bylo za první světové války u Mons, kdy zjevně silnější německá armáda byla náhle nevysvětlitelně poražena. Němečtí zajatci bitvy popisovali, jak se nad spojeneckými liniemi vznášela přízračná armáda vedená oslnivou postavou na bílém koni.

Archanděl Michael obrňuje naši duši a poskytuje podporu v boji s démony a temnými silami, ať už se jedná o vnější síly působící ve světě, nebo o aspekty a tendence, které jsou stále ještě přítomny v naší bytosti. Utužuje nás, kdykoliv se cítíme osamoceni a pomáhá objevit světlo uvnitř nás samých. Historicky je archanděl Michael považován za ochránce Izraele a katolických kostelů. Je patronem policistů a vojáků, ale také malých dětí. Říká se, že svou ochrannou ruku drží i nad poutníky a cizinci. Současně je však Michael také tím, kdo dodává lidem trpělivost a štěstí.

Je spojován s prvkem ohně, který symbolizuje spálení všeho, co je pomíjivé, tudíž přetrvá a zazáří pouze čisté esenciální světlo. Je také nazýván Milosrdným andělem smrti, vede nás totiž k nesmrtelnosti. Židovská, křesťanská i islámská tradice považují Michaela za největšího z andělů. Je znám také jako držitel nebeských klíčů, vůdce archandělů, Anděl pokání, soucitu a svátosti, či Anděl hořícího keře. Neúnavně bojuje za dobro a pomáhá pokorným a strádajícím v samotě či obtížných životních situacích.

Archanděla Michaela můžeme žádat o pomoc při překonávání negativních tendencí, které v sobě ještě chováme, či nás ještě ovládají. Jsme-li znaveni tíhou událostí, nebo když se nám zdá, že věci se pro nás vyvíjejí nepříznivě, pak archanděl Michael pomáhá dosáhnout duchovnějšího a moudřejšího náhledu na náš život. Jeho posláním je vést nás a ochraňovat od nespravedlnosti, pomoci nám otevřít se tomu, co je věčné a nesmrtelné. Můžeme se k němu obrátit s prosbou v jakékoliv těžké situaci, anebo když se cítíme sami a potřebujeme pomoc.

Michael je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů, zejména nacházejících se na vrcholcích kopců v Evropě, je například Saint Michael. V umění bývá archanděl Michael nejčastěji zobrazován v červeném a zeleném šatu a v zeleném, bílém nebo zářivém brnění. Jako přemožitel draka s ním bojuje nebo mu stojí na krku a v ruce třímá meč nebo kopí.

Archanděl Gabriel

Archanděl Gabriel je zmíněn v Novém zákoně jako andělský posel. Jeho jméno znamená Boží síla. Gabriel je andělem zvěstování, byl tím, kdo oznámil Panně Marii, že porodí Božího syna a Zachariášovi zvěstoval, že jeho žena Alžběta porodí Jana Křtitele. Gabriel je andělem porodů a naděje a tradičně se k němu obracejí ženy, které touží počít dítě. Jeho úloha je specifická v ohledu provádění duší v průběhu 9 měsíců těhotenství. Děti, které se narodily s rozštěpem rtu, nesou prý tzv. Gabrielovo znamení. Archanděl Gabriel se jich dotkl v místě mezi nosem a horním rtem, aby je nabádal k mlčenlivosti o posvátných zákonech. Gabriel pomáhá a přichází také v průběhu smrti a provádí duše k jejich cíli. Islám rovněž uznává Gabriela, v arabštině se nazývá Džibríl a je velkým poslem, který nadiktoval Korán nevzdělanému arabskému obchodníkovi jménem Muhammad. 


