Předmanželská smlouva – vyplatí se uzavírat?

img
30. 12. 2016 Přečteno: 1181x

V tomto článku se budeme podrobně věnovat tzv. předmanželské smlouvě. Kterým párům se vyplatí a pro koho je zbytečná? Čí práva a majetek vlastě chrání? Jaké jsou její výhody a nevýhody? Co vše v ní může být uvedeno a kde ji vyřídit? Na všechny tyto otázky najdete odpovědi na tomto místě.

Uzavření manželství je pro mnohé především o lásce, zapomínat bychom ale neměli ani na společné budoucí hospodaření s majetkem. Majetkové vztahy mezi manželi stanovuje zákon, ale pro případ, že tato úprava není pro snoubence dostatečná, vstupuje do hry předmanželská smlouva.

Co to je předmanželská smlouva?

Předmanželská smlouva je smlouva mezi partnery uzavřená formou notářského zápisu. Lze ji podepsat před uzavřením manželství, ale i v jeho průběhu (ovšem bez zpětné účinnosti). Předmanželská smlouva upravuje dosavadní a budoucí majetkové poměry manželů a slouží především k následnému majetkovému vypořádání v případě zániku manželství. Prostřednictvím předmanželské smlouvy lze rozšířit, zúžit či zcela vyloučit tzv. společné jmění manželů.

Co to je SJM – společné jmění manželů?

Společné jmění manželů vzniká v okamžiku sňatku. Podle občanského zákoníku do SJM patří vše, co každý z manželů (nebo oba společně) získá během trvání manželství. Prvním společným jměním tak bývají hned obdržené svatební dary.

Do Společného jmění manželů ale nepatří:

 • věci osobní potřeby
 • věci, které jeden z manželů dostane darem či v rámci dědictví
 • vše, co partneři samostatně vlastnili před vstupem do manželství

Do Společného jmění manželů patří:

 • zisk plynoucí z toho, co vlastní jen jeden z manželů (např. nemovitost, podíly, atd.)
 • podíl manžela či manželky v obchodní společnosti nebo družstvu
 • jakékoliv peníze z výdělečné činnosti obou manželů
 • kromě majetku do SJM patří také dluhy (hypotéka, půjčky i jen jednoho z manželů, atd.), a to kromě dluhů týkajících se majetku ve vlastnictví pouze jednoho z manželů

Pokud takto vymezené Společné jmění manželů partnerům nevyhovuje, mohou sepsat právě takzvanou předmanželskou smlouvu.

Co může obsahovat předmanželská smlouva?

Předmanželská smlouva může mít tyto varianty úpravy majetkových poměru manželů:

Oddělený majetek

V předmanželské smlouvě stanovíte, který majetek bude patřit komu. (Například to, že manželka bude vlastnit dům, manžel auto a pozemky.)

Rozšíření společného majetku

V předmanželské smlouvě lze například určit, že byt vlastněný manželem ještě před sňatkem se stane součástí SJM.

Zúžení společného majetku

V předmanželské smlouvě lze stanovit i to, že se majetek, který během manželství pořídí manželé společně, bude převeden do výlučného vlastnictví pouze jednoho z nich.

Dále může předmanželská smlouva obsahovat celou řadu dalších ustanovení týkající se např.:

 • vymezení obsahu různých neurčitě znějících pojmů (např. „obvyklé vybavení domácnosti“)
 • dohoda na výživném dětí v případě rozvodu
 • dohoda na částce, kterou bude každý z manželů pravidelně přispívat na chod domácnosti
 • další specifická ustanovení týkající se práv a povinností manželů, ovšem pozor na případnou nevymahatelnost některých absurdních požadavků typu „Pokud manžel nebude 3x týdně luxovat, po rozvodu připadne byt manželce.“

Vlastní obsah předmanželské smlouvy je omezen pouze tím, že nesmí být v rozporu se zákonem o rodině a dalšími platnými právními předpisy.

Výhody předmanželské smlouvy

 • přesná úprava majetkových vztahů v manželství a po něm
 • možnost snížení rizika ze společného jmění manželů (odpovědnost manželů za dluhy druhého)
 • hladší a rychlejší průběh vypořádání v případě rozvodu
 • větší klid a jistota mezi manžely (i jejich rodinami)

Předmanželskou smlouvu lze určitě doporučit v případě, že manželé podnikají (a ručí tak celým svým majetkem včetně toho společného) či kdy jeden z manželů vstupuje do manželství s výrazně vyšším příjmem, majetkem či dluhem. Výhodná je také pro toho, kdo ví, že v budoucnu se mu prudce zvedne příjem nebo přijde k většímu majetku.

Nevýhody předmanželské smlouvy

Nevýhody předmanželské smlouvy lze spatřit především na straně toho partnera, který do manželství vstupuje s výrazně nižšími příjmy a nelze u něj ani předpokládat větší potenciál po dobu manželství. Na druhou stranu lze do předmanželské smlouvy zanést i ochranu této slabší strany – např. manželky, která díky péči o děti nemohla tolik vydělávat.

Pro některé může předmanželská smlouva představovat symbol malé vzájemné důvěry a úcty.

Kde a jak předmanželskou smlouvu vyřídit

Předmanželskou smlouvu je nutné vyhotovit u notáře ve formě notářského zápisu. Notář budoucím manželům v případě nejasností poradí a celou smlouvu potvrdí notářským zápisem. Notář ve spolupráci s partnery také dohlédne na to, aby ve smlouvě nebyla žádná chyba nebo aby tam nechybělo něco důležitého.

Smlouva se nejčastěji uzavírá před uzavřením manželství a začíná platit s okamžikem jeho vzniku. Je tu ale možnost sepsat ji i během manželství, pak se dokument nazývá „manželská smlouva“. Jako jakýkoliv úřední dokument je předmanželskou smlouvu možné upravovat nebo i zrušit. U veškerých změn předmanželské smlouvy musí být vždy opět přítomen notář.

Odměna notáři za sepsání předmanželské smlouvy je upravená vyhláškou o odměnách notářů. Výše odměny se bude pohybovat v řádech několika tisíců a odvíjí se od mnoha aspektů včetně odhadu hodnoty celého majetku.

Napsat komentář: Předmanželská smlouva – vyplatí se uzavírat?

RE: Předmanželská smlouva – vyplatí se uzavírat?

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.