Bolest zad

bolest zadbolest zad

Bolest zad patří mezi velmi časté potíže. Snad skoro každý se s těmito problémy setkal. Uvádí se, že alespoň jednou se vyskytly bolesti zad až u 80% populace. Častokrát se jedná pouze o špatné návyky, sedavé zaměstnání nebo přetížení, ale mnohdy může bolest zad signalizovat závažné až život ohrožující onemocnění.

Stavba páteře a její funkce

Páteř má 3 základní funkce:

  • chrání míchu
  • umožňuje pohyb
  • je v podstatě nosným pilířem těla

Páteř tvoří jeden celek se zádovými a břišními svaly. Pro správné držení těla je tedy nezbytné správné fungování všech těchto jednotek. Páteř je tvořena obratli, které jsou navzájem spojeny vazivem a meziobratlovými klouby. V předozadním rozměru by měla být rovná, v bočném dvakrát esovitě prohnutá. V krční a bederní oblasti je prohnuta dopředu, tvoří tak lordozu a v hrudním úseku se prohýbá dozadu, tak vzniká kyfoza. Mezi jednotlivými obratlovými těly jsou ploténky neboli disky. V mládí jsou ploténky měkké, gelovité, s postupem času ztrácejí vodu a dochází tak k jejich snižování a praskání.

Příčiny bolesti zad

1. Bolest zad ze špatného držení těla

Chybné držení těla patří do velké skupiny onemocnění zvaných posturální vady. Jde o velmi aktuální problematiku, v dnešní moderní době se hovoří až o pandemii. Většinou vzniká porucha již v dětství a tyto návyky se pak přenáší do dospělosti a způsobují bolest zad. Jsou určité odchylky dané geneticky. Některé děti se rodí s vadami páteře, například skoliozou. Ale dále se jedná o zevní, ovlivnitelné příčiny. Je to hlavně:

  • nedostatek pohybu
  • nerovnoměrně rozvržená fyzická aktivita
  • nepřirozený pohyb s přetěžováním určité partie

Při vadném držení těla se objevují hlavně dvě odchylky od normálního stavu, a to kloubní decentrace a svalová dysbalance. V ideálním případě jsou síly působící na kloubní plochy rovnoměrně rozloženy, pokud tomu tak není, mluvíme o kloubní decentraci. Svalová dysbalance znamená nerovnováhu svalových skupin. Některé svaly mají tendenci se zkracovat, jiné naopak ochabovat. Začátek je třeba ve většině případů hledat v dětství, proto by se s léčbou mělo začínat v časném věku. Typicky se vadné držení těla i u dětí projevuje pohloubenou lordozou, tedy prohnutím bederní páteře, zvýšenou hrudní kyfozou, nahrbením, přednusenem ramen a hlavy. To vše způsobuje špatné rozložení sil, které působí na páteř a klouby.

Celý systém je propojen, to znamená, že jakákoliv nerovnováha se přenáší na celá záda, bolest zad může vyzařovat i do oblasti hlavy nebo rukou a nohou. Nejprve je porucha pouze funkční, při které nemusí mít dotyčný potíže, ale postupně se vytváří změny na páteři, špatné postavení kloubů a svalová dysbalance a v tomto stadiu už bolesti bývají. Bolest zad v tomto případě působí varovně, upozorňuje na to, že některé části zad jsou nadměrně zatěžovány, je způsobena hlavně změnou napětí v postižených částech.

bigstock-young-man-in-office-with-compu-29935619Sedavé zaměstnání je jednou z hlavních příčin bolesti zad.

2. Bolest zad z nedostatku fyzické aktivity nebo nevyváženého pohybu

Pohyb má nezastupitelný význam v životě člověka. Je vykonáván podpůrně pohybovým aparátem a probíhá podle fyzikálních zákonů. Pohyb je řízený jednak nervovými centry v míše a složitější pohyb pak v mozku. Pohybové chování je dáno částečně geneticky, je tedy zakódováno v naší dědičné informaci a velmi ovlivněno je také prostředím, ve kterém jedinec vyrůstá.

Fyzickou aktivitou je tělo stimulováno k vyššímu metabolismu, tedy látkové výměně, odstraňování toxických látek z těla, zlepšení srdeční činnosti, zvýšení aktivity plic a celkově k zlepšení fyzické kondice. Nedostatek pohybu způsobuje změny, které se projevují úbytkem svalové hmoty, zkracováním vazů a svalů. Způsobuje ale také změny v kostech, konkrétně osteoporózu, tedy jejich řídnutí a tím pádem větší náchylnost ke zlomeninám. Snížená fyzická aktivita spolu s nadměrným trávením času ve strnulých pozicích například v práci, autě nebo při počítači ale také při přetěžování určité partie opět vedou ke špatnému držení těla a všem výše zmíněným důsledkům tohoto stavu.

S fyzickou aktivitou úzce souvisí obezita. Zvýšená tělesná hmotnost nadměrně zatěžuje svaly a páteř. Navíc bývají u těchto osob povoleny břišní i zádové svaly, což opět vede ke špatné stabilizaci páteře a nerovnoměrnému rozložení sil.

Bolesti zad se často objevují nebo zhoršují také při prochlazení. Proto je dobré se dostatečně oblékat a vyvarovat se promoknutí. Nepříznivě působí také psychický stres, který bývá hlavně u pacientů s dlouhodobými potížemi a samozřejmě zdravotnímu stavu pacienta nepřispívá.

3. Bolest zad způsobená výhřezem ploténky

Mezi časté příčiny bolesti zad patří výhřez meziobratlové ploténky. Ploténka je umístěna mezi obratlovými těly a proto, že je měkká a pružná umožňuje pohyb páteře. Pokud ovšem dojde k jejímu vyhřeznutí, posunutí mimo páteř může tlačit na míchu nebo nervy, které z míchy vychází. Díky tomuto útlaku vznikají velké bolesti zad, které se podle místa vzniku mohou šířit do rukou, nohou nebo třeba i do hlavy. V těžších případech může vzniknout až porucha citlivosti a oslabení nebo úplná neschopnost pohybu končetin. Pokud dojde k útlaku nervů, které vedou k močovému a trávicímu ústrojí, může dojít k potížím s vyprazdňováním a močením. Toto už je urgentní stav, který vyžaduje operaci.

K diagnostice jsou používány zobrazovací metody, jako je rentgen, CT a magnetická rezonance. Vždy je nutné neurologické vyšetření, aby se určila tíže postižení. Zda je nebo není stav na operaci rozhoduje neurolog spolu s neurochirurgem. Pokud stav operaci nevyžaduje, jsou podávány léky proti bolesti a na uvolnění a vhodná je také dlouhodobá rehabilitační léčba.

4. Bolest zad vlivem degenerativních změn

Degenerativní změny jsou trvalé a vyvíjí se s postupem věku. Jsou to různé kostěné výrustky, poškozené drobné obratlové klouby, ale také posuny obratlů a snížení meziobratlových plotének. To vše vede k dráždění okolních struktur a k bolesti zad. Takto může také docházet k útlaku nervů a míchy s podobnými příznaky, jako byly popsány výše. K diagnostice se opět používají zobrazovací metody. V některých případech je možná operace, ale většinou je spíše využívána konzervativní, rehabilitační léčba.

5. Bolest zad ze zlomenin a nádorů obratlů

Zlomeniny obratlů jsou také velmi bolestivé. Vznikají buď po úrazu nebo spontánně, pokud je obratel poškozen nádorem, zánětem nebo je kostní struktura porotická, prořídnutá. Zlomenina bývá dobře patrná na rentgenu, podrobněji pak při CT vyšetření páteře. Pokud dojde k posunu úlomků a hrozí riziko útlaku, je třeba páteř operačně stabilizovat. Pokud je postavení úlomků a obratlového těla správné, je možná léčba konzervativní.

Závažným stavem jsou nádory. Mohou být kostní, vznikající přímo v obratli nebo metastázy jiného zhoubného nádoru v těle. Bývají velmi bolestivé, špatně reagující na léčbu bolesti a často dochází ke zlomeninám obratlů. V takovém případě je nutná onkologická léčba a v případě zlomenin stabilizace.

Diagnostika u bolestí zad

Pokud trpíte bolestmi zad, je potřeba vyhledat neurologa, který vaše potíže zdiagnostikuje a navrhne vám řešení vašich potíží. Jako u každého onemocnění je základem správně odebraná anamnéza, kdy je třeba zjistit, kdy se potíže objevily, v jaké lokalitě, zda jsou spojeny s určitou činností nebo denní hodinou, zda už jste se dříve s bolestmi zad léčili, zda netrpíte nějakým dalším onemocněním (osteoporóza, onkologické onemocnění, jiné interní onemocnění), zda neužíváte nějaké léky apod.

Nastoupí podrobné neurologické vyšetření, zjištění vaší pohyblivosti a neurologických reflexů apod. Dalším krokem jsou zobrazovací metody, jako je rentgenové vyšetřetí, počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MR) nebo scintigrafie kostí, které mohou odhalit změny struktur a okolí. Pokud je zjištěno, že opravdu určitý útlak struktur je, možné je vyšetřit postižené svalstvo EMG vyšetřením (eletromyelografie) a dalšími metodami. Tyto jsou ale asi nejčastější.

Léčba bolestí zad

Závažnější stavy, jak bylo zmíněno výše, je třeba řešit operačně. Další možností je léčba medikamentozní, tedy pomocí léků. Ty mají ovšem u bolestí zad pouze omezený účinek. Samozřejmě pomůžou v akutních stádiích, ale bohužel neléčí příčinu bolestí. Využívány jsou léky tlumící bolest, od slabších, které mají také protizánětlivý účinek jako například Brufen až po silnější opiáty jako třeba Dolsin nebo Fentanyl. K uvolnění svalstva jsou používána takzvaná myorelaxancia. Častokrát jsou k léčbě přidána také antidepresiva a anxiolytika, která snižují napětí a úzkost a také ovlivňují bolest zad. Ovšem toto je léčba sloužící k překonání největší bolesti, neřeší však příčinu.

Vzhledem k tomu, že ve velké části případů se jedná hlavně o špatné pohybové stereotypy a vadné držení těla, a na to navazující poruchy kloubů a svalová dysbalance, je těžké si představit lék, který by tuto poruchu napravil. Proto pokud to stav nemocného dovoluje, je základem komplexní rehabilitační léčba. Jednou z hlavních metod je kinezioterapie, tedy léčba pohybem, při které se pacient naučí, jak správně provádět běžný pohyb.

Dále jsou s nemocným prováděny cviky, které jsou určeny podle daného problému. Pacient je nejprve vyšetřen lékařem a fyzioterapeutem a podle nálezu je pak pohybová terapie vypracována na míru dotyčnému. Dnes existuje spousta cvičebních metod, které jsou vypracovány na neurofyziologickém podkladě a vždy je třeba vybrat z nich tu nejvhodnější pro pacienta. Při cvičení mohou být využívány také různé pomůcky, například míče nebo lana. Novinkou je takzvaný redcord, což je systém závěsných lan a popruhů, do kterých je pacient zavěšen a ve kterých následně pohyb provádí. Napomáhá protažení a posílení svalů, uvolnění blokád páteře a zlepšení celkové stability. Příznivě působí také masáže, ať už uvolňující nebo třeba reflexní.

 Fotolia_6820770_M-uUvolňující či reflexní masáže uleví od bolesti zad.

Využívána je i termoterapie, při které se působí na bolestivou část teplem, které má uvolňující účinek. Termoterapie se může využít také jako příprava před dalším cvičením nebo masáží. Hydroterapie je metoda, která využívá příznivý účinek vody. Může být aplikována sprchou, při podvodní masáži, ve formě vířivé koupele nebo při cvičení v bazénu. Při pohybu v bazénu musí svaly překonávat tlak vody a tím dochází k jejich posílení, ale zároveň je ulehčena práce kloubům, které nenesou takovou váhu a nejsou tedy zatěžovány. Ve vířivce dochází jednak k masáži, uvolňování svalstva a zároveň působí také teplo. Elektroléčba využívá elektrickou energii, která potlačuje bolest, způsobuje rozšíření cév a tím tedy prokrvení tkání. Stimuluje svalstvo a napomáhá také k uvolnění ztuhnutých svalů. Princip magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole na organizmus. Vzhledem k tomu že pulzní magnetické pole působí na nervové spoje, které vedou bolestivé vjemy do centrální nervové soustavy, působí protibolestivě. Také způsobuje rozšíření cév, lepší prokrvení a prohřátí tkání. Má také protizánětlivý účinek a zmenšuje otok.

Prevence bolestí zad

Hlavní je vyvážená fyzická aktivita v přiměřené míře již od útlého věku. Vyvarovat bychom se měli dlouhému sezení u počítače nebo televize, a pokud už je to nutné, pak bychom měli mít správnou židli a stůl, abychom mohli sedět vzpřímeně. Vhodný je také zdravý životní styl jako prevence obezity.


Stáhnout v PDF

Přečteno: 5722x

Rozbalit všechny příspěvky
Nový komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s pravidly diskuze.

Diskuse je zatím prázdná.

Doporučujeme k tématu

AYUR OIL 24 MAHASIDDHARTHA 220ml

Ajurvédský bylinný tělový olej Ayuri oil 24 je osvěžující a posilující…

Cena: 490 Kč

MAHA NARAYANA olej 180ml

MAHA NARAYANA olej 180 ml, Link Naturals Products Masážní olej dle ájurvédské…

Cena: 399 Kč

Masážní olej DETOX - detoxikační 250ml…

Olej s gerániem a mátou pro každodenní masáž unavené pokožky Podporuje…

Cena: 503 Kč

Masážní olej MUSCLE - pro masáž svalů…

Olej na masáž svalů s rozmarýnem a zázvorem Masážní olej určený ke…

Cena: 346 Kč

Doporučujeme k tématu

HEMATIT náramek sekaný

Náramek  ze sekaných, tromlovaných kousků hematitu, navlečených na gumičce…

Cena: 54 Kč

FLUORIT náramek sekaný

Náramek z minerálních kamenů na gumičce Náramek je vyrobený z drobných,…

Cena: 59 Kč

Ájurvédský balzám Healing Nature, 30ml

ÁJURVÉDSKÝ BALZÁM je směs olejových extraktů z bylin a koření dle tradiční…

Cena: 138 Kč

Hlava a mozek

Trávení

Kůže

Ústa a krk

Uši a sluch

Hormony

Nádorová onemocnění

Genetika

Pro dodržení zásad pro získání souhlasu koncových uživatelů v EU bychom vás chtěli informovat, že tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte