Karcinom hrtanu

Karcinom hrtanuKarcinom hrtanu

Slovo karcinom vychází z řečtiny a označuje nádorové onemocnění pocházející z epitelové tkáně (nejčastěji vsrtvy sliznice). Většina karcinomů patří ke zhoubným nádorům, tedy maligním. Karcinom hrtanu může být někdy označován také jako tumor hrtanu, rakovina hrtanu, nádor hrtanu nebo také z lékařské terminologie vycházející karcinom laryngu.

Oběcně nádor je útvar, který vychází z buněk podobným původní tkáni. Tyto nádorové buňky se ale začnou nekontrolovatelně množit a růst a dále rozšiřovat po celém organismu (vzniká tak maligní nádor - rakovina). Velmi často ale malignímu nádoru předchází tzv prekanceróza, což je stav, kdy je změněna struktura tkáně, ještě se nejedná o maligní nádor, ale buňky této prekancerózy jsou velmi náchylné ke vzniku nádoru. Nádor se většinou od okolí odlišuje strukturou, barvou, konzistencí nebo povrchem. V oblasti laryngu - hrtanu se mohou vyskytovat jak nádory benigní (nemetastazující, nerakovinné), tak maligní (metastazující, rakovinné). U karcinomu hrtanu je nádorem postižena stěna hrtanu.

Hrtan je vlastně část dýchací trubice uložené za nosohltanem. Z nosohltanu ústí jeden vchod do jícnu a dále do žaludku, druhý pak právě do hrtanu, který vede do trachey, bronchů a do plic. Vchod do hrtanu je chráněn hrtanovou záklopkou epiglottis, která má tvar kornoutovitého jazýčku bránicího vdechnutí potravy a tekutiny. V oblasti hrtanu se také nacházejí hlasivky, což jsou dva pruhové vazy kmitající podle proudícího vzduchu. Na hrtan pak navazuje výše zmíněnýá trachea neboli průdušnice, která vede vzduch do dvou průdušek a ty pak do levé a právě plíce. Podle výše zmíněného popisu pak nádor - karcinom hrtanu může vznikat v různých častech, a to ve stěně v oblasti hlasivek (glotická), v oblasti nad hlasivkami (supraglotická) nebo ve stěně pod hlasivkami (subglotická). Nejčastěji je to pak v oblasti hlasivek. Karcinom hrtanu statisticky postihuje mnohem častěji muže - ve věku mezi 50. a 60 rokem. V posledních letech je ale sledován výskyt i u mužů mladších, i před 40. rokem věku.

Karcinom hrtanu - příčiny vzniku

Vznik karcinomu hrtanu je v dnešní době podle výzkumů nejčastěji spojován s kouřením cigaret a konzumací alkoholu. Karcinom velmi často (až v 10%) vzniká na podkladě dříve zjištěných prekanceróz (displazií). U nemocných mužů je pak až 95% kuřáků kouřících alespoň 20 cigaret denně po dobu několika let. U nádorů supraglotických je pak viníkem také alkohol. Usuzuje se, že velkou roli při vzniku karcinomu hrtanu hraje také vnější prostředí a výživa jedince. Až 3% nádorů pak mají podklad v infekci. Další příčinou může být ionizující záření, pracovní expozice toxických látek a záření. U ve srovnání menší skupiny nekuřáků se pak příčiny vzniku někdy velmi těžce odhalují. Uvažuje se také o vlivu virové infekce (HPV). Mechanizmem vzniku karcinomu je pak chyba genetické informace - DNA buňky. Vadná buňka nebyla včas usmrcena imunitním systémem jako poškozená buňka, ale buňka dostala šanci dále se množit. Množení probíhá velmi rychle a vzniká tak masa buněk - nádor či tumor.

Karcinom hrtanu - příznaky a průběh

Jelikož je karcinom v oblasti hlasivek nejčastějším nádorem, jedním z příznaků bývá změna hlasu, chrapot či dráždění s kašlem trvající déle než dva týdny. Nádor vznikající na hlasivkách postupně prorůstá do druhostranné hlasivky a okolní tkáně, roste do stěny hrtanu. Typické jsou také poruchy polykání, kdy je obtížné polknout zpočátku větší sousta, postupně činí polykání malých soust i tekutiny také problémy. Polykání může být bolestivé. Typický bývá nezvyklý zápach z úst přes veškerou správnou hygienu dutiny ústní. K projevům patří také bolest v krku, která neustupuje, spíše se zhoršuje. Projevem mohou být také zvětšené krční lymfatické uzliny, které jsou většinou nebolestivé a tvrdé na pohmat. Není neobvyklé, že se první příznaky karcinomu objeví až velmi pozdě, kdy je již nádor rozšířen do okolí a metastázuje. Krom chrapotu může nemocný trpět pocitem cizího tělesa v krku a může mít potíže s dýcháním, kdy často popisuje pocit jako dýchání přes překážku.

Karcinom nad hlasivkami se nejčastěji projevuje jako polykací obtíže. Co se týká celkového průběhu onemocnění, velmi důležité je zjistit, o jaký nádoru hrtanu se skutečně jedná, protože krom karcinomu hrtanu se v této oblasti může vyskytovat velká řada jiných typú nádorů a průběh onemocnění se pak velmi liší. V hrtanu se mohou vyskytovat nezhoubné nádory jako je papilom (příčinou je právě HPV - lidský papilomavirus), který se ale může zvrhnout v maligní nádor. Papilomy vycházejí nejčastěji z hlasivek, proto je první příznakem změna hlasu, chrapot a dýchací obtíže. K dalším původně nezhoubným nádorům řadíme chondrom nebo hemangiom, opět může dojít k jejich rakovinnému zvratu.

Průběh celého onemocnění se také odvíjí od lokalizace nádoru. Glotické nádory se projevují chrapotem, supraglotické poruchou polykání a subglotické obtížným dýcháním a bolestí. Každý chrapot trvající 2 - 3 týdny si vždy zaslouží pozornost a návštěvu lékaře. Supraglotický nádor má tendenci k rychlému metastázování, proto bývají typicky zvětšenou krční uzliny. V průběhu tohoto onemocnění se můžeme setkat s řadou komplikací. Jednou z nich je uzavírání dýchacích cest nádorem s rizikem utlačení okolních cév. Hrozí tak nedostatečné prokrvení mozku s odumřením mozkové tkáně či bezprostřední dušení. Další možností je, že nádor růstem nahlodá okolní cévu, vznikne tak vážné krvácení, které může rychle ohrožovat na životě.

K dalším komplikacím patří recidivy, kdy po úspěšném odstranění nádoru se nádor znovu objeví. Ke komplikacím patří také pozdní metastázování, kdy i po odstranění nádoru může dojít k rozšíření nádorových buněk krví či lymfatickou tkání po těle. Karcinom hrtanu nejčastěji metastazuje do plic a lymfatických uzlin.

Fotolia_68869584_XSV případě karcinomu hrtanu můžeme zcela jistě konstatovat, že prevencí vzniku je nekuřáctví.

Diagnostika karcinomu hrtanu

Při potížích s polykáním a dlouhodobém chrapotu je vhodné vyhledat co nejdříve praktického lékaře, který vás s největší pravděpodobností doporučí k vyšetření na ORL (ušní nosní krční oddělení). Základem je podrobné odebrání anamnézy, kdy je důležité lékaři zdělit, kdy se první obtíže objevily, co přesně vás trápí, zda jste kuřák, jak často konzumujete alkohol, zda se u některého člena rodiny objevily podobné obtíže, jakou pracovní činnost vykonáváte atd. ORL lékař vás vyšetří a pomocí laryngoskopického zrcadla nahlédne do oblasti hrtanu.

Může zkontrolovat ústa, vchod do jícnu a hlasivky s hrtanovou příklopkou. Dále by měl prohmatat zevně krk a zaznamenat velikost a kozistenci krčních lymfatických uzlin. Pokud lékař objeví podezřelé struktury, doporučí biopsii tkáně, což je vlastně odebrání malých vzorků z různých částí hrtanu. Vzorek je možné odebrat pouze při lokálním znecitlivění, při větších nebo složitějších nálezech je možné biopsii prodělat v celkové anestezii. Vzorky jsou pak velmi podrobně zkoumány patologem, který určí, o jakou strukturu se jedná, zda jde skutečně o nádor a pak o jaký typ nádoru a jeho stadium, což je velmi důležité pro další postup a léčbu. při potvrzení nádoru následuje další vyšetřování. Je nutné zjistit, zda se nádor rozšiřuje dále po těle a do okolí. Rozšiřování nádoru je možné prostřednictvím krve do dalších orgánů, prostřednictvím lymfatických cest či růstem do okolí. Ke zjištění, kde všude by případné metastázy mohly být, se využívá počítačové tomografie (CT), magnetické rezonance (MRI), scintigrafie (metastázy v kostech), PET vyšetření, ultrazvukové vyšetření uzlin. K základním vyšetřením také patří vyšetření hematologické (krevní obraz), biochemické vyšetření krve, vyšetření moči.

Léčba karcinomu hrtanu

Jelikož jde o maligní (zhoubné) onemocnění, léčba musí být radikální a rychlá. Základem léčby je chirurgický zákrok odstraňující nádor, ozařování nebo kombinovaná léčba. Vše záleží na typu nádoru, na umístění nádoru, jeho velikosti a případném rozšíření po těle. Léčba je vždy velmi individuální a prakticky nikdy není naprosto stejná u různých jedinců. Pokud je to možné, snaží se chirurgové odstranit celý nádor hrtanu s jeho na pohled zdravým lemem. Ve velmi časných stádiích bez metastáz je metodou volby chordektomie, kdy se odstraní pouze postižená část hrtanu v oblasti hlasivek. V pokročilejších stádiích se provede částečná nebo úplná resekce hrtanu. Vždy je snaha, aby byly zachovány důležité funkce hrtanu jako je tvorba hlasu a dýchání, ne vždy je to ale možné.

Pokud je nutné odstranit celý hrtan, hlas již není možné zachovat a dýchání probíhá přes vyústění průdušnice ven otvorem v oblasti krku. Otvorem je pak prostrčena průdušnicová kanyla, aby nedošlo k zarostení otvoru v kůži na krku. Hlas hrtanový je částečně možné nahradit tzv. jícnovým hlasem, kdy je nutný zdlouhavý a složitý trénink na foniatrii. V některých případech se využívá tzv. elektro-hrtan, což je elektrický vibrátor, který se přikládá na zevní krk a ten pak podle vibrací elektrickým zpracováním umožní řeč. Pokud jsou zároveň s hrtanem postiženy krční mízní uzliny, je možné je také odstranit. V některých případech při velmi rozsáhlých nádorech se odstraňují taktéž některé krční cévy, svaly a podčelistní slinné žlázy.

Chirurgická léčba může být doplněna ozařováním. Někdy ozařování předchází chirurgickému zákroku, kdy je snaha o zmenšení masy nádoru, aby bylo jednodušší jeho odstranění. Další formou především při rozšíření metastáz je chemoterapie, která celkově likviduje nádorové buňky. Operační odstranění hrtanu je vždy velmi náročnou operací, vždy je nutná hospitalizace dle stavu na ARO nebo JIP se zajištěním dýchání, protože hrtan bývá po zákroku oteklý nebo zcela neprůchodný. Někdy je nutné operační zákrok několikrát opakovat a rozšiřovat. Důležitá je také péče o příjem potravy, kdy velmi často není možné přijímat potravu jinak než nasogastrickou sondou či přímo vstupem přes břišní stěnu do žaludku či parenterálně žílou. K pomocným lékům především pooperačně patří analgetika pro tišení bolesti, mukolytika pro uvolnění a zředění hlenů, antibiotika k prevenci zánětu.

Prevence karcinomu hrtanu

V případě karcinomu hrtanu můžeme zcela jistě konstatovat, že prevencí vzniku je nekuřáctví. Bylo jasně prokázáno, že se kouření cigaret a inhalace dalších návykových látek znatelně podílí na jeho vzniku. Dále se nedoporučuje nadměrně konzumovat alkoholické nápoje. Jako u většiny onemocnění je základem prevence také zdravý životní. V poslední době se také často hovoří o očkovacích látkách proti HPV viru, které by mohly bránit vzniku papilomů, které bývají prekancerózou.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 17100x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

Goji - kustovnice čínská sušená na…

Plody Goji sušené na slunci, pro vitalitu, dlouhověkost, sexuální potenci Goji…

Cena: 202 Kč

RESPIRAN osvěžovač vzduchu 50ml Dr.Popov

Směs přírodních silic vhodná jako účinný osvěžovač vzduchu…

Cena: 95 Kč

Ayur Elixir 13 Kanakasawaya Siddhalepa

Ajurvédský bylinný elixír pro dobré dýchání, na kašel, astma, plicní…

Cena: 390 Kč

Propolisový nosní sprej PROPOLAID 20ml

Nosní sprej Složení: čištěná voda, chlorid sodný, dihydrogenfosforečnan…

Cena: 96 Kč  129 Kč 

Doporučujeme k tématu

Éterický olej EUKALYPTUS 10ml Dr.Popov

Éterický olej vhodný při nachlazení Vhodný při nachlazení a bronchitidě,…

Cena: 90 Kč

Náhradní blok SALIN S2

Náhradní náplň se solnými ionty do přístroje SALIN S2 VÝMĚNA FILTRAČNÍHO…

Cena: 790 Kč

KURKUMA 60kps. DNM

Pro detoxikaci, na žlučník, játra, na kůži, dýchací systém Kurkuma je…

Cena: 336 Kč

Hlava a mozek

Trávení

Kůže

Ústa a krk

Uši a sluch

Hormony

Nádorová onemocnění

Genetika

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte