Hlavním zaměřením Základní školy speciální Jaroměř je vzdělávání žáků se středním a těžkým mentálním postižením a žáků s kombinovaným postižením. Pedagogický sbor školy zajišťuje také reedukaci žákům, u kterých se vyskytují vady řeči, zraku nebo specifické poruchy učení či chování. Učitelé a pedagogičtí asistenti se snaží dosáhnout maximální socializace žáků a zároveň jim předat cenné vědomosti a dovednosti, díky kterým si vytvoří návyky nezbytné pro uplatnění v praktickém životě. Zkušený pedagogický sbor Základní školy speciální Jaroměř se podílí na rozvoji duševních i tělesných schopností žáků s ohledem na jejich individuální zvláštnosti.

Praktická škola Jaroměř

Praktická škola Jaroměř se zaměřuje na jedince s těžkým zdravotním postižením, zejména pak s těžkým stupněm mentálního postižení, na žáky s postižením více vadami a s diagnózou autismu, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální. Těmto žákům praktická škola jednoletá nabízí střední vzdělání s možností uplatnění se přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech, a to s ohledem na jejich schopnosti.

Vybavení základní školy speciální a praktické školy Jaroměř

Ve škole se nachází šest kmenových tříd, z toho jich je pět součástí Základní školy speciální a jedna učebna spadá pod školu praktickou. Třídy jsou vybaveny funkčním zařízením a nechybí zde ani speciální pomůcky pro kvalitní výuku. K dispozici jsou ve všech třídách dataprojektory, dva počítače s přístupem na internet a jedna třída slouží přímo jako počítačová učebna.

Součástí budovy jsou také další odborné pracovny, a sice hudebna, ve které vyučuje řečová výchova, tělocvična, žákovská kuchyňka, dílna, posilovna a keramická dílna. V blízkosti Základní školy speciální a praktické školy Jaroměř se nachází velká zahrada s ohništěm, asfaltové hřiště, dětské hřiště s prolézačkami, záhony určené pro výuku pěstitelských prací a travnatá plocha pro sportovní a rekreační účely a volné hry. Pro žáky s poruchou hybnosti je pro přístup do dalších podlaží budovy schodolez.