Archanděl Gabriel je pomocníkem pravdy, pomáhá nám s upřímností a zvyšuje náš respekt k ní, pomáhá lidem vést se intuicí a vnitřním hlasem. Archanděl Gabriel je poslem božího slova a objasňuje tajemství inkarnace lidských bytostí. Těm, kteří se mají narodit, poskytuje poučení o jejich poslání v nadcházejícím životě a dává jim i znalost toho, jakými dary budou pro splnění svého úkolu disponovat. Gabriel je ochráncem dětí a pečuje o vnitřní dítě a duši dítěte v každém z nás. Podporuje duchovní růst člověka ve chvíli, kdy je tento raněn a jeho duchovní vývoj je zastaven. Ochraňuje vše, co je v nás čisté a přirozené. Je znám jako anděl zjevení, zvěstovatel dobrých zpráv, zdravého rozumu a božského soucitu, je duchem pravdy a andělem radosti.

Vyobrazení archanděla GabrielaArchanděl GabrielGabriel stojí na západě a je spojován s živlem vody, vládne znamení Raka v Luně a inklinuje celkově spíše k ženské polaritě. Je to právě Luna, která je ze všech planet nejženštější. Barvami archanděla Gabriela jsou stříbrná a zářivě bílá. Pokud se k němu chcete obracet, pak nejvhodnějším časem k tomu je úplněk nebo novoluní. Archanděl Gabriel bývá zobrazován, jak drží lilii v ruce, jedná se o symbol čistoty a pravdy. Někdy mívá v ruce brk a inkoust, symboly jeho poslání božského kurýra. Často bývá zobrazován, jak troubí na trubku, neboť je andělem oznamujícím konec času a také zvěstujícím poslední soud. 

Archanděl Rafael

Rafael je andělem léčení a vědění. Jeho jméno samotné znamená zářící léčitel. Archanděl Rafael sice není v Bibli výslovně jmenován, ale teologové ho ztotožňují s archandělem, který uzdravil nemocného u rybníka Bethesda, jak popisuje Janovo evangelium. Předpokládá se rovněž, že byl jedním ze 3 andělů, kteří navštívili praotce Abraháma a jeho ženu Sáru, aby jim oznámili, že se jim podaří počít dítě. Také že to byl on, kdo vyléčil Abrahámova vnuka Jákoba z jeho zranění po zápase a kdo daroval králi Šalomounovi jeho magický prsten. Na tomto prstenu byla pečeť s pentagramem, jehož silou bylo spoutat démony. Jako Šalomounova pečeť je jedním z nejdůležitějších nástrojů ceremoniální magie. Pentagram je jedním z nejstarších lékařských symbolů a lékárníci v Evropě jej až donedávna používali jako ochrannou známku. 

Archanděl Rafael je ale andělem nejen léčení, ale i poznání a vědění. Samo jeho jméno Rafael znamená zářící léčitel, je rovněž průvodcem a společníkem na cestě životem a má úžasný smysl pro humor. Bývá zobrazován jako poutník s kloboukem nebo i s křídly na spáncích a ramenou jako Hermés i na kotnících. Barvami Rafaela jsou žlutá, oranžová a bledě modrá

Archanděl Uriel

Archanděl Uriel je jedním z nejmocnějších andělských postav. Jako anděl přítomnosti dokáže odrážet zář Boží. Jeho znakem je blesk a právě on jako anděl zkázy byl poslán, aby varoval Noema před hrozící povodní. Uriel má pověst nepřekonatelné síly a autority. V Sibyliných proroctvích je to on, kdo drží klíče od pekelných bran a v soudný den má brány otevřít. Může být i hrozným andělem odplaty, který trestá hříšníky, avšak je také spolehlivým průvodcem lidstva a tlumočník boží pravdy. Uriel je také starým mudrcem, kterého žádáme o pomoc při hledání intelektuálního vědění, praktických řešení a tvůrčích nápadů. Přítomnost archanděla Uriela prý není tak jako třeba u archanděla Michaela, nemusíme si to ani uvědomit, že Uriel vyslyšel naše prosby, dokud si neuvědomíme, že se v naší mysli nečekaně objevil nějaký skvělý nápad. 

Je pokládán za archanděla, který pomáhá se zemětřesením, záplavami, požáry, hurikány, tornády, přírodními pohromami a změnami na zeměkouli. Tento archanděl pomáhá s alchymií, s božskou magií, klimatickými změnami, s řešením problémů, s duchovním pochopením, se studiem, testy, se psaním a s počasím. 

Jelikož má archanděl Uriel mnoho schopností a pomáhá ve velkém množství životních sfér, je dobré přivolávat ho pravidelně. Je laskavým učitelem, který dohlíží na naše životní lekce. Jedním z hlavních způsobů, jimiž nám pomáhá, spočívá v tom, že nám poskytuje dostatečné informace k těm nejlepším rozhodnutím.

Co se týká symboliky, tak archanděl Uriel je vládcem zemského živlu a zimy. Někdy bývá zobrazován s knihou a svitkem, které symbolizují Boží zákony. Na nastavené dlani mívá plamen ohně. 

Další archandělé

 • Ariel ochraňuje fyzické tělo a rozvíjí a udržuje lásku ke zvířatům a přírodě.
 • Azrael je andělem smrti, odvádí duše na druhý břeh a pomáhá při vymýtání duchů, jeho aspekty jsou moudrost, změna, pohyb a mír.
 • Chamuel je andělem, který je nápomocný při sebeuvědomění a rozvíjení našich životních úkolů. Jeho barva je růžová, pomáhá ve vztazích, při pocitech osamění a při depresích.
 • Hamiel neboli Anael je nápomocný ve věcech poznání, pochopení vlastních schopností a síly, jeho barvou je světle modrá, rozvíjí třetí oko, transformuje nižší pudy, rozvíjí kreativitu. Jeho polarita je silně ženská.
 • Jeremiel neboli Muriel uzdravuje a léčí duši, učí lásce, pokoře, umění odpouštět.
 • Jofiel realizuje přání ve hmotném světě, pomáhá s hledáním krásy, moudrosti a tvořivosti.
 • Metatron spojuje lidi a Boha, duchovno a hmotu. Pomáhá lidem najít svoji cestu, jeho aspekty jsou transformace, odložení pýchy a práce s dětmi.
 • Raguel odpovídá za harmonii, podporuje přátelství a pomáhá řešit konflikty.
 • Raziel je anděl, který pomáhá pochopit různá tajemství světa a života, vede duchovní a podporuje ty, kteří jsou na alchymistické cestě nebo na cestě magie. Jeho silná mužská energie je tvořivá.
 • Sandalphon je anděl, jehož jméno znamená bratr. Je totiž dvojčetem Metatrona, pomáhá ve spojování mužských a ženských protikladů, pomáhá s odpuštěním a je patronem hudby.
 • Zadkiel neboli Hezekiel je andělem odpuštění. Pomáhá s řešením karmických záležitostí, se sebepoznáním a připouštěním změn ve Vašem životě. Jeho barvou je fialová záře. 

Andělé nám prostřednictvím znamení dávají najevo svou přítomnost. Andělská znamení jsou blíže popsána zde.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 14795x

array(0) { } array(0) { } array(0) { }
Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Vánoční ozdoby keramické

Keramické vánoční ozdoby v jemném bílostříbrném provedení můžete pověsit…

Cena: 45 Kč

Anděl Onyx 5,5cm

Krásný anděl ručně vybroušený z Pákistanského světlého onyxu (aragonitu)…

Cena: 90 Kč

Anděl Onyx 7,5cm

Krásný anděl ručně vybroušený z Pákistanského světlého onyxu (aragonitu)…

Cena: 175 Kč

Anděl keramický na svíčku

Anděl se srdíčky, na čajovou svíčku výška  je 26,5 cm

Cena: 320 Kč

Anděl se srdíčkem keramický

Keramický romantický andílek se srdíčkem, na kterém je napsán text. …

Cena: 240 Kč

Anděl letící keramický

Letící andílek na zeď v bílo-šedém provedení V ruce nese stužku s jedním…

Cena: 260 Kč

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte