Správná likvidace nebezpečného odpadu a jeho druhy

img
13. 03. 2017 Přečteno: 2470x

Každý z nás produkuje velké množství odpadu. Mnohdy si to ani neuvědomujeme, ale shromažďujeme kolem sebe i nebezpečný odpad a často s ním nevhodně zacházíme. Použité baterie, žárovky, zářivky a další druhy odpadu vyžadují zvláštní zacházení a rozhodně nepatří do popelnice. Co všechno lze za nebezpečný odpad pokládat, jaké existují druhy a kategorie v oblasti nebezpečného odpadu a jak jej správně likvidovat?

Nebezpečný odpad – hlavní znaky

Za nebezpečný odpad lze považovat veškerý odpad, vyznačující se negativním působením vůči životnímu prostředí a zdraví lidí a zvířat. Díky zvýšenému riziku při manipulaci nelze s odpadem tohoto typu nakládat stejně jako s běžným komunálním odpadem, nebezpečné odpady vyžadují zvláštní způsob zacházení. Nelze jej vyhazovat na skládku, recyklovat běžným způsobem ani spalovat v běžných spalovnách.

Čtěte také:

Jak založit kompost a zajistit si tak bohatší úrodu

Bioodpad není odpad. Kompostování přináší samá pozitiva

Nebezpečný odpad lze charakterizovat podle různých měřítek, stejně tak je možné jej dělit do mnoha kategorií. Za nebezpečný odpad se považuje veškerý odpad, který se vyznačuje minimálně jednou z vlastností, řadících se mezi nebezpečné. Patří sem především výbušnost, vysoká hořlavost, schopnost oxidace, toxicita, karcinogenita, dráždivost, jakákoliv forma škodlivosti vůči zdraví a další. Pokud je pro daný typ odpadu některý z těchto charakteristických rysů typický, je třeba s ním zacházet zvláštním způsobem podle pravidel likvidace nebezpečného odpadu.

Nebezpečné odpady a jejich dělení

Nebezpečný odpad je obecné označení pro všechny typy odpadu, které mohou být nějakým způsobem rizikové. Pro snadnější orientaci se nebezpečné odpady rozdělují obvykle podle typu původu, resp. podle odvětví a místa, kde ke vzniku odpadu došlo. Z tohoto hlediska lze rozdělit nebezpečný odpad do následujících kategorií:

 • Komunální odpad – zde se řadí veškerý nebezpečný odpad, který vzniká v domácnostech a při běžném provozu měst a obcí. Patří sem odpad z veřejných prostorů, např. oleje a kaly ze silnice i odpady od samotných obyvatelů měst a obcí. Jde o obaly, oleje, barvy a odpady, se kterým se můžeme běžně setkat a o kterém se v tomto článku podrobně zmiňujeme.
 • Zemědělský odpad – nebezpečný zemědělský odpad pochází ze zemědělského průmyslu. Patří sem hnojiva, chemické prostředky, ale i obaly, oleje ad.
 • Zdravotnický odpad – oblast zdravotnictví produkuje velké množství nebezpečného odpadu. Patří sem již nepoužitelné léky, infekční odpady, použité injekční jehly apod. Likvidace zdravotnického nebezpečného odpadu vyžaduje obzvláště vysokou míru opatrnosti a řídí se přísnými předpisy.
 • Veterinární odpad – v podstatě totožný se zdravotnickým
 • Průmyslové odpady – v jakémkoliv průmyslovém odvětví dochází k velké produkci nebezpečných odpadů. Vzhledem ke kvantitě a nebezpečnosti se jejich likvidace řídí přísnými normami a zákony o likvidaci nebezpečného odpadu.
 • Kontaminované objekty a místa – jednu z kategorií nebezpečného odpadu tvoří objekty a místa, u kterých došlo ke kontaminaci vlivem špatného zacházení s nebezpečnými odpady z minulosti. Taková místa či předměty se poté sami o sobě stávají nebezpečným odpadem, se kterým je třeba náležitě zacházet a zajistit likvidaci. Jedná se především o kontaminovanou půdu nebo vodu vlivem špatného uskladnění chemikálií, ropy a dalších nebezpečných látek.

Co vše patří mezi běžné nebezpečné odpady

Nebudeme se zabývat odpady, které vznikají při průmyslových výrobách nebo specializovaných odvětvích. Naopak se zaměříme na kategorii komunálního nebezpečného odpadu, která se týká každého z nás. Aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, používáme a pravidelně vyhazujeme odpad, který se může na první pohled jevit jako neškodný, ve skutečnosti se však řadí mezi nebezpečný odpad.

Ve stručném výčtu bychom rádi upozornili alespoň na některé nebezpečné odpady, které mohou být při třídění problematické a které spousta občanů za nebezpečné ani nepovažuje. Vyhazuje je do popelnice, kam však rozhodně nepatří a mohou při následné likvidaci způsobovat další škody a ekologickou zátěž.

 • Syntetické barvy, laky, ředidla, benzín
 • Barvy do tiskárny, tonery
 • Čisticí prostředky, prací prášky a obaly od těchto přípravků
 • Baterie, autobaterie, včetně malých článkových baterií
 • Rtuťové teploměry
 • Obrazovky
 • Hnojiva a pesticidy
 • Staré zářivky a zářivkové žárovky
 • Použitý zdravotnický materiál – náplasti, obvazy
 • Pryskyřice, kalafuna
 • Olejové filtry
 • Staré lednice a mrazáky

Správná likvidace nebezpečného odpadu

A jak si tedy s likvidací nebezpečného odpadu poradit? Nejde o nic složitého. Mezi nejčastější nebezpečný odpad patří staré baterie a zářivky či žárovky. Pro tento typ odpadu jsou v elektro obchodech i velkých obchodních řetězcích, často však i ve školách, umístěny krabice či speciální obaly, určené pro shromažďování nebezpečného odpadu tohoto typu.

Další nebezpečný odpad je třeba doma shromažďovat na chráněném místě (ovšem jen v malém množství) a následně zavést na sběrný dvůr. Za některý typ odpadu dokonce můžete dostat i zaplaceno, např. za staré autobaterie. Zpravidla jednou za rok zajišťují jednotlivé obce svoz nebezpečného odpadu, stačí tak na určené místo v obci či městě veškerý nebezpečný nepořádek shromáždit. Taková likvidace je financována obcí či jinými subjekty, odpadu se tak můžete zbavit zdarma.

Co se s nebezpečným odpadem dále děje

Shromážděný nebezpečný odpad se dále zpracovává různým způsobem. Některé předměty, často např. autobaterie, jsou recyklovány a využívány pro další výrobu a použití. Většina nebezpečného odpadu je odvezena do specializovaných spaloven nebezpečného odpadu, případně končí v cementárnách. Při spalování nebezpečného odpadu nedochází k výrobě energie, pouze se nebezpečný odpad likviduje hořením za přísných podmínek. Po spálení zůstane z nebezpečných látek popel, který se uchovává na skládce nebezpečného odpadu ve specializovaných urnách.

Samotná likvidace nebezpečného odpadu není pro veřejnost vůbec komplikovaná, stačí se řídit několika základními pravidly. Důležitější je si však uvědomit, které konkrétní typy odpadu patří do kategorie nebezpečného odpadu a vyžadují zvláštní zacházení.

Napsat komentář: Správná likvidace nebezpečného odpadu a jeho druhy

RE: Správná likvidace nebezpečného odpadu a jeho druhy

Odesláním souhlasíte s pravidly diskuze.