Co odhalí toxikologické vyšetření a jak probíhá

img
27. 02. 2017 Přečteno: 7892x

Mnohé chemické sloučeniny jsou toxické, mají schopnost vyvolat otravu osob či zvířat. Úkolem toxikologie je zkoumat tyto látky, izolovat je, zjistit příčiny intoxikace a hledat možné způsoby detoxikace. Toxikologie je vědním oborem, který pomáhá státním orgánům, stejně tak je nedílnou součástí léčby mnohých akutních onemocnění a otrav.

Toxikologie

Toxikologie je věda, zabývající se negativními vlivy chemických látek na lidský organismus. Tuto vědu lze podle oblasti zaměření rozdělit do několika podskupin. Nadřazenou skupinou je toxikologie obecná, která zkoumá obecné vztahy mezi organismem a chemickou látkou. Tato obecná věda se v mnohém překrývá s farmakologií. Podřazenými skupinami jsou pak speciální obory v rámci toxikologie, nejznámější je toxikologie klinická a forenzní.

Čtěte také:

Test otcovství – laboratorní vyšetření, které přináší silné důkazy

Klinická toxikologie zkoumá účinky jedů na lidský organismus, zabývá se také studiem projevů otravy a léčbou. Klinická toxikologie studuje působení alkoholu, drog a dalších jedů na náš organismus, může se zabývat také např. zkoumáním jedů zvířat a hledáním protilátek. Oproti tomu se v rámci forenzní (soudní) toxikologie hledají příčiny úmrtí jedince, provádí se posmrtně rozbory tělesných vzorků. Forenzní toxikologie je nedílnou součástí mnoha policejních vyšetřování.

Toxikologické vyšetření v rámci klinické toxikologie

Jak jsme již uvedli výše, klinická toxikologie se zabývá studiem působení jedů na lidský organismus. Hlavní cílem toxikologického vyšetření je studovat chemickou stránku jedů, možnosti izolace, výrobu, identifikaci, reakci a eventuálně i léčbu při otravě. Provedení toxikologického vyšetření je náročné, vzhledem k tomu, že laborant zpravidla neví, jaký jed je předmětem rozboru.

Toxikologické vyšetření bývá navíc komplikováno dalšími látkami, které jsou v těle obsažené a vyvolávají různé reakce. Toxikologické vyšetření se provádí rozborem biologické materiálu, obvykle se využívá moč, krev nebo zvratky. V rámci forenzní toxikologie se často studují i další materiály, např. vlasy nebo nehty.

Kdo toxikologické vyšetření nařizuje

K toxikologickému vyšetření se můžeme dostat v podstatě čtyřmi způsoby. Při podezření z intoxikace neznámou látkou může být toto vyšetření indikováno lékařem, ať už privátním či v rámci oddělení nemocnice. V takovém případě zajišťuje přepravu vzorku k vyšetření lékař, který k němu přikládá žádanku.

Toxikologické vyšetření může být provedeno také na základě žádosti státních orgánů, ať už jde o policii, vězeňskou službu ad. Velmi často se provádí rozbor kvůli zjištění přítomnosti alkoholu v krvi, v takovém případě orgán vyplní protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem či jinými omamnými a psychotropními látkami.

Vyšetření může být také provedeno na základě požadavku ze strany zaměstnavatele či bezpečnostního technika podniku. Odběr materiálu se provádí na klinickém oddělení nebo u lékaře, ve druhém případě se postupuje jako by o vyšetření žádal sám lékař.

Posledním způsobem, jak se k toxikologickému vyšetření dostat, je o něj zažádat individuálně. Každý občan může zažádat o provedení takového vyšetření, které však není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Jak postupovat při odběru moči

Pokud budete toxikologické vyšetření podstupovat, pak budete muset odevzdat vzorek biologického materiálu k rozboru. V běžných případech se odebírá moč, ze které se zachycují látky v podobě metabolitů.  Aby bylo možné takové vyšetření provést, je třeba odebrat minimálně 10 ml moči. Je třeba říci, že se moč odebírá za dozoru zdravotnického pracovníka stejného pohlaví. To je z důvodu, aby nemohlo dojít k ovlivnění výsledků pomocí ředění, úpravy pH moči apod.

Moč se odebírá do speciálních čistých nádob, které jsou zajištěny před rozlitím a rozbitím. Na nádobu se napíše jméno pacienta, ale také rodné číslo a datum odběru. Ke vzorku personál přikládá vyplněnou žádanku, která mj. obsahuje i diagnózu, razítko či kód zdravotní pojišťovny.

Toxikologické vyšetření moči se nejčastěji využívá k vyloučení či potvrzení užívání drog různého typu. Ty lze v moči zachytit po odlišně dlouhou dobu od užití v závislosti na konkrétním druhu drogy. Ze vzorku moči lze odhalit např. kokain, metadon, heroin, amfetaminy a další.

Kde se toxikologické vyšetření provádí

Toxikologická vyšetření se nejčastěji provádí na odborných specializovaných toxikologických odděleních obvykle v rámci ústavu soudního lékařství. Takové ústavy nalezneme nejčastěji ve fakultních nemocnicích. Je třeba říci, že některá toxikologická pracoviště se specializují na forenzní toxikologii, jiné na klinickou. Některé laboratoře ústavů soudního lékařství se pak zabývají současné klinickou i forenzní toxikologií, tak je tomu např. v Olomouci, Ostravě či Brně.

Co toxikologie zjišťuje

Běžných osob se toxikologické vyšetření týká velmi často právě v souvislosti s testem na drogy či alkohol. Toxikologie však pomáhá při diagnóze nejrůznějších poruch, dokáže objasnit příčinu intoxikace i typ otravy. V rámci toxikologického vyšetření se nezjišťují jen extraktivní látky, tj. návykové látky, medikamenty nebo rostlinné toxiny, ale také plyny, kovy, anorganické kyseliny nebo glykoly a pesticidy. 

Další oblasti toxikologie

Doposud jsme se zabývali jen 2 nejrozšířenějšími specializacemi toxikologie, a to klinickou a forenzní. Je však třeba si uvědomit, že v rámci této komplexní multidisciplinární vědy existuje celá řada dalších specializací, uveďme proto alespoň některé z nich:

  • Toxikologie medikamentů – zabývá se hledáním a studiem nežádoucích účinků léčiv
  • Ekotoxikologie – studuje vlivy jedovatých látek na populaci jako celek v rámci systému
  • Toxikologie v průmyslu – zkoumá látky, které jsou produkovány chemickým průmyslem, zjišťuje jejich vlivy na zdraví organismu

Toxikologické vyšetření pomáhá odhalit přítomnost toxických látek v našem těle, ať už jde o jedy z hub, rostlin, jedovatých zvířat nebo alkohol či drogy. Výsledky vyšetření slouží jako podklad pro další konání státních orgánů, jsou však také nedílnou součástí léčby mnoha onemocnění.

Napsat komentář: Co odhalí toxikologické vyšetření a jak probíhá

RE: Co odhalí toxikologické vyšetření a jak probíhá

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.